กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ของโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 97 / 2564 เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 รายละเอียด
คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 62 / 2564 เรื่อง การจัดงาน " ประเพณีบุญคูนลาน ของดีบ้านฉัน " อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - 19 ) ระลอกใหม่ ลงวันที่ 7 มกรา... รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน " กีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัยต้านภัยยาเสพติด " ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สูจิบัตรการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน บึงวิชัยคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 - 26 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดโดยเครือข่ายชมรมเยาวชนตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
รายงานผลโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหาร ส.ท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ หารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
รายงานการเข้าร่วมอบรมของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ในการเข้าร่วมอบรม " โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้โค้ดดิ้งในอนาคต ( Coding for Kids ) " เมื่อวั... รายละเอียด
รายงานการเข้าร่วมอบรมของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเข้าร่วมอบรม " โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้โค้ดดิ้งในอนาคต ( Coding for Kids ) " เ... รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 รวม 100 คะแนน รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ระดับชั้น ป. 3 ถึงชั้น ม. 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ รายละเอียด
สรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึง... รายละเอียด
จำนวนเด็กเล็ก อายุ 3 - 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
รายชื่อเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี ศพด. เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 1 กรกฏาคม 2563 รายละเอียด
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียด
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม รายละเอียด
รายชื่อเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ รายละเอียด
จำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2) รายละเอียด
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ " 10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID - 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก " รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียนในการขอรับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ รายละเอียด
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาค 2 / 2562 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ รายละเอียด
รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการ Thai School Lunch และ KidDiary School ของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยกรมส่... รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2563 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2563 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียด
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกค... รายละเอียด
รายงานรายได้เงินสะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
รายงานรายได้เงินสะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
กำหนดการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยเทศบาลตำบลเชียงเครือ รายละเอียด
กำหนดการงานประเพณีบุญคูนลาน ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ( หลังเดิม ) รายละเอียด
กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ อุดหนุนงบประมาณดำเนินการโดยเท... รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่ เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
กำหนดการการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์แก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
จำนวนนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หมู่บ้าน หารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการเตรียมความพร้อมและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบงานประเพณี เมื่อวัน... รายละเอียด
รายงานจำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 67 คน รายละเอียด
กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ หนองบึงวิชัย รายละเอียด
รายชื่อนักเรียนและโครงการอาหารกลางวันเพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 / 2562 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาค 1 / 2562 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ รายละเอียด
รายงานผลโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ในการประกอบการรับงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครึ่งปีหลัง ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย อุดหนุนงบประมาณดำเนินการโด... รายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย อุดหนุนงบประมาณดำเนินการโดยกองทุนหลักป... รายละเอียด
ประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแ... รายละเอียด
ประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ รายละเอียด
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดการอบรมฯ ดำเนินการวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการหารือการปฏิบัติราชการของศูนย์เด็กเล็กฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. ( อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ) ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย อุดหนุนงบประมาณการจัดกิจกรร... รายละเอียด
รายงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
รายงานแสดงการรายรับและรายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
รายงานแสดงการรายรับและรายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
โครงการหนูน้อยมารยาทงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดใกล้บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
รายงานผลโครงการไหว้ครูเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ปี 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและทำการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมรับฟังข้อเสนอแน... รายละเอียด
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
จำนวนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
โครงการวันไหว้ครูเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ เดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียด
รายงานจำนวนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ในการประกอบการรับงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ( นม ) รายละเอียด
จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการอาหารกลางวันเพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ รายละเอียด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกาษา 2562 รายละเอียด
สรุปผลรายงานเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
กำหนดการงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย และเกณฑ์การตัดสินขบวนบั้งไฟสวยงาม รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 / 2561 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
กำหนดการงานประเพณีบุญคูนลานของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ( หลังเก่า ) รายละเอียด
รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อเด็กพิการในชุมชนของสถานศึกษาที่จัดเรียนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( รุ่นที่ 6 ) วันที่ 17 - 20 มกราคม 2562 ของหัวหน้าศูนย์... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน ) ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด
กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด