สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย
แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
ขอประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
ขอประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง การรับโอน พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง การรับโอน พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น รายละเอียด
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รายละเอียด
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
หนังสือสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
กำหนดการกิจกรรมคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดกิจกรรมเวทีสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตามบริบทของชุมชน ประจำปี พ.ศ... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการสรุปการดำเนินการเก็บข้อมูลเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนในการป้องกันและ... รายละเอียด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( เดือนมิถุนายน 2564 ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษากองทุน ฯ ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษากองทุน ฯ ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 / 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบ... รายละเอียด
ครัวเรือนยากจนตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเท... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในการเสนอโครงการเพื่อรั... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งแรก วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 928 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 หลังจาก กกต. รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูปอ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬ... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการเสนอโครงการเพื่อรับ... รายละเอียด
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2562 ( แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2564 ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนเมษายน 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จัดโดยอำเภอเมือง... รายละเอียด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1882 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยจังหวัดกาฬสินธุ์และกองบังคับกา... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือ ฯ ( MOU ) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 64 ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสิ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน " มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ " ประจำปี 2564 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเตรียมวิทยากรอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดก... รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 28 มีนาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬส... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 รายละเอียด
รายงานจำนวนคนและบ้านในหน่วยเลือกตั้ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมผู้บริหาร วันที่เลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564 รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย / นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย เลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2564 ในการหารือการปฏิบัติราชการและเห็นชอบประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลต... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย และเปิดการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน ระยะที่ 2 ใ... รายละเอียด
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( แบบ ผ.ถ. / ส.ถ. 4 / 5 ) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ( แบบ ผ.ถ./ส.ถ. 4 / 4 ) รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยและนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายละเอียด
หนังสือสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รายละเอียด
ประกาศ ผอ.กกต.จ.กส เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลบและนายกเทศมนตรีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 รายละเอียด
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยและนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
รายงานจำนวนคนและบ้านในหน่วยเลือกตั้งเฉพาะนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ตำบลบึงวิชัย วันที่เลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในภารกิจของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 รายละเอียด
ข้อมูลการเลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2564 รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยและนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564. รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยและนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยและนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
คำสั่ง สนง.กกต.จ.กส ที่ 8 / 2564 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าชัยมงคล บ้านบึงวิชัย ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท. และกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. ในการรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ กกต. ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงานคณะกรรมก... รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ และนายกเทศมนตรี ฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ... รายละเอียด
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2562 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 ) รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม รายละเอียด
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 รายละเอียด
หนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 7 มกรา... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด
รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดเลือก การสอบคัดเลือก ข้าราชการหรื... รายละเอียด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12 / 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหนือ ( ภาคบ่าย ) จัดโดยอำเภอเมื... รายละเอียด
รายงานประชากรแยกตามกลุ่มอายุ / เพศ รายหมู่บ้าน ตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด
ผลการแข่งขัน " ฟุตบอล 7 คน บึงวิชัยคัพ " ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 26 ธันวาคม 2563 ( แข่งขันเฉพาะวันหยุดราชการ ) ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดโดยชมรมเยาวชนตำ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม ( วันสุดท้าย ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ... รายละเอียด
สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ และสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
คำสั่งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ( กรณีต่อสัญญาจ้าง ) จำนวน 7 ราย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน ป.ป.ช. เม... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอและวิทยากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เขตพื้นที่ตำบลบึงวิ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกลางหมื่น เทศบาลตำบลกล... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
บันทึกข้อความกำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด ( กรณี สตง. ตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างลานกีฬา ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรอำเภอ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชั... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
คะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA ) ประจำปี 2563 รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ข้อมูลสมาชิก อปพร. ของศูนย์ อปพร. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2563 ) รายละเอียด
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563? ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.กาฬสินธุ์และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ตำบลบึงวิชัย เลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบจ.กาฬสินธุ์และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( เป็นวันที่สองของสมัยประชุม ) รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้ รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานส่งเสริมการศึก... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( เป็นวันแรกของสมัยประชุม ) รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน ตำบลบึงวิชัย และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการรับการออกตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ( ผู้บริหารท้องถิ่น ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบึงว... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ( ตำบลบึงวิชัย ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( ... รายละเอียด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัยว่าด้วยการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับชมรม ฯ เพื่อให้ในการบริหารงานชมรม ฯ และหารือข้อปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ... รายละเอียด
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( LPA ) ประจำปี 2563 ( คะแนนรวม 5 ด้าน) รายละเอียด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงวิชัย เดือนมกราคม 2561 - เดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันที่ห้าของสมัยประชุม รายละเอียด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธู์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีต... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " ข้อจำกัดและแนวทางปฏิบยัติหน้าที่ของ อปท. ภายใต้กฎหมายและระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด... รายละเอียด
เอกสารประกอบการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม อบต.หน... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ... รายละเอียด
ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือน พนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2563 รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมฝึกอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ... รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมผู้แทนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน ในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเ... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำหมู่บ้าน ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้บรรลุตามวัตถุประส... รายละเอียด
ลำดับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สรุปยอดจำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หารือการดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับเทศบาล ระดับหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมอบรมของประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ผู้แทนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ด้านการกำกับกิจการพลังงาน และการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานผ่านกลไก คพข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
หนังสือสั่งการและเอกสารประกอบ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ประจำปี 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหา... รายละเอียด
จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายหมู่บ้าน และสรุปรายรับ - รายจ่าย กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนทางกฎหมาย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบา... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบา... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( เป็นวันแรกของสมัยประชุม ) และสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงว... รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายหมู่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตล... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563. รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
กำหนดการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 " โครงการเด็กเยาวชน วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง " วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายละเอียด
จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ ฉบับกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 หน้า 16 คอลัมน์กฎหมายน่ารู้ รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเทศบา... รายละเอียด
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้านโซนหนองทุ่ม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( CBDRM ) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " การพัฒนางานด้านเว็บไซต์ตาม ITA 2563 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 " ระหว่... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปรึกษาหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินกิจการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมชาร์ลอง - บูทรีค จัดโดยสันน... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( เป็นวันที่สามของสมัยประชุม ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบา... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว... รายละเอียด
กำหนดการกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน วัยรุน วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม รายละเอียด
แผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 บ้านโนนหัวบึง หมู่ 8 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย (เป็นวันที่สองของสมัยประชุม) รายละเอียด
แผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 1 /// บ้านสว่างนาโพธิ์ หมู่ 3 รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คู่มือการบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ( รายไตรมาส ) ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 23 ... รายละเอียด
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 รายละเอียด
แผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 บ้านนาสัมพันธ์ หมู่ 2 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
แผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ 9 รายละเอียด
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 และระเบียบวาระการประชุมฯ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 รายละเอียด
แผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564 บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 /// บ้านบึงวิชัย หมู่ 5 /// บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประ... รายละเอียด
รายงานการสำรวจข้อมูลรถเกี่ยวข้าวในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2563 รายละเอียด
จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รายหมู่บ้าน รายละเอียด
ระเบียบกระท่รวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ( รายไตรมาส ) ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 23 ... รายละเอียด
กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลโพ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา... รายละเอียด
รายงานรายละเอียดผลการประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ชีทพาวเวอร์พอยน์งานพัฒนาชุมชน ร่วมนำเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง... รายละเอียด
ร่างคำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลโพนทอง แ... รายละเอียด
ร่างคำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยแต่งตั้งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลโพนทอ... รายละเอียด
รายชื่อนักกีฬาทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมซ้อมฟุตบอล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหามแหโพนทอง รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม บ้านบึงวิชัย และเอกสารประกอบ รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน " หนองหินคัพ " ทีมเทศบาลตำบลบึงวิชัยส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอ ผอ.กต.ประจำ จ.กส พิจารณาคัดเลือกเป็น กกต. ประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย การบรรยายแนวเขต จำนวน 3 รูปแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 เสนอ กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกค... รายละเอียด
กำหนดการการจัดการแข่งขันฯ และระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน PE.A.N.R. OPEN HOUSE FOOTBALL CUP ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุกูลนารี จัดโดยโรงเรียนอนุกูลนารี รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เกียรติบัตรเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาฟุตซอล ประเภทชาย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
แผนปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบ... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 /// รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 3 ) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริมปาว จัด... รายละเอียด
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (คะแนนรวม 5 ด้าน) ข้อมูล ณ วันที่ 09/08/2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ แนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินกิจกรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องป... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยฯ สามัญ สรุปรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ และรายงานรายรับ - รายจ่าย ยอดจำนวนสมาชิกกองทุน ฯ รายละเอียดระ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมประจำปีเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่หนึ่งของสมัยประชุม รายละเอียด
กำหนดการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 3 ) วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงานส่งเ... รายละเอียด
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล / แขวง เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย เดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 วันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 ณ สนามฟุตซอล โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี ( ทีมเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมแข่งขัน ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ณ... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 / 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประช... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬส... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จั... รายละเอียด
เอกสารประกอบพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้านโซนบึงวิชัย หนองทุ่ม ท่าไคร้. รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
ประกาศอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และประสานงานพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 2 ) เมื่อวันที่ 4 ธัน... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินกิจการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโดยสัน... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( รุ่นที่ 1 ) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำ... รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการรับผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์จิตอาสาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 รายละเอียด
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 / 2562 รายไตรมาส ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 14 พ... รายละเอียด
สถิติประชากร หลังคาเรือน ตำบลบึงวิชัย ยอดเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562.. รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
โปรแกรมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายเทศบาลตำบลบึงวิชัย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายรายการแข่งขัน AMSCO CUP ครั้งที่ 10 , 2019 รอบสอง (รอบน็อคเอาท์) วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทย... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีแรก ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวั... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 / 2562 ( รายไตรมาส ) ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การแจ้งปล่อยโคมลอย รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์จุดบริการนักท่องเที่ยว ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หลังเดิม ( ชั้น 2 ) รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 และระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค. ประจำปี 2562 - 2564 รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รายละเอียด
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบา... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
กำหนดการประชุมประชาคมชี้แจงแนวทางในการพัฒนาหนองบึงวิชัย วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ สถานที่ประชุมลานโพนแข้ ข้างสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย พนักงานจ้าง ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ... รายละเอียด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10 / 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ... รายละเอียด
โปรแกรมการแข่งขันทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย รุ่นประชาชนทั่วไป ในการร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชาย 7 คน รายการแข่งขันโคกศรีคัพ รอบแรก ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกศรีว... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักง... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประ... รายละเอียด
กำหนดการพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย หารือการปฏิบัติราชการ การดำเนินงานกิจกรรมในเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภา... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นวันที่ห้าของสมัยประชุม รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 5 กันยบายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่ห้าของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พุทธศักราช 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง... รายละเอียด
ทะเบียนข้อมูลจิตอาสา ตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 / 2562 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครึ่งปีแรก ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศเรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครึ่งปีแรก ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านบึงวิชัย (4) หมู่บ้านท่าไคร้ ในการประชาคมครัวเรือนเป้าหมายระดับ A ตามโครงการ Kalasin Happiness Model เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยารามและศาลาประชาค... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 / 2562 ในการรับแจ้งข้อราชการ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ อปท. ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื... รายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เสนอสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบึงวิชัยพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 ( เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 รายละเอียด
โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยและทำการเกษตรแบบประณีต เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย พิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 ( เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ... รายละเอียด
การดำเนินงานตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่ 3 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ตารางกำหนดการประชุมพิจารณาและจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 ( เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ) / ระเบียบวาระการประชุม / / กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ระหว่างวันที... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการรับการประเมินและสอบทานการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. ( องค์การมหาชน ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายจ... รายละเอียด
ทะเบียนข้อมูลจิตอาสา ตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียด
รายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลบึงวิชัย ลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลบึงวิชัย ลงทะเบียนวันที่ 3 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
ลำดับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ " เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยอำเภอเมื... รายละเอียด
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 / 2562 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ ในโอกาสที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ... รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมรับมอบข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องทราบและถือปฏิบัติจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายละเอียด
รายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่ 1 , 2 , 3 , 7+9 รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบึงวิชัย ในรอบปีการผลิต 2561 / 2562 จนถึงปัจจุบัน รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงาน ตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง กิจกรรม สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง เมื... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
รายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล... รายละเอียด
กำหนดการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ... รายละเอียด
กำหนดการโครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 " โครงการเด็กและเยาวชน วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง " วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาร... รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คู่มือผู้พิการ รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คู่มือผู้สูงอายุ รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและป้องปรามการทุจริตในองค์กร รายละเอียด
แบบสอบถาม " การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ " ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสถาบันพระปกเกล้า ที่ พป 0003 / ว 1230 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2562 และหารือการดำเนินงา... รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ " และโครงการ " 1 อำเภอ 1 ถนนจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ " เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดโด... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้ารับการอบรม " การเลือกตั้งท้องถิ่นในบริบทกฎหมายใหม่และการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 " เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธาน... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ " ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ส่วนที่ 2 ) " เมื่อวันที่ 6 มิถุ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย และ ระ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการทบทวน / จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่lv'ของสมัยประชุม รายละเอียด
งบดุลกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการทบทวน / จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่หนึ่งของสมัยประชุม รายละเอียด
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 / 2562 ) รายละเอียด
กำหนดการโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนครอบครัว กิจกรรมเรียนรู้ที่ 2 - 6 หลักสูตร ฯ วันที่ 21 , 23 , 25 , 27 , 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเ... รายละเอียด
คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 282 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ " เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัด... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค. ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเ... รายละเอียด
รายชื่อครัวเรือนที่ไม่มีรายได้และมีหนี้สิน ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ Family Data และเยี่ยมบ้านเปิดประตูเยี่ยมบ้านส... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการขอรับวัสดุกายอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชนออกประเมิน วันที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปรึกษาหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโดยสันนิบาตเท... รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการเป็นเจ้าภาพสถานที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง กำหนดการอนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ลาติดวันหยุดราชการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียด
กำหนดการจัดเวทีการสร้างเครือข่ายการตลาดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงบึงวิชัย ปี 2562 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบึงวิชัย ( แปลงใหญ่มะม่วง ) วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนเมษายน 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ อาคารประชุมเทศบาลตำบล... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย และคำสั... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ตารางการจัดเวทีเสวนาโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ยอดผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย ฯลฯ ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาระดมความคิดและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีคัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยส... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ หอประชุ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสิ... รายละเอียด
วันเทศบาล ประกาศกระทรวงมหาดไทย / สารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย / สารนายก ส.ท.ท. / ตัวอย่างกิจกรรมวันเทศบาล รายละเอียด
ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ 9 เทศบาลตำบลบึงวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์ รายละเอียด
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส. ) ประจำปี พ.ศ. 2562 เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนั... รายละเอียด
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 116 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านลาดสมบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส. ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมการประชุม " ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ " เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโดยสำนักงานห... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยสี่ปี ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ( ประจำปีงบประมาณ 2561 ) รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันแรกของสมัยประชุม รายละเอียด
ตารางการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 15 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019 ( P.M.Cup ครั้งที่ 15 ) ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม รายละเอียด
" หนองบึงวิชัยฟิชชิ่งเกมส์ " ทต.บึงวิชัย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและชุมชน ตำบลบึงวิชัย ขอเชิญนักตกปลาร่วมโชว์ฝีมือในการตกปลา เริ่ม 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เปิดเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เบ็ดคันละ 100 ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบ... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรกของสมัยประชุม และประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สม... รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่บ้านโซนบึงวิชัย ในการหารือข้อราชการและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชั... รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ( ขอนแก่น ) รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม รายละเอียด
แผนปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( สำหรับครัวเ... รายละเอียด
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ( การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ) รายละเอียด
กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ ) รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย พร้อมสำเนารายงานการประชุมปร... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพน... รายละเอียด
เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ( กชช.2ค. ) ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด