วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)
 

บึงวิชัยใส่ใจการศึกษา      พัฒนาการคมนาคม       ชุมชนปลอดมลพิษ
ลานเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ศูนย์ความรู้ข่าวสาร  
"