การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

 

> นายเสาร์ ฤทธิ์นรุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย นายสงวน กลางยศ ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

ประชุมคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย มอบหมายให้นายประสิทธิ์ อิ่มแมน รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวชัย เกษตรอำเภอ สาธารณะสุขอำเภอ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และตัวแทนหมู่บ้าน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดประจำตำบล นักพัฒนากรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตัวแทนประธาน อสม. พร้อมชุดปฎิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

> การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยวิสามัญ สมัุยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 (วันที่ 1 ของสมัยประชุม)

คณะกรรมการหมู่บ้านบึงวิชัยบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคโควิต 19 ต.บึงวิชัย โดยมีนาย เสาร์ ฤทธิ์ร่งุนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงวิชัยและคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ

น้องๆ นักฟุตบอล ทต.บึงวิชัย และผู้ออกกำลังกายช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำสนามกีฬา ทต.บึงวิชัย

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนโครงการจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลบึงวิชัย ปี 2565 ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565