รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

*******************

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน