แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมารประจำปี

เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส  (1)  (2)  (3)  (4)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาส  (1)  (2)  (3)  (4)