คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย

>คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย

>คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร

 

กองคลัง  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

 

กองช่าง  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมอาคาร

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านประสานสาธารณูปโภค

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านผังเมือง

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

> คู่มือการปฏิบัตงานนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

> คู่มือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

> คู่มือการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม