กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย

กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

...................................

 

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    สถ.    2563     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่   637  /  2561   ลว.   1   พฤศจิกายน   2561    (คลิ๊ก)

คำสั่งมอบหมายให้เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลว.   24    และ    26   ตุลาคม   2561    (คลิ๊ก)

แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )       (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    ปี    2562    LTC    (คลิ๊ก)

หนังสือ    สปสช.    แจ้งการโอนเงิน     (ลว.16มี.ค.2563จำนวน195,000บ.)    (ลว.8เม.ย.2563จำนวน100,000บ.)    (ลว.1ก.ค.2563จำนวน25,000บ.)    (ลว.31ก.ค.2563จำนวน20,000บ.)    (ลว.12ต.ค.2563จำนวน15,000บ.)    (ลว.4ธ.ค.2563จำนวน42,000บ.)    (ลว.8ม.ค.2564จำนวน96,000บ.)     (ลว.5พ.ค.2564จำนวน66,000บ.)     (ลว.5ก.ค.2564จำนวน24,000บ.)

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ด่วนที่สุด    ที่    มท    0819.2/ว 169    ลว.    28    มกราคม    2564    เรื่อง    แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    2019    (COVID-19)     (คลิ๊ก)

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์  ด่วนที่สุด    ที่    กส    0023.3/ว 1201    ลว.    20    กุมภาพันธ์    2563    เรื่อง    แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (คลิ๊ก)

หนังสือ   สปสช.    ที่  สปสช  5.30 / ว 0121  ลว.  5  เมษายน  2561  เรื่อง  แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( Long    Term    Care    :   LTC )    (คลิ๊ก)

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข    ด่วนที่สุด    ที่   สธ    0201.042.1/ว 100    ลว.    5    กุมภาพันธ์    2552    เรื่อง    หลักเกณฑ์    วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ( ฉบับที่   5 )    พ.ศ.   2552      (คลิ๊ก)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย   (คลิ๊ก)   (คลิ๊ก)

ขั้นตอนการดำเนินงาน   Long  Term  Care    ( สปสช.   เขต   7 )       (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

Timeline   การดำเนินงานกองทุน   Long  Term  Care    (คลิ๊ก)

ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

ขั้นตอนอนุมัติผู้ป่วย    LTC    รายใหม่หรือปลดรายเก่าออก     (คลิ๊ก)

บัญชีเงินฝากกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

บัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

ข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ   ระหว่าง   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  กับ  ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตฯ     (ที่1/2560)    (ที่1/2561)    (ที่1/2562)    (ที่1/2563)

แบบฎีกากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัยเบิกจ่ายเงินในการดำเนินงานโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง   เทศบาลตำบลบึงวิชัย        (ปีที่1   1ส.ค.2560-31ก.ค.2561)     (ปีที่2   1ส.ค.2561-31ก.ค.2562)    (ปีที่3   1ส.ค.2562-31ก.ค.2563)     (ปีที่4   1ส.ค.2563-31ก.ค.2564)     (ปีที่4   1ส.ค.2563-31ก.ค.2564เพิ่มเติมครั้งที่1)      (ปีที่4   1ส.ค.2563-31ก.ค.2564เพิ่มเติมครั้งที่2)     (ปีที่4   1ส.ค.2563-31ก.ค.2564เพิ่มเติมครั้งที่3)

แบบฟอร์มโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    สรุปแผนการดูแลรายบุคคล    และค่าบริการตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ   ท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ปีที่1ส.ค.2560-ก.ค.2561)       (ปีที่2ส.ค.2561-ก.ค.2562)      (ปีที่3ส.ค.2562-ก.ค.2563)       (ปีที่4ส.ค.2563-ก.ค.2564)    

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2560  -  2561     เดิอนสิงหาคม    2560    -    เดือนกรกฎาคม    2561    จำนวนเริ่ม    31    คน     (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2561  -  2562     เดิอนสิงหาคม    2561    -    เดือนกรกฎาคม    2562    จำนวนเริ่ม    36    คน     ( ข้อมูลเริ่มบันทึกเดือนพฤศจิกายน    2561  )    (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2562  -  2563     เดิอนสิงหาคม    2562    -    เดือนกรกฎาคม    2563    จำนวนเริ่ม    33    คน     (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2563  -  2564     เดิอนสิงหาคม    2563    -    เดือนกรกฎาคม    2564    จำนวนเริ่ม    84    คน     (คลิ๊ก)

บททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก    เป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก    โดยอาจารย์หมอเขียว    ( ดร.ใจเพชร    กล้าจน )       (คลิ๊ก)

ผลการดำเนินงาน    LTC   ตั้งแต่เริ่มแรกของเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (คลิ๊ก)

แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธล    (ADL)     (คลิ๊ก)

แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    (LTC)    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

ใบเบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์    (เครื่องเจาะเลือด8ชุด)    (เครื่องชั่งน้ำหนัก3เครื่อง)

ทะเบียน    CG    รพ.สต.ท่าไคร้    ประจำปี   2563     (คลิ๊ก)

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ     หลักสูตร    70    ชั่วโมง     ของ    CG    ระหว่างวันที่    1    พ.ค.   62   -    16    พ.ค.    62    จำนวน   20    คน    (คลิ๊ก)

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดบริการและผู้รับบริการการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    (LTC)    เทศบาลตำบลบึงวิชัย                         (ประจำปีงบประมาณ2563)

แผนการดูแลรายบุคคล ฯ    CARE    PLAN    จัดทำวันที่    20   ม.ค.   2563     (คลิ๊ก)

รายชื่อบุคคลได้รับกายอุปกรณ์     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ข้อมูล     ณ     วันที่     31     กรกฎาคม      2564      (คลิ๊ก)

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

เอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC     ครั้งที่     5     ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     29     กรกฎาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC     ครั้งที่     5    ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     29     กรกฎาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     28     กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     28     กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางหลอด     โยธาศรี     ( รับแทน )     บ้านบึงวิชัย     เมื่อวันที่     27     กรกฎาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     26     กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     26     กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่     5    ประจำปีงบประมาณ     2564     วันที่     29     กรกฎาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนมิถุนายน     2564     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     19     กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางปาน     พรมมาตร     นางก้าน     ถาวรฟัง(รับแทน)     บ้านท่าไคร้    นางบุญเคน    ภูแล่นกับ     บ้านหนองแสงจันทร์   นางคำพันธ์ ไผ่ดา(รับแทน)    บ้านบึงวิชัย    เมื่อวันที่     15     กรกฎาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)     (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป     เมื่อวันที่     15     กรกฎาคม     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     9     กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     6    กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     5    กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     4    กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ     ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข     และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนกรกฎาคม     2564     เมื่อวันที่     2    กรกฎาคม     2564     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)   

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนพฤษภาคม     2564     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนเมษายน     2564     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ทีมสหวิชาชีพ     /     CM     /     CG     ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     หมู่บ้านโซนท่าไคร้     ประจำเดือนมิถุนายน     2564     เมื่อวันที่     30     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนบุคคล     LTC     กลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     29     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ทีมสหวิชาชีพ     /     CM     /     CG     ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     หมู่บ้านโซนบึงวิชัย     ประจำเดือนมิถุนายน     2564     เมื่อวันที่     29     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนบุคคล     LTC     กลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     28     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     28     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ทีมสหวิชาชีพ     /     CM     /     CG     ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม     ประจำเดือนมิถุนายน     2564     เมื่อวันที่     28     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนบุคคล     LTC     กลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     28     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     25     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      หมู่บ้านโซนบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม     เมื่อวันที่     18     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     18     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     17     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     16     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนายเพ็ง     วาลองนิล    บ้านหนองแสงจันทร์     นางสมัย     ภูมิภักดี     บ้านหนองแสงจันทร์     นางสาวเสาวภา    นาทันคิด     บ้านท่าไคร้     เมื่อวันที่     16     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป     เมื่อวันที่     16     มิถุนายน     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     ที่เข้ารับบริการดูแล     รายนางจอม     บุญอยู่     บ้านนาสัมพันธ์     เมื่อวันที่     15     มิถุนายน 2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     15     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    15    มิถุนายน    2564    ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     14     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     14     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามอาการ     เมื่อวันที่     14     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     (  LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     4     ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     27     พฤษภาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    ( อสบ. )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่    เมื่อวันที่    10    มิถุนายน    2564    ณ    ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    9    มิถุนายน    2564    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    7    มิถุนายน    2564    ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    7    มิถุนายน    2564    ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     ที่เข้ารับบริการดูแล     รายนายสมยศ     สมมิตร     บ้านท่าไคร้     นางสาวสมัย     มุลวิไล     บ้านลาดสวมบูรณ์     เมื่อวันที่     4     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ     ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข     และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนมิถุนายน     2564     เมื่อวันที่     4     มิถุนายน     2564     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)    (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ( นาสัมพันธ์ )     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลรายนางคำเปา      ภูเหมือนบุตร     เลขที่     133     หมู่     2     บ้านนาสัมพันธ์     ที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี     อายุ     50     ปี     โรคประจำตัวเป็นโรคตับอักเสบ     กลับมารักษาตัวที่บ้าน     เมื่อวันที่     3     มิถุนายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    1    มิถุนายน    2564    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม    ( นาสัมพันธ์ )    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    1    มิถุนายน    2564    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    31    พฤษภาคม   2564    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    30    พฤษภาคม    2564    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

Care    Giver    ( CG )    อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม    ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    เมื่อวันที่    29    พฤษภาคม    2564    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC ครั้งที่    4    ประจำปีงบประมาณ    2564    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    27    พฤษภาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่     4    ประจำปีงบประมาณ     2564     วันที่     27     พฤษภาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย      โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     26     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     24     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     18     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     17     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     17     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนหนองทุ่ม     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     14     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

Care     Giver     ( CG )     อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     เมื่อวันที่     13     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย      ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     ที่เข้ารับบริการดูแล     รายนางบุญมี     จองคำ     บ้านท่าไคร้     เมื่อวันที่     13     พฤษภาคม 2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางเคน     ภูโอบ     บ้านบึงวิชัย     นายจันทร์     บุตรสารส     บ้านหนองแสงจันทร์     นางสถิตย์     สอนแม้น     บ้านลาดสมบูรณ์     นางบุญมา     พิมพะนัตย์     บ้านท่าไคร้     เมื่อวันที่     12     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่       (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนายหนู     ฆารผุด     บ้านบึงวิชัย     นางหม่าย     วาลองนิล     บ้านหนองแสงจันทร์     นายเพ็ง     วาลองนิล      บ้านหนองแสงจันทร์ นางมลิวรรณ์      ณานศิริ     บ้านหนองแสงจันทร์     นางสาวพรรณี     ธารไชย    บ้านหนองแสงจันทร์     นายบุญธง     กระเบา     บ้านหนองแสงจันทร์     เมื่อวันที่     11     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป     เมื่อวันที่     7     พฤษภาคม     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางกาสี     ภูครองทอง     หมู่     1     บ้านหนองทุ่ม     เมื่อวันที่     5     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางสาวนงเยาว์     มาลา    หมู่     6     บ้านหนองแสงจันทร์     นางบุญมา     พิมพะนัตย์     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     เมื่อวันที่     3     พฤษภาคม     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     งานสาธารณสุข     ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข     และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนเมษายน     2564     ( เพิ่มเติม )     เมื่อวันที่     30     เมษายน     2564     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนมีนาคม     2564     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางสาวทองมา     สิงหมาตร     81     หมู่     2     บ้านนาสัมพันธ์     ( รับแทน )     เมื่อวันที่     28     เมษายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางสมหวัง     ละคร   (6)     นางนา     สมมิตร    (7)     เมื่อวันที่     23     เมษายน     2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     งานบริหารงานสาธารณสุข     ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ     ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข     และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนเมษายน     2564     เมื่อวันที่     19     เมษายน     2564     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     (  LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     3     ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     26     มีนาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     ในการเตรียมสำรองบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ทั้งกรณีปกติและกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน     ในการบริหารงานกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     (  Long     Term     Care     :     LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     เมื่อวันที่     9     เมษายน     2564     ณ     รพ.สต.บ้านท่าไคร้      (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care    Giver    ( CG )     ประจำเดือนกุมภาพันธ์     2564     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

ใบเบิกครุภัณฑ์    เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน    ที่นอนลมแบบลอน    เตียงผู้ป่วย2ไกร์มือหมุน    ชุดกระเป๋าออกเยี่ยม10ชุด    ของรพ.สต.ท่าไคร้และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (CG)     ทั้ง3โซน    เบิกเดือนมีนาคม2564     (คลิ๊ก)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     (  LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     3     ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     26     มีนาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     3     ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     26     มีนาคม     2564      ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมกับกำนัน     ผู้ใหญ่บ้าน     CM     CG     งานบริหารงาน     LTC     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์     ( เบาะลม )     ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     รายนางสา     ภูหงษ์นิล     ราษฎร     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     แต่ได้ไปอาศัยอยู่     ณ     ที่พักทุ่งนา     หมู่     1     บ้านหนองทุ่ม     เมื่อวันที่     18    มีนาคม     2564     ณ     ที่อยู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     ในการเตรียมสำรองบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ทั้งกรณีปกติและกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน     ในการบริหารงานกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     (     Long     Term     Care     :     LTC     )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     เมื่อวันที่     11     มีนาคม     2564     ณ     รพ.สต.บ้านท่าไคร้       (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     เมื่อวันที่     9     มีนาคม     2564     ณ     บ้านเรือนหรือที่อยู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่     3    ประจำปีงบประมาณ     2564     วันที่     26    มีนาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป     เมื่อวันที่     3     มีนาคม     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ    (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนมกราคม    2564     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนธันวาคม    2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย     เจ้าหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     ประชุมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับ     อปท.     จังหวัดกาฬสินธุ์     ปีงบประมาณ     2564     เมื่อวันที่     3     มีนาคม    2564     ณ     โรงแรมชาร์ลองบูทรีค     จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์      (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ทีมสหวิชาชีพ     /     CM     /     CG     ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     หมู่บ้านโซนท่าไคร้     ประจำเดือนกุมภาพันธ์     2564     เมื่อวันที่     25     กุมภาพันธ์     2564     ณ     บ้านเรือนบุคคล     LTC     กลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการ    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทีมสหวิชาชีพ    /    CM    /    CG    ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    หมู่บ้านโซนบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2564    เมื่อวันที่    24    กุมภาพันธ์    2564    ณ    บ้านเรือนบุคคล    LTC    กลุ่มเป้าหมาย       (ภาพ)    (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ทีมสหวิชาชีพ     /     CM     /     CG     ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม     ประจำเดือนกุมภาพันธ์     2564     เมื่อวันที่     23     กุมภาพันธ์     2564     ณ     บ้านเรือนบุคคล     LTC     กลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย     รายนางสุกัลยา    ณ    กาฬสินธุ์(6)    นางบัวผัน    ญาณผาด(8)    นายสุข    อุ่นมีศรี(4)    เมื่อวันที่     15     กุมภาพันธ์     2564     ณ     บ้านเรือนหรือที่อยู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่       (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     (  LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     2     ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     28     มกราคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ     ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขต    พิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนกุมภาพันธ์     2564     เมื่อวันที่     5     กุมภาพันธ์     2564     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย    เมื่อวันที่    29    มกราคม    2564    ณ    บ้านเรือนหรือที่อยู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย    โซนท่าไคร้   รายนางอาวร    เวียงคำ(4)    นายสมร    ญาณกาย(4)    นางบพิตร    กายาผาด(5)   นางวราภรณ์ อินทระ(5) นางสาวสมัย    มุลวิไล(9)    และออกตรวจสอบเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาะวะพึ่งพิง    ( LTC )    รายเดิมและรายใหม่ที่พิจารณาเข้ารับการดูแลร่วมกับ    รพ.สต. ท่าไคร้    เมื่อวันที่ 28    มกราคม    2564    ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2564    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    28    มกราคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง      (  LTC  )      เทศบาลตำบลบึงวิชัย        ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     2     ประจำปีงบประมาณ      2564      ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่      28     มกราคม     2564      ณ      ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย     โซนบึงวิชัย     รายนางปราณี     ญาณกาย(4)     เมื่อวันที่     26      มกราคม    2564     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป     เมื่อวันที่     26     มกราคม     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ     (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่     2     ประจำปีงบประมาณ     2564     วันที่     28    มกราคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม    รายนายพิทยา    ธารไชย(6)    นางปิ่น    ศรีละชุม(3)    นายเจริญ    ศรีละชุม(3)    นางกองมี    ถนอมสงัด(3) นางสาวนวลจันทร์    อิ่มแมน(3)    เมื่อวันที่    14    มกราคม    2564    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ    ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข    และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2564    ( เพิ่มเติม )    เมื่อวันที่    12    มกราคม    2564    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป     เมื่อวันที่    12     มกราคม     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ     (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     (  LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     1     ประจำปีงบประมาณ     2564     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     25     พฤศจิกายน     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care    Giver     ( CG )     ประจำเดือนพฤศจิกายน     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว   ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย   โซนท่าไคร้    รายนายขาว    บุญจงรักษ์(4)    นายหาญ    ภูสมจิตร(6)    นางสมหวัง    ละคร(6)    นางทวี    ญานสถิตย์(6) นางวงเดือน    ชูผา(5)    นางดวงจันทร    ภูงามเหลือม(7)    นางพรรณีย์    อุ่นบุรมย์(7)    นายประจักร    อุ่นบุรมย์(7)    เมื่อวันที่    14    ธันวาคม    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่      (ภาพ)

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน     Care    Giver    ( CG )    ประจำเดือนธันวาคม    2563      (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ    ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข     และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนธันวาคม     2563     รายนายคำพันธ์    จำเริญไกร(4)    นางบุญศิลป์    อยู่สอน(4)    นายวิชัย    สิมารับ(8)    นายสนาม    ญานผาด(6)    นายพิทยา    ธารไชย(6)    เมื่อวันที่     4     ธันวาคม     2563     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม     รายนางวันดี     ถิ่นวิมล     หมู่     1     บ้านหนองทุ่ม     เมื่อวันที่     26     พฤศจิกายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     1     ประจำปีงบประมาณ     2564    ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     25     พฤศจิกายน     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    1    ประจำปีงบประมาณ    2564    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    25   พฤศจิกายน    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม    รายนางบาน    อิ่มแมน    เลขที่    61    หมู่    3    บ้านสว่างนาโพธิ์    เมื่อวันที่    24    พฤศจิกายน    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนตุลาคม     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนกันยายน     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่     1    ประจำปีงบประมาณ     2564     วันที่     25    พฤศจิกายน     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     (  LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     6     ประจำปีงบประมาณ     2563     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     30     กันยายน     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ    ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข    และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขต พิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2563    รายนายหาญ    ภูสมจิตร(6)    นางบาล    ญานผาด(6)    นางบาน    อิ่มแมน(3)    นายบุญจันทร์    ถิ่นวิมล(1) นางสาวยุพิน    ภูพาดศรี(2)    นางดวงจันทร    ภูงามเหลือม(7)    นายเหรียญ    ภูถี่ถ้วน(7)    นายสมชาย    วงค์แก้ว(7)    เมื่อวันที่    4    พฤศจิกายน    2563     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวัชย    เรื่อง    แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล    (  Care    Plan  )    /   กำกับ    และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ลงวันที่    30    ตุลาคม    2563      (คลิ๊ก)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ลงวันที่    30    ตุลาคม    2563     (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ทีมสหวิชาชีพ     /     CM     /     CG     ผู้นำหมู่บ้าน     ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม     ( นายจันทร์ อิ่มแมน(1)     นายบุญจันทร์ ถิ่นวิมล(1)     นางอ่อน ภูพิลา(1)      นางบาน อิ่มแมน(3)     นางประครอง อิ่มภักดิ์(1)     นางทองใส อิ่มทรัพย์(1)     นางสาวอ่อนจันทร์ อิ่มพร(2)     นางพิมน อิ่มแมน(2)     )     เมื่อวันที่     29     ตุลาคม     2563     ณ     บ้านเรือนบุคคล     LTC     กลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการ     LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ทีมสหวิชาชีพ     /     CM     /     CG     ผู้นำหมู่บ้าน     ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     หมู่บ้านโซนบึงวิชัย     (    นางนวลจันทร์ บุญวงค์(5)     นายหาร ภูสมจิตร(6)     นางบาล ญานผาด(6)     นางถวิล ญาณผาด(6)     นางบัวพันธ์ ภูนิลวาลย์(8)     นายขาว บุญจงรักษ์(4)     )     เมื่อวันที่     28     ตุลาคม     2563     ณ     บ้านเรือนบุคคล     LTC     กลุ่มเป้าหมาย       (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการ    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทีมสหวิชาชีพ    /    CM    /    CG    ผู้นำหมู่บ้าน    ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ    LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย    หมู่บ้านโซนท่าไคร้    เมื่อวันที่    27    ตุลาคม    2563    ณ    บ้านเรือนบุคคล    LTC    กลุ่มเป้าหมาย    และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโซนบึงลำไผ่ทอง    ( ตำบลบึงวิชัย    ตำบลลำพาน    ตำบลไผ่    ตำบลโพนทอง )    ร่วมฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติในการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้วย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนท่าไคร้     รายนางดวงจันทร     ภูงามเหลือม     เลขที่     50     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     เมื่อวันที่     6     ตุลาคม     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย      (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ     ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนตุลาคม     2563     เมื่อวันที่     2     ตุลาคม     2563     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

หนังสือเรื่องแจ้งระบบรายงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long    Term    Care   :   LTC  )    (คลิ๊ก) 

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    (  LTC  )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC     ครั้งที่    6     ประจำปีงบประมาณ     2563     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     30     กันยายน     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนสิงหาคม     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง  Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย     รายนายสมพงษ์     หันภาพ     เลขที่    26     หมู่     6     บ้านหนองแสงจันทร์     เมื่อวันที่     28     กันยายน    2563     ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    6    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )      วันที่    24    กันยายน    2563      ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย          (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม     รายนางสาวนิวร     อิ่มเจือ (3)     ( รับแทน )     เมื่อวันที่     18     กันยายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     รายนางบัวพันธ์     ภูนิลวาลย์(8)     นางสังวาลย์     สมมิตร (7)     นายบันเทิง     ฤทธิ์สุวรรณ(7)     นางสุณี เจริญจิตต์(7)     เมื่อวันที่     16     กันยายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนกรกฎาคม     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     5     ประจำปีงบประมาณ     2563     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     29     กรกฎาคม     2563     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานในการติดตามความก้าวหน้า     /     ประเมินผลการบริหารจัดการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบบุคคลที่มีภาวะพึงพิง     ( LTC )     ปีงบประมาณ     2563     อำเภอเมืองกาฬสินธุ์     ( นำเสนอ     /     ตรวจเอกสารหลักฐาน )     เมื่อวันที่     11     สิงหาคม     2563     ณ     ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์     จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์      (ภาพ)

 

แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนมิถุนายน     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     5     ประจำปีงบประมาณ     2563     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     29     กรกฎาคม     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    (  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    5    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    29    กรกฎาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนท่าไคร้    รายนางบุญมา    พิมพะนัตย์    (7)    นายบุญเส็ง    แก้วพล    (7)    เมื่อวันที่    23    กรกฎาคม    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่โซนท่าไคร้    (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    5    ประจำปีงบประมาณ     2563    วันที่    29    กรกฎาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย    รายนางสี    ญานกาย (8)    นางวัน    ต้นกันยา (5)    นางสาวรัชดา    แสงทอง (5)    นายสมควร    กองอำไพ (5)    เมื่อวันที่ 10    กรกฎาคม    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย      (ภาพ)       

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม    รายนางสาวมวล    ดีบุตดี (1)    และเยี่ยมเยียนบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    รายนางกว้าง    อุ่นวิจิตร (2)    นางสวง    ภูครองหิน (3)    นางอ่อน ภูพิลา (1)    เมื่อวันที่    18    มิถุนายน    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม     (ภาพ)

 

งานกองทุนบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ผู้แทนCare     Manager     ผู้แทนCare     Giver     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตำบลส่งเสริมสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     คปสอ. เมืองกาฬสินธุ์     จังหวัดกาฬสินธุ์     ปีงบประมาณ     2563     รุ่นที่     1      เมื่อวันที่    17    มิถุนายน    2563     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบ     จัดโดย     คปสอ. เมืองกาฬสินธุ์     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว      ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     โซนบึงวิชัย    รายนายกำชัย    มั่นดอนเรือ (4)      เมื่อวันที่     16     มิถุนายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Giver    ( CG )    ประจำเดือนพฤษภาคม    2563    ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บ้านท่าไคร้       รายนางแตง    ภูถูกใจ       เมื่อวันที่     9    มิถุนายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    4    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    26    พฤษภาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป    เมื่อวันที่    5    มิถุนายน    2563   ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ     (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Giver    ( CG )    ประจำเดือนเมษายน    2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long      Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Giver    ( CG )    ประจำเดือนมีนาคม    2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long      Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์    ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพการขอรับความพิการและติดตามเคสผู้ป่วยที่รักษาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในกรณีต้องติดตามอาการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤษภาคม    2563    รายนายบุญเพ็ง    รังหอม(4)    นายกำชัย    มั่นดอนเรือ(4)    นางนวลจันทร์    บุญวงค์(5)    นางทองสุข    ฉายสถิตย์(5)    นางสุก    อุ่นมีศรี(7)    นายประดิษฐ    ไผ่ผาด(7)    นางแสง แสงครจิตร(7)    นายสาคร    โยธาศรี(1)    นางแผง    อิ่มแมน(3)    นางสำรวม    สิงหามาตร(3)    เมื่อวันที่    29    พฤษภาคม    2563    ณ    ครัวเรือนผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)       (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC   ครั้งที่    4    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    26    พฤษภาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

รายงานการรับ   -   จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปีงบประมาณ    2563    ถึงเดือนพฤษภาคม   2563     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    4    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    26    พฤษภาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Give     ( CG )     ประจำเดือนกุมภาพันธ์     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    เมื่อวันที่    27 มีนาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและติดตามเคสผู้ป่วยที่รักษาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในกรณีต้องติดตามอาการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนเมษายน     2563      รายนายรัศมี    อินทรักษ์(4)    นางพรรณีย์    กองอำไพ(4)    นางราตรี    ถิ่นสถิตย์(5)     นางหนูกัน    หอมบุญ(5)    นายหนู    จำเริญไกร(5)     นางหลง    จำเริญไกร(5)     นายสมพงษ์    หันภาพ(6)    นายทองพูล    สิงหามาตร(3)     นางสาวมวล    ดีบุตดี(3)         เมื่อวันที่    31    มีนาคม    2563      ณ      ครัวเรือนผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    27    มีนาคม    2563    ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    27    มีนาคม    2563    ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    25    มีนาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    รายใหม่ที่เข้ารับบริการดูแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    2563    เป็นต้นไป    และบริการประเมินเก็บข้อมูลครัวเรือนยากไร้ในการประสานงานหน่วยงานสังกัด    พม.    ช่วยเหลือ    เมื่อวันที่    26    กุมภาพันธ์    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายโซนบึงวิชัย    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    รายใหม่ที่เข้ารับบริการดูแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    2563    เป็นต้นไป    เมื่อวันที่    18 กุมภาพันธ์    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายโซนบึงวิชัย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่และออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เมื่อวันที่    11    กุมภาพันธ์    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)     (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    20      มกราคม      2563        ณ        ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ    ออกประเมิน    ตรวจสอบ    วิเคราะห์ใหญ่    ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    สรุปการดำเนินงานประจำปี    พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่    29    มกราคม    2563    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม     (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    20    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Give    ( CG )    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2562    ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่   20    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและประเมินเด็กมีปัญหาสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2563    เมื่อวันที่    15    มกราคม    2563    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

งานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    มอบเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเจาะเลือดให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( CG )    ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ    เมื่อวันที่    14    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)     (ใบเบิกพัสดุ  /  ครุภัณฑ์)

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    20    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่    โซนหมู่บ้านท่าไคร้    รายนางประหยัด   ไผ่ผาด(7)    นางบด   ญาณสาร(7)    นางก้าน   ถาวรฟัง(7)   เมื่อวันที่    20   ธันวาคม    2562    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่    โซนหมู่บ้านบึงวิชัย   รายนายสุข โยธาศรี(4)    โซนหมู่บ้านหนองทุ่ม รายนางเสรี บัวผัน(1)    นางพันธ์ อิ่มพร(2)    นางตัน ภูนบผา(2)    นางหมอน กุมพะวงค์(2)    นางสำรวม สิงหามาตร(3)    นายสุวรรณ ภูบัวเพชร(3)    นายไล อิ่มทรัพย์(1)    เมื่อวันที่    16    ธันวาคม    2562    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่    โซนหมู่บ้านบึงวิชัย    รายนางจินนิภา    เชิดสนิท(4)(ประเมินติดตามสภาพการเจ็บป่วย)    นางหนู    มาลา(4)    นางสมศรี    สิมารับ(6)    นางบุญมา    ญาณพิบูลย์(6)    นางโสภา    ตาสา(6)    นายอ่อน    สุริกัน(6)    นางพัน    ภูมิสุทธิ์(5)    เมื่อวันที่    9    ธันวาคม    2562    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนธันวาคม    2562    เมื่อวันที่    6    ธันวาคม    2562    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่   โซนหมู่บ้านบึงวิชัย    รายนางทองสมุทร สังรวมใจ(8) นางผุย ญาณสถิตย์(8) นางบุญมาก ถนอมสมบัติ(4) นางทองวัน เกติยะ(6) นางบัวทอง ญาณสิทธิ์(6) นางฉลอง สังรวมใจ(6) นางทอง การเรียง(6) นางทองสา ทาพิชัย(5) นางทองสุข ฉายสถิตย์(5) นางสมหวัง ธาตุไพบูลย์(4)    เมื่อวันที่    6    ธันวาคม    2562   ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   (ภาพ)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ฯ    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ ประจำปี    พ.ศ.   2562    โซนหมู่บ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่    3    ธันวาคม    2562    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ     (ภาพ)     (ภาพ)

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ครั้งที่   1   ประจำปีงบประมาณ   2563   วันที่ 21   พฤศจิกายน   2562   ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ฯ    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่   ประจำปี    พ.ศ. 2562    โซนหมู่บ้านบึงวิชัย    เมื่อวันที่    28    พฤศจิกายน    2562    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ    (ภาพ)    (ภาพ)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ฯ    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่    ประจำปี    พ.ศ.   2562    โซนหมู่บ้านหนองทุ่ม    เมื่อวันที่    27    พฤศจิกายน    2562    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ     (ภาพ)      (ภาพ)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Give    ( CG )    ประจำเดือนตุลาคม    2562    ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย      ประจำปี    พ.ศ.   2562      ในการออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพ       วันที่    27    ,    28    พฤศจิกายน    2562    และ    3    ธันวาคม    2562     ณ     ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ     (คลิ๊ก)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    1 ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    21    พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

เอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC      ครั้งที่   1    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    วันที่    21    พฤศจิกายน    2562     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนกันยายน   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

หนังสือ    สปสช.    เขต    7    ขอนแก่น    แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง      ลงวันที่    9    ตุลาคม    2562     (คลิ๊ก)

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    6    ประจำปีงบประมาณ    2562    วันที่    26    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

ใบเบิกครุภัณฑ์    เครื่องวัดความดัน    ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (CG)     จำนวน    8    เครื่อง    ลงวันที่    10    ตุลาคม    2562     (คลิ๊ก)

รายงานการรับ   -   จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปีงบประมาณ    2560    ถึงเดือนกันยายน    2562     (คลิ๊ก)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่   6    ประจำปีงบประมาณ    2562    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    26    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่   6    ประจำปีงบประมาณ    2562    วันที่    26    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนสิงหาคม   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

ผู้รับผิดชอบงาน    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ผู้จัดการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุฯ    ( CM )    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่เทศบาลตำบลนาจารย์ซึ่งเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบงานของศูนย์โฮมสุขและการดูแลผู้สูงบอายุระยะยาว    ( Long Term Care )    ที่มีภาวะพึ่งพิง    และศึกษาดูงาน    LTC    เมื่อวันที่    11    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจารย์    จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์     (ภาพ)

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่   5    ประจำปีงบประมาณ    2562    วันที่    26    กรกฎาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนกรกฎาคม   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนมิถุนายน   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ   LTC   ครั้งที่   5 ประจำปีงบประมาณ   2562   ( รายสองเดือน )   เมื่อวันที่   26   กรกฎาคม   2562   ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว   ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   หมู่บ้านโซนบึงวิชัย   โซนท่าไคร้   เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2562   ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านโซนบึงวิชัยและโซนท่าไคร้     (ภาพ)

รายงานการรับ  -  จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ปีงบประมาณ   2560    ถึงเดือนกรกฎาคม    2562    (คลิ๊ก)

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์และประเมินเด็กมีปัญหาสุขภาพ    เมื่อวันที่   7    มิถุนายน    2562    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)