กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

( เริ่มตั้งดำเนินงานกองทุนฯ    ปี    พ.ศ.  2556 )

..........................

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562     (   แก้ไขเพิ่มเติมถึง    ( ฉบับที่    5 )    พ.ศ.  2564   )     (คลิ๊ก)    

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    5 )    พ.ศ.  2564    (คลิ๊ก)

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562     (   แก้ไขเพิ่มเติมถึง    ( ฉบับที่    4 )    พ.ศ.  2563   )     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    4 )    พ.ศ.  2563    (คลิ๊ก)

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่ 3 )    พ.ศ. 2563     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    2 )    พ.ศ.  2562     (คลิ๊ก)

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    1 )    พ.ศ.  2562    (คลิ๊ก)

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช   2562     (คลิ๊ก)

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ. 2560    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่   1 )    พ.ศ.  2562

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2560

แผนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

ผู้จัดเก็บเงินสัจจะกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

รายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (  หมู่  1  /  หมู่  2  /  หมู่  3  /  หมู่  4  /  หมู่  5  /  หมู่  6  /  หมู่  7  /  หมู่  8  /  หมู่  7+9  /   หมู่  9  )

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

สมุดบัญชีเงินฝากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน     (คลิ๊ก)

แบบสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล    (คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน    ( ฉบับที่ 2 )    พ.ศ.  2563      (คลิ๊ก)

บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    กับ   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   ( องค์การมหาชน )   เลขที่   สภ51/สวก175   ปี  พ.ศ.  2562    (คลิ๊ก)

คู่มือการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน  ปีงบประมาณ  2562    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   (คลิ๊ก)

หนังสือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   ที่   พม   5351/00445.3   ลว   4   มิถุนายน   2562   เรื่อง     แจ้งผลการพิตารณาโครงการ    (คลิ๊ก)

หนังสือ  สถ.  ที่  มท  0808.2/ว  560   ลว   27   ก.พ.   2561     เรื่อง    การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   (คลิ๊ก)

หนังสือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   ที่   พม   5333/1082   ลว   11   สิงหาคม   2559   เรื่อง   แนวทางการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (คลิ๊ก)

หนังสือ  สถ.  ด่วนมาก  ที่  มท  0891.4/ว 383  ลว  23  ก.พ.  2559  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม  อปท.  สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559     (คลิ๊ก)

หนังสือ  มท.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว 2502  ลว  20  ส.ค.  2553  เรื่อง  แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ  อปท.   (คลิ๊ก)

หนังสือ  พม.  ที่  พม  5310/13831  ลว  10  มิ.ย.  2553  เรื่อง  แนวทางให้  อปท.  สมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน   (คลิ๊ก)

(คู่มือการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล)     (พาวเวอร์พอยท์คู่มือการใช้งานโปรแกรมเพื่อพัฒนาด้านการเงินและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล)     (ตัวอย่างข้อบังคับ  /  ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล.....)     (ตัวอย่างใบสมัครสมาชิก  /  สมุดประจำตัวสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน)    (ตัวอย่างใบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ  /  ทะเบียนคุมรับ - จ่ายทรัพย์สิน  /  ทะเบียนคุมเงินสด  /  ใบเสร็จรับเงิน  /  ใบสำคัญจ่ายเงิน  /  ระเบียบวาระการประชุม)    (ตัวอย่างข้อบังคับ  /  ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล.....)     

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
งานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ      รายนางสาวสุนิสา     ลำดับวงศ์ บ้านเลขที่     68     หมู่     5     บ้านบึงวิชัย     เมื่อวันที่     15     กรกฎาคม     2564     ณ     ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณพ่อมีศักดิ์     น้อยสมบัติ     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     จำนวนเงินฌาปนกิจ     10,000     บาท     เมื่อวันที่     7 กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณพ่อบุญสุข     บุญจงรักษ์     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     คุณพ่อบุญเพ็ง     ภูธาตุเพ็ชร     หมู่    4     บ้านบึงวิชัย    คุณพ่อสมยศ     สมมิตร     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     เมื่อวันที่     6     กรกฎาคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต       (ภาพ)
 
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษากองทุน ฯ     ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล    บึงวิชัย     ครั้งที่     2     /     2564     เมื่อวันที่     23     มิถุนายน     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)     (เอกสาร)
 
การประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษากองทุน ฯ     ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่     2     /     2564     เมื่อวันที่     23     มิถุนายน     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ    รายคุณพ่อหนูผัน    บุญจันศรี     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     อายุ     65     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     7,000     บาท     เมื่อวันที่     22     มิถุนายน     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
  
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ     กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่    2    /    2564     วันที่    23    มิถุนายน    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)     (เอกสาร)
 
งานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางสาวศิริวรรณ     สังรวมใจ บ้านเลขที่     34     หมู่     5     บ้านบึงวิชัย     เมื่อวันที่     10     มิถุนายน     2564     ณ     ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางสาวจุฑารัตน์     ญาณสถิตย์     เลขที่     100     หมู่     5     บ้านบึงวิชัย     จำนวนเงินช่วยเหลือ     500     บาท เมื่อวันที่     14     พฤษภาคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิก ฯ       (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณพ่อสุดใจ     ภูทองแหลม     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     อายุ     69     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     7,000     บาท     เมื่อวันที่     13     พฤษภาคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณพ่อเจริญ     อ้อวิชัย     113     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     อายุ     68     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     7,000     บาท     เมื่อวันที่     12     พฤษภาคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดวาตภัยและได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางดวง     อิ่มพร     47     หมู่     3    บ้านสว่างนาโพธิ์     จำนวนเงินช่วยเหลือ     2,000     บาท     เมื่อวันที่     11     พฤษภาคม     2564    ณ     ครัวเรือนสมาชิก     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ       รายคุณแม่สา    ภูหงษ์นิล     38    หมู่    4     บ้านบึงวิชัย    อายุ    90     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     12,000     บาท     เมื่อวันที่     26     เมษายน     2564    ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณพ่อนิราส     ยอดแก้ว     26     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     อายุ     67     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     10,000     บาท     เมื่อวันที่     16     เมษายน     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณแม่จันที     ศรีชะตา     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     อายุ     82     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     11,000     บาท     เมื่อวันที่     1     เมษายน     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณยายพรรณีย์     กองอำไพ     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     อายุ     90     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     12,000     บาท     เมื่อวันที่     26     มีนาคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต       (ภาพ)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษาฯ     ครั้งที่     1     ประจำปี     พ.ศ. 2564     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ     แจ้งผลการดำเนินงาน     ณ     ปัจจุบัน     ฯลฯ     เมื่อวันที่     25     มีนาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ    รายคุณยายแสงจันทร์    ภูพิลา    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย    อายุ    76    ปี    จำนวนเงินฌาปนกิจ    6,000    บาท    เมื่อวันที่     19     มีนาคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษาฯ     ครั้งที่    1     ประจำปี     พ.ศ. 2564     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ     แจ้งผลการดำเนินงาน     ณ     ปัจจุบัน   ฯลฯ     วันที่     25      มีนาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     นักพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือฯ     ( MOU )     โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์     64     ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน     ( องค์การมหาชน )     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์     ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์     และองค์กรชุมชนระดับตำบล     เมื่อวันที่     17     มีนาคม     2564     ณ     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     จัดโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดกาฬสินธุ์     (ภาพ)
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ     กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่    1    /    2564     วันที่    25    มีนาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (เอกสาร)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายคุณตาชุน     ญาณสาร     หมู่     7     บ้านทาไคร้     อายุ     77     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     5,000     บาท     เมื่อวันที่ 10     กุมภาพันธ์     2564     ณ      ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต       (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนายคำพันธ์      จำเริญไกร     บ้านเลขที่     94     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     เมื่อวันที่     8     กุมภาพันธ์     2564     ณ     ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนายเหรียญ     ภูถี่ถ้วน     เลขที่     61     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     อายุ     76     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     9,000     บาท     เมื่อวันที่     21     มกราคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต       (ภาพ)
 
การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี    พ.ศ. 2564     ในการแจ้งผลการดำเนินงาน     และอื่น ๆ     รอบปี     พ.ศ. 2563     เมื่อวันที่     21     มกราคม     2563     ณ     ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม       (ภาพ)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่ปรึกษาฯ    ครั้งที่    3    ประจำปี    พ.ศ. 2563     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ    แจ้งผลการดำเนินงาน    ณ    ปัจจุบัน    ฯลฯ    เมื่อวันที่    23    ธันวาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี     พ.ศ. 2564     วันที่     21     มกราคม     2564     ณ      ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม    (เอกสาร)
 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ.  2564    วันที่    21    มกราคม    2564    ณ    ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม     (เอกสาร)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางปื๋อ     ญาณกาย     เลขที่     70     หมู่     6     บ้านหนองแสงจันทร์     อายุ     74     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     11,000 บาท     เมื่อวันที่     11     มกราคม     2564     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษาฯ     ครั้งที่     3     ประจำปี     พ.ศ. 2563     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ     แจ้งผลการดำเนินงาน     ณ    ปัจจุบัน     ฯลฯ     เมื่อวันที่     23    ธันวาคม     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษาฯ     ครั้งที่    3     ประจำปี     พ.ศ. 2563     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ     แจ้งผลการดำเนินงาน     ณ     ปัจจุบัน   ฯลฯ     วันที่      23     ธันวาคม     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)     (เอกสาร)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนายสุนทร    บุญสอน     หมู่    5     บ้านบึงวิชัย     อายุ     29     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     7,000 บาท     เมื่อวันที่     21     ธันวาคม      2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต       (ภาพ)
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ     กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่    3    /    2563     วันที่    23    ธันวาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (เอกสาร)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางสาวราตรี     ถิ่นสถิตย์     เลขที่     206     หมู่     5     บ้านบึงวิชัย     อายุ     71     ปี     เมื่อวันที่     20     พฤศจิกายน     2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนาง     เลขที่     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     จำนวนเงินช่วยเหลือ     1,100     บาท     ( รวมค่ารักษาพยาบาลที่พัก    ณ     โรงพยาบาล )     เมื่อวันที่     13     พฤศจิกายน    2563    ณ     ครัวเรือนสมาชิก ฯ       (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจการจัดงานศพตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ    รายนางหลง     จำเริญไกร     บ้านเลขที่     97     หมู่ 5     บ้านบึงวิชัย     เมื่อวันที่     10     พฤศจิกายน     2563     ณ     ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางลา     อิ่มเจือ     เลขที่     92     หมู่     1     บ้านหนองทุ่ม     อายุ     86     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     9,000     บาท เมื่อวันที่     29     ตุลาคม     2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางสาวสุกัญญา     ฤทธิ์สุวรรณ     เลขที่     112     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     จำนวนเงินช่วยเหลือ     500     บาท เมื่อวันที่     15     ตุลาคม     2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิก ฯ      (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางสุกัญญา     ฤทธิ์สุวรรณ บ้านเลขที่     112     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     เมื่อวันที่     9     ตุลาคม     2563     ณ     ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนายเหลี่ยม     ภูหารนา     เลขที่     232     หมู่     5     บ้านบึงวิชัย     จำนวนเงินฌาปนกิจ     9,000     บาท     เมื่อวันที่ 8     ตุลาคม    2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางแสงจันทร์     ภูพิลา     บ้านเลขที่    3     หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     เมื่อวันที่     21     กันยายน     2563     ณ     ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนายบุญช่วย    พันธุ์เหล็ก       เลขที่     57    หมู่     4     บ้านบึงวิชัย     อายุ     79    ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     9,000     บาท     เมื่อวันที่     16     กันยายน 2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางบัว     บุญสอน     เลขที่     13     หมู่     6     บ้านหนองแสงจันทร์     อายุ     94     ปี     จำนวนเงินฌาปนกิจ     12,000     บาท     เมื่อวันที่     31     สิงหาคม     2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่ปรึกษาฯ    ครั้งที่    2    ประจำปี    พ.ศ. 2563     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ    แจ้งผลการดำเนินงาน    ณ    ปัจจุบัน    ฯลฯ    เมื่อวันที่    11    สิงหาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางสมมัคร     ไรแสง     เลขที่     39     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     จำนวนเงินฌาปนกิจ     6,000     บาท     เมื่อวันที่     24     สิงหาคม     2563      ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษาฯ     ครั้งที่     2     ประจำปี     พ.ศ. 2563     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ     แจ้งผลการดำเนินงาน     ณ     ปัจจุบัน     ฯลฯ     เมื่อวันที่     11     สิงหาคม     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ปรึกษาฯ     ครั้งที่     2     ประจำปี     พ.ศ. 2563     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ     แจ้งผลการดำเนินงาน     ณ     ปัจจุบัน     ฯลฯ     เมื่อวันที่     11     สิงหาคม     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
 
จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     รายหมู่บ้าน      ข้อมูล     ณ     วันที่     6     สิงหาคม     2563       (เอกสาร)
 
สรุปรายรับ    -    รายจ่าย     กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ข้อมูล     ณ     วันที่     6     สิงหาคม     2563      (เอกสาร)
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ     กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่    2    /    2563     วันที่    11    สิงหาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (เอกสาร)
   
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางบุญเลิศ     เลาไชย     เลขที่     194     หมู่     5     บ้านบึงวิชัย     จำนวนเงินฌาปนกิจ     9,000     บาท     เมื่อวันที่ 13     กรกฎาคม     2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต       (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ      รายนางสมหวัง    ธาตุไพบูลย์    บ้านเลขที่ 32    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย    เมื่อวันที่    25    มิถุนายน    2563    ณ    ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)
 
ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ     รายนางวิจิตร     ภูโอบ     หมู่     6     บ้านหนองแสงจันทร์     เมื่อวันที่     21     มิถุนายน     2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต    (ภาพ)
 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย    งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ    รายคุณตาเภา    เกติยะ    หมู่    7    บ้านท่าไคร้    อายุ    76    ปี    รับเงินฌาปนกิจ    8,000    บาท    เมื่อวันที่    16    มิถุนายน    2563    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต    (ภาพ)
 
ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย    งานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย    บ้านลาดสมบูรณ์    เทศบาลตำบลบึงวิชัย   บ้านนายสุชาติ    อุนมีศรี    ( นางจินดา    อุ่นมีศรี ) เลขที่    95    หมู่    9    มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการช่วยเหลือเนื่องจากได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ    และได้รับงบประมาณช่วยเหลือตามข้อบังคับกองทุนฯ    เมื่อวันที่    4    มิถุนายน    2563    ณ    ครัวเรือนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านลาดสมบูรณ์    (ภาพ)
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปลัดเทศบาลฯ    งานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย    บ้านลาดสมบูรณ์    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    บ้านนายจรูญ    บูรพา    เลขที่    47    หมู่    9    และบ้านนางจินดา    อุ่นมีศรี    เลขที่    95    หมู่    9    ในการต้อนรับสมาคมกู้ภัยคุณธรรมเต๊กก่าจีสิ่งเกาะกาฬสินธุ์ลงพื้นที่มอบงบประมาณและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย    พร้อมกับสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยได้มอบงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับทั้ง    2    ครัวเรือน    และกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    มอบงบประมาณช่วยเหลือนายจรูญ    บูรพา    เนื่องจากได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ    และได้รับงบประมาณช่วยเหลือตามข้อบังคับกองทุนฯ    เมื่อวันที่    2    มิถุนายน    2563    ณ    ครัวเรือนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านลาดสมบูรณ์      (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายคุณตาบุญหลี    ละคร    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์    อายุ    73    ปี    รับเงินฌาปนกิจ 6,000    บาท    เมื่อวันที่    1    มิถุนายน    2563    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายคุณยายบุญมา    ญาณพิบูลย์    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์    อายุ    77    ปี    รับเงินฌาปนกิจ    12,000    บาท    เมื่อวันที่    25    พฤษภาคม    2563    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายคูณ    มาลา    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์    อายุ    78    ปี    เมื่อวันที่    7    พฤษภาคม    2563    ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต    (ภาพ)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่ปรึกษาฯ    ครั้งที่    1    ประจำปี    พ.ศ. 2563    ( รายไตรมาส )    ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ    แจ้งผลการดำเนินงาน    ณ    ปัจจุบัน    ฯลฯ    เมื่อวันที่    23    มีนาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)
 
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายเหล็ก    เกณฑ์สาคู    34    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย    อายุ    76    ปี    เมื่อวันที่    27    เมษายน    2563    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน     ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ     รายนายน้อย     ภูมูลนา     บ้านบึงวิชัย (4)     เมื่อวันที่     13     เมษายน     2563     ณ     ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ) 
 
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายบุญทิพย์    พิมพะนิตย์    บ้านบึงวิชัย (4)    เมื่อวันที่    8    เมษายน    2563    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน     ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ     รายนางแพง     ฤทธิ์สุวรรณ์     บ้านลาดสมบูรณ์     เมื่อวันที่     3     เมษายน     2563     ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่ปรึกษาฯ    ครั้งที่    1    ประจำปี    พ.ศ. 2563    ( รายไตรมาส )    ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ    แจ้งผลการดำเนินงาน    ณ    ปัจจุบัน    ฯลฯ    เมื่อวันที่    23    มีนาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่ปรึกษาฯ    ครั้งที่    1    ประจำปี    พ.ศ. 2563    ( รายไตรมาส )     ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ    แจ้งผลการดำเนินงาน    ณ    ปัจจุบัน    ฯลฯ    เมื่อวันที่    23    มีนาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายสุริยา    ลุนสะแกวงษ์    172    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์    เมื่อวันที่    20    มีนาคม    2563    ณ    ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายพระกัณหา    ญานพิบูลย์    116    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์    เมื่อวันที่    18    มีนาคม    2563    ณ    ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายเทพ    อิ่มแมน    114    หมู่ 2    บ้านนาสัมพันธ์    เมื่อวันที่     13    มีนาคม    2563    ณ    ครัวเรือนสมาชิก    (ภาพ)
 
งานพัฒนาชุมชน    ร่วมนำเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ.  2563    เมื่อวันที่    21 กุมภาพันธ์    2563    ณ    ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์     (ภาพ)
ชีทพาวเวอร์พอยน์งานพัฒนาชุมชน    ร่วมนำเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ.    2563    วันที่    21    กุมภาพันธ์    2563     ณ    ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์     (เอกสาร)
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    รายงานประจำปี    พ.ศ.    2562    เมื่อวันที่    28    มกราคม    2563    ณ    ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม    บ้านบึงวิชัย     และเอกสารประกอบ       (เอกสาร)
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ     รายนางปาน    ญานผาด       36      หมู่    4  บ้านบึงวิชัย    เมื่อวันที่    19    กุมภาพันธ์     2563    ณ    ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยฯ    สามัญ    สรุปรายงานประจำปี    พ.ศ.  2562    ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ    และรายงานรายรับ   -   รายจ่าย    ยอดจำนวนสมาชิกกองทุน ฯ    รายละเอียดระเบียบข้อบังคับกองทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ฯลฯ    เมื่อวันที่    28    มกราคม    2563    ณ    ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม    (เอกสาร)
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมสมาชิกกองทุนฯ    สามัญ    สรุปรายงานประจำปี    พ.ศ. 2562    ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ    และรายงานรายรับ   -   รายจ่าย    ยอดจำนวนสมาชิกกองทุน ฯ    รายละเอียดระเบียบข้อบังคับกองทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ฯลฯ    เมื่อวันที่    28    มกราคม    2563    ณ    ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายขาว    พาพิชัย    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย    เมื่อวันที่    17    มกราคม    2563    ณ    ห้องปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชน    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนางไพ    ภานุรักษ์    47    หมู่     7    บ้านท่าไคร้    ณ    ครัวเรือนสมาชิก    นอนโรงพยาบาล    5    คืน    รวม    1,500    บาท      (ภาพ)
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ    กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่   3  /   2562    เมื่อวันที่    14    พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายบุญโฮม    คำวัน    บ้านบึงวิชัย(4)    เมื่อวันที่    25    ธันวาคม    2562    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายสด    สมมิตร    บ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่    20    ธันวาคม    2562    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนางจันทร์    ฝ้ายทอง    เลขที่    177    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนางบุญชื่น    ศิริอาจ    175    หมู่    1    บ้านหนองทุ่ม    เมื่อวันที่    28    พฤศจิกายน    2562    ณ    ครัวเรือนสมาชิกฯ      (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายสุดใจ    ภูทองแหลม    หมู่    7    บ้านท่าไคร้    ณ    ครัวเรือนสมาชิกฯ     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ    รายนางคำภีร์    เกติยะ    บ้านหนองแสงจันทร์    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ    (เอกสาร)
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    3   /   2562    รายไตรมาส    ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ    แจ้งผลการดำเนินงาน    ณ    ปัจจุบัน ฯลฯ    เมื่อวันที่    14    พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ครั้งที่   3 / 2562   รายไตรมาส   ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ   แจ้งผลการดำเนินงาน   ณ   ปัจจุบัน ฯลฯ   เมื่อวันที่   14   พฤศจิกายน   2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายวิจิตร    ไผ่ผาด    บ้านเลขที่    137    หมู่    7    บ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่    7    พฤศจิกายน    2562    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ครั้งที่   3   /   2562   ( รายไตรมาส )   ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ   วันที่    14    พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ    กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่   2  /   2562    เมื่อวันที่    23    สิงหาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายทิพย์ พิมพะนัตย์ บ้านบึงวิชัย (4) และบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนางคำกอง แก้วพิลา บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ครัวเรือนของสมาชิกฯ     (ภาพ)
สนง.พม.จ.กส    ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์    ประจำปีงบประมาณ    2563     (เอกสาร)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล    และมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายบุญจันทร์    ถิ่นวิมล    บ้านหนองทุ่ม    เมื่อวันที่   5 กันยายน    2562    ณ    ครัวเรือนของสมาชิกฯ     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ   รายนางดาว  ภูแล่นกับ   บ้านโนนหัวบึง   เมื่อวันที่  2  กันยายน   2562   ณ   ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนายเลิศ    ญาณผาด    บ้านบึงวิชัย (4)    เมื่อวันที่    28    สิงหาคม    2562    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต    (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน    ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ    รายนางท่อน    จันทร์ปาขาว    บ้านหนองแสงจันทร์    และ    นายสี    คำหล้า    บ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่    23    สิงหาคม    2562    ณ    ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต      (ภาพ)
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ครั้งที่   2 / 2562   ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ   แจ้งผลการดำเนินงาน   ณ   ปัจจุบัน  ฯลฯ    เมื่อวันที่    23    สิงหาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (คลิ๊ก)
เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ครั้งที่   2 / 2562   ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ   แจ้งผลการดำเนินงาน   ณ   ปัจจุบัน  ฯลฯ    เมื่อวันที่    23    สิงหาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)    (ภาพ)
เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนท่าไคร้    ทั้ง   2   หมู่บ้าน    ในการชี้แจงการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ณ    ปัจจุบัน    และให้บริการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกองทุน ฯ    ให้เป็นปัจจุบัน    พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น    รับตอบปัญหา    ข้อข้องใจในการดำเนินงานของกองทุนฯ    ให้สมาชิกได้รับทราบ    เมื่อวันที่   2   สิงหาคม    2562    ณ    ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้    (ภาพ)

รายละเอียดการประเมิน  /  สอบทาน  กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปี    2562    วันที่    29   กรกฎาคม    2562    ณ    ห้ัองประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    รับการประเมินและสอบทานการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2562    จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   พอช.   ( องค์การมหาชน )    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์    เมื่อวันที่   29   กรกฎาคม   2562    ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน   ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ   เมื่อวันที่   23   กรกฎาคม   2562   ณ   ครัวเรือนสมาชิกที่เสียชีวิต    (ภาพ)
งานพัฒนาชุมชน   ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ที่ได้รับการรักษานอนที่โรงพยาบาลและได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ   เมื่อวันที่   23   กรกฎาคม   2562   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

หนังสือแจ้งประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ    คนเดิม    ส่งมอบเอกสารที่ยังขาดให้กองทุนฯ    ลงวันที่    22    กรกฎาคม    2562      (คลิ๊ก)

ร่างบัญชีรับ  -  มอบเอกสารการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เดือนกรกฎาคม    2562     (คลิ๊ก)

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนหนองทุ่ม   ทั้ง   3   หมู่บ้าน   ในการชี้แจงการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ณ   ปัจจุบัน และให้บริการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกองทุน ฯ   ให้เป็นปัจจุบัน   พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น   รับตอบปัญหา   ข้อข้องใจในการดำเนินงานของกองทุนฯ   ให้สมาชิกได้รับทราบ   เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2562   ณ   ศาลาการเปรียญวัดสุนทราราม   (ภาพ)

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    1  /  2562    ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ     ในโอกาสที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยชุดใหม่แล้ว      เมื่อวันที่    25    มิถุนายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    กำนัน    ผู้ใหญ่บ้าน    สมาชิกสภาเทศบาลฯ    คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ. 2560    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่   1 )    พ.ศ.  2562    และหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ        เมื่อวันที่    13    มิถุนายน     2562    ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

หนังสือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   ที่   พม   5351  /  0045.3   ลงวันที่   4   มิถุนายน   2562   แจ้งผลการพิจารณาโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)