สำนักสงฆ์วังอุตตะนาคี
สำนักสงฆ์วังอุตตะนาคี     บ้านหนองแสงจันทร์

          

           สำนักสงฆ์วังอุตตะนาคี    ตั้งอยู่   ณ    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์      มีพระสุพัฒน์   ถนอมสมบัตร     เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ฯ      มีพระสงฆ์จำสำนักสงฆ์จำนวน     5      รูป  

 

***   สภาพบรรยากาศ    สถานที่   สำนักสงฆ์วังอุตตะนาคี    บ้านหนองแสงจันทร์    วันที่   21   ธันวาคม    2561      (ภาพ)