โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

1.    นายพูลพัฒน์    การวิบูลย์                                 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

2.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

3.    กำนันตำบลบึงวิชัย

4.    ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่

5.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

6.    หัวหน้าศูนย์    กศน.    ตำบลบึงวิชัย

7.    เจ้าอาวาสวัดในเขตพื้นที่

8.    นักพัฒนาชุมชน      เทศบาลตำบลบึงวิชัย

9.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                            ประธานกรรมการ

2.    นายยวน   ภูแป้ง                                           รองประธานกรรมการ

3.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์                              เหรัญญิก

4.    นายประสิทธิ์    อิ่มแมน                                  เลขานุการ

5.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                                 ประชาสัมพันธ์

6.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี                                  ฝ่ายแผนงาน

7.    นายฉลอง    ภูจอมเดือน                                 ฝ่ายทะเบียน

8.    นายทองสุข    รัตนงาม                                   ฝ่ายสวัสดิการ

9.    นายสมจิตร    อื่มแมน                                    ฝ่ายกิจกรรม

10.   นายชื่น    อิ่มประสงค์                                   กรรมการ

11.   นายจอมศรี    ถิ่นประสาท                              กรรมการ

12.   นายบุญจันทร์    ช่วยวัน                                กรรมการ

13.   นายบัญชา    อุ่นมีศรี                                   กรรมการ

14.   นายพรมมา    โยธาศรี                                 กรรมการ

15.   นายแพง    วรรณอำไพ                                กรรมการ

16.   นางแสงจันทร์    ภูแล่นกับ                            กรรมการ

17.   นายถนอม    ภูหงษ์นิล                                กรรมการ

18.   นายประสงค์    สมมิตร                                กรรมการ

19.   นายจี    พละสินธุ์                                       กรรมการ

20.   นายสี    ฆารผุด                                         กรรมการ

 

ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     นาวาอากาศตรีไพโรจน์  เกิดแก่น

 

ข้อบังคับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัยว่าด้วยการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ. 2559   (คลิ๊ก)

สรุปยอดจำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

เพลงประจำโรงเรียนผู้สูงอายุ   (คลิ๊ก)

ส่วนราชการที่ได้ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (คลิ๊ก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำหมู่บ้าน     ลงวันที่     14     กันยายน     2563     (คลิ๊ก)

ลำดับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2559    (คลิ๊ก)

ลำดับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2560    (คลิ๊ก)

ลำดับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2561    (คลิ๊ก)

ลำดับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)

ลำดับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2563    (คลิ๊ก)

 

 

 

กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนมกราคม    2564    วันที่    5    มกราคม    2564    ณ    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย                    ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (เอกสาร)
 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ     ประจำปี     พ.ศ. 2563     เมื่อวันที่     18     พฤศจิกายน     2563     ณ     พระธาตุนาดูน     อำเภอนาดูน     และวัดป่าวังน้ำเย็น     ตำบลเกิ้ง     อำเภอเมืองมหาสารคาม     จังหวัดมหาสารคาม     ในการร่วมทำกิจกรรมด้านการผ่อนคลายจิตใจและให้เห็นความสำคัญของสถานที่สำคัญของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย      (ภาพ)

 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     เปิดดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนตุลาคม     2563     ในการร่วมทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ     เมื่อวันที่     22     ตุลาคม     2563     ณ     โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( บ้านหนองแสงจันทร์ )      (ภาพ)

 

กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนตุลาคม    2563    วันที่    22    ตุลาคม    2563    ณ    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย                    ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (เอกสาร)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2563    เมื่อวันที่    25    กุมภาพันธ์    2563    ณ    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( บ้านหนองแสงจันทร์ )       (ภาพ)

กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2563    วันที่    25    กุมภาพันธ์    2563    ณ    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย          ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (เอกสาร)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนมกราคม    2563    เมื่อวันที่    9    มกราคม    2563    ณ    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ( บ้านหนองแสงจันทร์ )       (ภาพ)

กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนมกราคม    2563    วันที่    9    มกราคม    2563    ณ    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (เอกสาร)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2562    เมื่อวันที่    29    พฤศจิกายน    2562    ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (ภาพ)     (ภาพ)     (ภาพ)

กำหนดการการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2562    วันที่    29    พฤศจิกายน    2562    ณ    โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (เอกสาร)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนกรกฎาคม      2562      เมื่อวันที่   12   กรกฎาคม   2562    ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ) 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนมิถุนายน      2562      เมื่อวันที่   20   มิถุนายน   2562    ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)     (ภาพ)

ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำปี พ.ศ. 2562   เมื่อวันที่   11   เมษายน   2562   ณ   สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนมีนาคม      2562      เมื่อวันที่   12   มีนาคม   2562    ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนกุมภาพันธ์      2562      เมื่อวันที่   25   กุมภาพันธ์   2562    ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (ภาพ)

ผู้แทนผู้สูงอายุ    ร่วมทัศนศึกษา    ดูงาน    การบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุ     อบต.นาเชือก    อำเภอยางตลาด    เมื่อวันที่    23    มกราคม    2562     (ภาพ)     (ภาพ)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ    ประจำเดือนมกราคม      2562      เมื่อวันที่   8   มกราคม   2562    ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( บ้านหนองแสงจันทร์ )     (ภาพ)