กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

  2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

  3. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

  4. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

  5. คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

  6. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบึงวิชัย

  7. คณะกรรมการ กศน. ตำบลบึงวิชัย

  8. คณะกรรมการ   ศส.ปชต.  กศน.  ตำบลบึงวิชัย
  9. คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม    ลงวันที่    เดือนพฤศจิกายน    2562

 

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                   ประธานสภาวัฒนธรรมฯ

2.    กำนันตำบลบึงวิชัย                                                รองประธานสภาวัฒนธรรมฯ

3.    ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                                    กรรมการและเหรัญญิก

4.    ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                             กรรมการและประชาสัมพันธ์

5.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                       กรรมการและเลขานุการ

6.    กองการศึกษาฯ                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7.    ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์                       กรรมการ

8.    นายวุฒิพงษ์    โยธาศรี                                          กรรมการ

9.    นางสาวสมจิตร    ญาณสิทธิ์                                    กรรมการ

10.  นายบรรหาร    บัวเทศ                                            กรรมการ

(ตามประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   ประกาศ   ณ    วันที่    1    กรกฎาคม    2559)


คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                   ประธานกรรมการ

2.    ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                            กรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                      กรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                     กรรมการ

5.    ผู้อำนวยการกองช่าง                                                             กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                กรรมการ

7.    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                                      กรรมการ

8.    ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                       กรรมการ/เลขานุการ

10.  นักวิชาการศึกษา                                                                  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    59/2559    ลงวันที่    27    มกราคม    2559)

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    กำนันตำบลบึงวิชัย                           ผู้แทนชุมชน                                   ประธานกรรมการ

2.    นายนิรันดร์    ทองวิชัย                     ผู้นำทางศาสนา                                รองประธานกรรมการ

3.    ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                 กรรมการ

4.    นางนฤณี    กุดถวิล  (ครู  คศ.3)         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                  กรรรมการ

5.    -รอการคัดเลือก-                             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

6.    -รอการคัดเลือก-                             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

7.    ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย (ม.4)                     ผู้แทนชุมชน                                    กรรมการ

8.    ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย (ม.5)                     ผู้แทนชุมชน                                    กรรมการ

9.    ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                          ผู้แทนชุมชน                                   กรรมการ

10.    นายอาทิตย์    สังรวมใจ                    ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

11.    นายธวัชชัย    โยธาศรี                      ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

12.    ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย      กรรมการ

13.    หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                         กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

 

1.    -รอการคัดเลือก-                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย               ผู้แทน    อปท.                            ประธานกรรมการ

2.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                     อดีตผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์                        ผู้แทนชุมชน                                รองประธานกรรมการ

3.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา             กรรมการ

4.    นางสุวรรณ    นิลทองหลาง                 ครู  คศ.3  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา             กรรมการ

5.    นายทองพูล    สิงหมาตร                                                                              ผู้นำทางศาสนา                            กรรมการ

6.    นายประสิทธิ์    อิ่มแมน                      รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                 ผู้แทน  อปท.                               กรรมการ

7.    นางอวยพร    หนึ่งคำมี                      ผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม                                 ผู้แทนชุมชน                                กรรมการ

8.    นายไพทูรย์  ภูครองหิน                      ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์                             ผู้แทนชุมชน                                กรรมการ

9.    นายหนูเดช    อิ่มแมน                                                                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

10.   นางละมัย    อิ่มทรัพย์                                                                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ

11.    ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ศพด.บ้านหนองทุ่ม                                                                                        กรรมการ

12.   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม                                                                                                           กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคาระห์                                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             ประธานกรรมการ

2.    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห็                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             รองประธานกรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                                                      กรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                                     กรรมการ

5.    ประธานกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                 กรรมการ

6.    ประธานกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม                                                                           กรรมการ

7.    นางวัฒนา    สุดชะเน                                ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ                                           กรรมการ

8.    นายสมจิตร    อิ่มแมน                              ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ                                           กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                      กรรมการและเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่    316/2559    ลงวันที่    17    มิถุนายน    2559)


คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายเสาร์    ฤทธิ่รุ่ง                   ประธานกรรมการ

2.    นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์          รองประธานกรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

4.    เกษตรประจำตำบลบึงวิชัย          กรรมกรร

5.    พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย       กรรมการ

6.    ผอ.รพ.สต.บ้านท่าไคร้               กรรมการ

7.    นายอาทิตย์   ปัญญาพล             กรรมการ

8.    นายถวาย    ภูแล่นกลับ              กรรมการ

9.    นางสาวบุปผา    ถิ่นช่วง             กรรมการ

10.  นางกฤติยา   ถิตย์พิพิธ               กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการ    กศน.    ตำบลบึงวิชัย

1.    นายเสาร์    ฤทธิ์รุ่ง                นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                    ประธานกรรมการ

2.    นายวิฑูรย์   สังรวมใจ            กำนันตำบลบึงวิชัย                                 รองประธานกรรมการ

3.    นายประสิทธิ์    อิ่มแมน           รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย               กรรมการ

4.    นายสุระพล    ภูนาเมือง          ผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้                                  กรรมการ

5.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี           ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                              กรรมการ

6.    นายสัญญา    ภูทองกลม         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                       กรรมการ

7.    นายนิรันดร์    ทองวิชัย           ปราชญ์ชาวบ้านบ้านบึงวิชัย                       กรรมการ

8.    นางกฤติยา    ถิตย์พิพิธ          หัวหน้า    กศน.   ตำบลบึงวิชัย                  เลขานุการคณะกรรมการ

9.    นางธนนท์    เฉยฉิว               ครู   กศน. ตำบลบึงวิชัย                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ