กองช่าง

กองช่าง

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    83  /  2564    เรื่อง    การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองช่าง    ลงวันที่    22    กุมภาพันธ์    2564     (คลิ๊ก)

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ที่   43 / 2560   เรื่อง   การแบ่งงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่ภายในกองช่าง   ลงวันที่   5   มกราคม   2560     (คลิ๊ก)