สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 4. คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 5. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 6. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   (ศพค.)   เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คณะทำงานฯแต่งตั้ง27ก.พ.2563)    (ใบแสดงเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์)    (คู่มือการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   :   ศพค.)

 7. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก     (คำสั่งกระทรวง  ยธ   เรื่องการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมฯ  ลว.  13  ก.ค.  2559)     (แบบฟอร์มการดำเนินงานประจำเดือนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน)    (คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน)     (สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกกฎหมายและแผ่นพับการให้บริการประชาชน)      (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)

 8. คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 9. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 10. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 11. คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล    จปฐ.    และข้อมูล    กชช.2ค.    ประจำปี    2562  -  2564    ระดับตำบล       ( ระดับหมู่บ้าน )

 12. คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (รายชื่อ)

 13. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน    (ทสม.)    ระดับตำบล    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 14. คณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.   เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (แบบทะเบียนประวัติคณะกรรมการประสานงานฯ)    (คู่มือการปฏิบัติงานอปพร.)    (ระเบียบมท.ว่าด้วยหน่วยอปพร.(ฉ.2)พ.ศ.2549)     (ระเบียบศูนย์อปพร.กลางว่าด้วยคกก.ประสานงานศูนย์อปพร.พ.ศ.2549)    (พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550)   (ระเบียบมท.ว่าด้วยกิจการอปพร.พ.ศ.2553)     (ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจสงเคราะห์ อปพร.จังหวัดกาฬสินธุ์พ.ศ.2554)   (ระเบียบ  มท  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. ของ อปท. พ.ศ.2560)

 15. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงวิชัย  

 16. ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก   

 17. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    18. จพง. และ  จปน.  ในการเลือกตั้ง  ส.ท.  และนายกเทศมนตรีฯ   วันที่   25    มกราคม   2557    คลิ๊ก

    19. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก    (บัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพฯ)

    20. คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  (ศจพ.อ.)    ตำบล (ศจพ.ต.)    หมู่บ้าน (ศจพ.ม.)

          คลิ๊ก

    21. ชุดปฏิบัติการประจำตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก

    22.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม   ยั่งยืน   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   ตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    23.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก

    24.  คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก

    25.  ทะเบียนข้อมูลจิตอาสา  ตำบลบึงวิชัย  ประจำปี   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)     คลิ๊ก    

    26.  คณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    27.  คณะทำงานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน    ( ศอช.ต. )    ตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

    28.  คณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง    ระยะที่     1   ระดับตำบล    ตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

    29.  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์จิตอาสาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

    30.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ     คลิ๊ก

    31.  ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำตำบล      คลิ๊ก     คลิ๊ก

    32.  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ระดับเทศบาล

    33.  คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน    ตำบลบึงวิชัย    และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล    ตำบลบึงวิชัย               ลงวันที่    30    กันยายน    2563     คลิ๊ก

    34.  คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.    2564      คลิ๊ก

    35.  ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลบึงวิชัยและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก 

    36.  ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    37.  คณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก    เยาวชนและครอบครัว    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    38.  คณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

    39.  คณะทำงานในระดับพิ้นที่    (ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชประจำตำบล)   โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ     คลิ๊ก

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                          ประธานกรรมการ

2.    ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                 กรรมการ

3.    ผู้อำนวยการกองช่าง                                                                                                 กรรมการ

4.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                   กรรมการ

5.    ผุ้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                                         กรรมการ

6.    นายอาทิตย์    ปัญญาพล                                             ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                กรรมการ

7.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์                                          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ

8.    นายยวน    ภูแป้ง                                                      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ

9.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                          กรรมการและเลขานุการ

10.    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่   184 / 2561   ลงวันที่   4   เมษายน    2561)      (คลิ๊ก)


คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                      ประธานกรรมการ

2.    รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                 กรรมการ

3.    นายอาทิตย์   ปัญญาพล                             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                    กรรมการ

4.    นายวิเชียร   ภูกิ่งแก้ว                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                    กรรมการ

5.    นายดำรงค์   บุญจริง                                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                    กรรมการ

6.    นายพูลพัฒน์    การวิบูลย์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ

7.    นางวัฒนา    สุดชะเน                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ

8.    นายพรมมา    โยธาศรี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์                                                                          กรรมการ

10.   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์                                                                      กรรมการ

11.   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี                                                                             กรรมการ

12.   นายทองจันทร์    บุญอยู่                   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

13.   นางอวยพร   หนึ่งคำมี                     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

14.   นายประยุทธ    อรัญเพิ่ม                  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

15.   นายบุญจันทร์    ช่วยวัน                   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

16.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                         กรรมการและเลขานุการ

17.   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ

( คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ที่   183 / 2561    ลงวันที่   4    เมษายน    2561 )


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.      นายนิรันดร์   ฉายจรัส                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      กรรมการ

2.      นางศิริรัตน์   สังรวมใจ                             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      กรรมการ

3.      นายสุเนตร   ภูทองจันทร์                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย       กรรมการ

4.     นายไพฑูรย์   ภูครองหิน                           ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                   กรรมการ

5.     นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี                             ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                   กรรมการ

6.     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                                  กรรมการ

7.     หัวหน้าศูนย์    กศน.  ตำบลบึงวิชัย                                                               กรรมการ

8.     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                   กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                             กรรมการ

10.    นายประวิทย์   ญาณสิทธิ์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

11.   นายอาทิตย์    สังรวมใจ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ


คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                            ประธาน

2.    กำนันตำบลบึงวิชัย                                                                                         ที่ปรึกษา

3.    พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                                           คณะทำงาน

4.    ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                                               คณะทำงาน

5.    ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลบึงวิชัย  (ศอช.ต.)                                 คณะทำงาน

6.    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงวิชัย   (สอช.)                                                   คณะทำงาน

7.    ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                                                                                     คณะทำงาน

8.    ผู้นำภาคประชาชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                              คณะทำงาน

9.    ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                            คณะทำงาน

10.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัยหรือผู้ที่นายกฯ   มอบหมาย                                           คณะทำงานและเลขานุการ

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    75/2559    ลงวันที่    27    กุมภาพันธ์    2559)


คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

    คลิ๊กที่นี่       คลิ๊กที่นี่

ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

คำสั่งมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง

คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บเงินสัจจะกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ลงวันที่   14    มิถุนายน    2562


คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   (ศพค.)   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

ที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

2.    นักพัฒนาชุมชน                    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายบุญมา    สุรพา                                   ผู้แทนชุมชน  ม.3                                 ประธานคณะทำงาน

2.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์                          ผู้นำชุมชน    ม.5                                  รองประธานคณะทำงาน

3.    นางสาวสมจิตร    ญาณสิทธิ์                        ผู้แทนชุมชน    ม.8                               คณะทำงานและเหรัญญิก

4.    นางวัฒนา    สุดชะเน                                 ผู้แทนเครือข่ายครอบครัว    ม.7               คณะทำงานและเลขานุการ

5.     นายวีระเดช   อิ่มแมน                                ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น                       คณะทำงาน

6.     นายธรรมรัตน์   เรืองสมบัติ                          ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น                       คณะทำงาน            

7.     นายสุเนตร   ภูทองจันทร์                            ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น                       คณะทำงาน   

8.     นายทองสุข    รัตนางาม                             ผู้นำชุมชน    ม.4                                 คณะทำงาน

9.     นางยุธนา    ภูตาคม                                  ผู้แทนชุมชน    ม.2                               คณะทำงาน

10.    นางสาวทองสี    สิงหมาตร                         ผู้แทน    อสม.     ม.1                           คณะทำงาน

11.    นางหนูพักตร์    บุญเรืองลือ                        ผู้แทนกลุ่มสตรี    ม.4                            คณะทำงาน

12.    นางทองเพร็ช     ถนอมสมบัติ                      ผู้แทนกลุ่มสตรี    ม.4                            คณะทำงาน

13.    นางสาวอุไรวรรณ    ภูยาฟ้า                        ผู้แทนกลุ่มอาชีพ    ม.2                           คณะทำงาน

14.    นายสวน    ไผ่ดา                                     ผู้แทนผู้สูงอายุ    ม.2                              คณะทำงาน

15.    นายองอาจ    ขันจำนงค์                             ผู้แทนกลุ่มเยาวชน    ม.4                         คณะทำงาน

(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่     91 / 2560      ลงวันที่    21  กุมภาพันธ์     2560)


คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ที่ปรึกษา

1.    ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

2.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

3.    ปลัดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ผู้ประสานงานประจำตำบลบึงวิชัย

4.    กำนันตำบลบึงวิชัย

5.    พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

1.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                                      อดีตผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์                   ประธานกรรมการ

2.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี                                       ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                          รองประธานกรรมการ

3.      -รอการคัดเลือก-                                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

4.      -รอการคัดเลือก-                                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

5.    นายสมัย    ไพละออ                                                                                               กรรมการ

6.    นายถวาย    ภูแล่นกลับ                                                                                            กรรมการ

7.    เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลบึงวิชัย                                                                 กรรมการ

8.    นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์                                   หัวหน้า่สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย    กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

1.    นายพูลพัฒน์    การวิบูลย์                                 อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

2.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

3.    กำนันตำบลบึงวิชัย

4.    ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่

5.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

6.    หัวหน้าศูนย์    กศน.    ตำบลบึงวิชัย

7.    เจ้าอาวาสวัดในเขตพื้นที่

8.    นายอนุชา    ชวนชัยสิทธิ์                                 นักพัฒนาชุมชน

9.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                            ประธานกรรมการ

2.    นายยวน   ภูแป้ง                                           รองประธานกรรมการ

3.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์                              เหรัญญิก

4.    นายประสิทธิ์    อิ่มแมน                                  เลขานุการ

5.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                                 ประชาสัมพันธ์

6.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี                                  ฝ่ายแผนงาน

7.    นายฉลอง    ภูจอมเดือน                                 ฝ่ายทะเบียน

8.    นายทองสุข    รัตนงาม                                 ฝ่ายสวัสดิการ

9.    นายสมจิตร    อื่มแมน                                   ฝ่ายกิจกรรม

10.   นายชื่น    อิ่มประสงค์                                   กรรมการ

11.   นายจอมศรี    ถิ่นประสาท                             กรรมการ

12.   นายบุญจันทร์    ช่วยวัน                                กรรมการ

13.   นายบัญชา    อุ่นมีศรี                                   กรรมการ

14.   นายพรมมา    โยธาศรี                                 กรรมการ

15.   นายแพง    วรรณอำไพ                                กรรมการ

16.   นายถนอม    ภูหงษ์นิล                                กรรมการ

17.   นายประสงค์    สมมิตร                                กรรมการ

18.   นายจี    พละสินธุ์                                       กรรมการ

19.   นายสี    ฆารผุด                                         กรรมการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    425/2559    ลงวันที่    29    สิงหาคม    2559)


คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2.    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                            ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                       ประธานกรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ                                                                                     กรรมการ

5.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                                        กรรมการ

6.    นางสาวภักดิ์    โยธาศรี                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการ

7.    นายอนุชา    ชวนชัยสิทธิ์                                         นักพัฒนาชุมชน                           กรรมการและเลขานุการ

8.    นางสาวสมหญิง    มนต์อิ่น                                       พนักงานจ้าง                               ผู้ช่วยเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่    352/2560    ลงวันที่    22    สิงหาคม    2560)   


คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายอาทิตย์         ปัญญาพล                         ประธานกรรมการ

2.    นายชื่น               อิ่มประสงค์                        กรรมการ

3.    นายทองจันทร์      บุญอยู่                              กรรมการ

4.    นายจอมศรี          ถิ่นประสาท                        กรรมการ

5.    นายประยุทธ        อรัญเพิ่ม                           กรรมการ

6.    นายสมบูรณ์         ฉายสถิตย์                         กรรมการ

7.    นายบุญจันทร์       ช่วยวัน                             กรรมการ

8.    นายพงษ์ศักดิ์       ม่วงศรี                              กรรมการ

9.    นายบัญชา           อุ่นมีศรี                             กรรมการ

10.   นายบุญมา          เพิ่มสินธุ์                            กรรมการ

11.   นายลำไพร         ญาณศิริ                             กรรมการ

12.    นายอาทิตย์       สังรวมใจ                            กรรมการ

13.    นายทองคำ        ภูปรั่ง                                 กรรมการ

14.    นายจงสวัสดิ์       อรุณไพร                            กรรมการ

15.    นางวาสนา         วรรณอำไพ                         กรรมการ

16.    นางอุไรวรรณ      ภูยาฟ้า                              กรรมการ

17.    นางสมจิตร         ญาณสิทธิ์                          กรรมการ

18.                                                                  กรรมการและเลขานุการ

19.    นายสิทธิชัย        โคตรพัฒน์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล   จปฐ.    และข้อมูล   กชช.2ค   ประจำปีงบประมาณ   2562  -  2564

1.   นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                            หัวหน้าคณะทำงาน

2.   ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลบึงวิชัย                                                        คณะทำงาน

3.   เกษตรตำบลบึงวิชัย                                                                                       คณะทำงาน

4.   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                                        คณะทำงาน

5.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                               คณะทำงาน

6.   ครู   กศน.   ประจำตำบลบึงวิชัย                                                                        คณะทำงาน

7.   ประธาน   ศอช.ตำบลบึงวิชัย       (นายอาทิตย์    ปัญญาพล)                                  คณะทำงาน

8.   เลขานุการ   ศอช.ตำบลบึงวิชัย                                                                         คณะทำงาน

9.   ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบึงวิชัย  (สายฝน  นิเวศ  บุญธรรม)                               คณะทำงาน

10.  ประธาน   กพสต.บึงวิชัย   (นางหนูพักตร์   บุญเรืองลือ)                                        คณะทำงาน

11.  กำนันตำบลบึงวิชัย                                                                                       คณะทำงาน

12.  พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย                                                                           คณะทำงานและเลขานุการ

13.  นักพัฒนาชุมชน   เทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                            คณะทำงานและเลขานุการ

14.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   เทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

(คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   ที่   599/2562  ลงวันที่   17   ตุลาคม   2562)


คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   คลิ๊กที่นี่


เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน    (ทสม.)    ระดับตำบล    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายชื่น    อิ่มประสงค์                หมู่บ้านหนองทุ่ม

2.    นายทองจันทร์    บุญอยู่             หมู่บ้านนาสัมพันธ์

3.    นายจอมศรี    ถิ่นประสาท           หมู่บ้านสว่างนาโพธิ์

4.    นายประยุทธ    อรัญเพิ่ม            หมู่บ้านบึงวิชัย(4)

5.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์          หมู่บ้านบึงวิชัย(5)

6.    นายอาทิตย์    ปัญญาพล            หมู่บ้านหนองแสงจันทร์

7.    นายบุญจันทร์    ช่วยวัน              หมู่บ้านท่าไคร้

8.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี              หมู่บ้านโนนหัวบึง

9.    นายบัญชา    อุ่นมีศรี                 หมู่บ้านลาดสมบูรณ์


คณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.   นายชูชาติ    ฤทธิ์เรือง                       ประธานกรรมการ                      (  61  ม.5 )

2.   นายจรรยา    พานสายตา                    รองประธานกรรมการ                 (163  ม.4 )

3.    นางยลา    สาริกา                            เหรัญญิก                                (121  ม.6 )

4.   นายบัวผัน   ภูขมร                             เลขานุการ                              ( 89   ม.7)

5.   นางสุดใจ   ภูครองหิน                        กรรมการ                                ( 41   ม.3)

6.   นายนิพนธ์    จำเริญควร                     กรรมการ                                ( 58    ม.9)

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่      254 / 2560    ลงวันที่   2     มิถุนายน   2560)


คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                             ประธานกรรมการ

2.    ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                       กรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                 กรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                กรรมการ

5.    ผู้อำนวยการกองคลัง                                        กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการกองช่าง                                        กรรมการ

7.    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                             กรรมการและเลขานุการ

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่    207/2560    ลงวันที่    4    พฤษภาคม    2560)