ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ศบกต.ทต.บึงวิชัย)

 

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล

ประธานกรรมการบริหาร    ศบกต.ทต.บึงวิชัย

 

          ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ตั้งอยู่    ณ    เลขที่    261    หมู่    4    ตำบลบึงวิชัย    บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ส่วนงานวิชาการเกษตร    สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย    บริการในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทั้ง    9    หมู่บ้าน    มีคณะกรรมการบริหาร    ศบกต.    ดังนี้        

          1.    นายอาทิตย์         ปัญญาพล                         ประธานกรรมการ

          2.    นางอวยพร          หนึ่งคำมี                           กรรมการ

          3.    นายสมจิตร          อิ่มแมน                             กรรมการ

          4.    นายไพฑูรย์         ภูครองหิน                         กรรมการ

          5.    นายประยุทธ        อรัญเพิ่ม                           กรรมการ

          6.    นายสมบูรณ์         ฉายสถิตย์                         กรรมการ

          7.    นายบุญจันทร์       ช่วยวัน                             กรรมการ

          8.    นายพงษ์ศักดิ์       ม่วงศรี                              กรรมการ

          9.    นายวิชัย             กายาบุญ                           กรรมการ

          10.   นายบุญมา          เพิ่มสินธุ์                            กรรมการ

          11.   นายลำไพร         ญาณศิริ                             กรรมการ

          12.    นายอาทิตย์       สังรวมใจ                            กรรมการ

          13.    นายทองคำ        ภูปรั่ง                                กรรมการ

          14.    นายจงสวัสดิ์       อรุณไพร                           กรรมการ

          15.    นางวาสนา         วรรณอำไพ                         กรรมการ

          16.    นางอุไรวรรณ      ภูยาฟ้า                              กรรมการ

          17.    นางสมจิตร         ญาณสิทธิ์                          กรรมการ

          18.    นักวิชาการเกษตรประจำตำบลบึงวิชัย               กรรมการและเลขานุการ

          19.    นายสิทธิชัย        โคตรพัฒน์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปีงบประมาณ     2562

โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยและทำการเกษตรแบบประณีต    วันที่    7   กันยายน    2561    

 

          ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ได้รับการถ่ายโอนงานภารกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตร    ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น    ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่    อปท.    พ.ศ.2542    และแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.    พ.ศ.2543    โดยมีรูปแบบการถ่ายโอนในลักษณะ    "อปท. ดำเนินการร่วมกับรัฐ"      ศบกต.  เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน    การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับตำบล     ศบกต. จึงเปรียบเสมือนกลไกในการพัฒนาการเกษตร

 

ภารกิจที่ ศบกต.รับผิดชอบตามนโยบาย ดังนี้

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี

2) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

3) การพยากรณ์ และการเตือนภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช และภัยเศรษฐกิจ

4) การให้บริการประชาชน

ภารกิจของ ศบกต. กับโครงการตามยุทธศาสตร์

1) ศึกษา วิเคราะห์โครงการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่และเกษตรกร

2) วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการ เน้นการบูรณาการ มีการแบ่งงาน มอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

3) คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย (เกษตรกร) เข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หรือผ่านกระบวนการของเวทีชุมชน

4) ดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่กำหนดตามที่ได้รับมอบหมาย

5) ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ภารกิจของ ศบกต.ที่เป็นกลไกตามระบบส่งเสริมการเกษตร

          ระบบส่งเสริมการเกษตร คือ ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ศบกต.ได้บริหารจัดการภารกิจหลักของศูนย์บริการฯ ได้แก่การประสานอาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้านและกลุ่มเครือข่ายเพื่อจัดทำหรือปรับปรุง ภารกิจทั้ง 4 ด้านดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลการเกษตรและข้อมูลสถานการณ์ในตำบลให้เป็นปัจจุบัน ใช้งานได้จริงสามารถนำไปจัดทำหรือปรับปรุง ทั้งนี้ เพิ่มจากข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลักของท้องถิ่นที่มีอยู่ แล้วเก็บรวบรวมให้ครบทั้ง 4 ด้าน(กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม)

2) แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่ผ่านเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านแล้วนำเสนอเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อเข้าสู่ช่องทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนสี่ปี) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ในพื้นที่

3) การเรียนรู้ สำหรับกลุ่ม/เครือข่ายในพื้นที่ เช่น การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม ดูงานให้คำแนะนำ หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพหรือการแก้ไขปัญหา

 

การบริการ เป็นการให้บริการทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการ ณ ที่ทำการ  ศบกต. และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัด

1) การให้บริการ ณ ที่ทำการ ศบกต.

- การให้คำปรึกษา / คำแนะนำ

- รับเรื่องปัญหาทางด้านการเกษตรและร่วมในการให้บริการทางการเกษตร

- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการเรียนรู้ (กรณีที่มีโครงการสนับสนุน)

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ / เอกสารคำแนะนำ

- การให้บริการวินิจฉัยศัตรูพืช วิเคราะห์ดิน ฯลฯ (ถ้ามี)

- การจดทะเบียนต่างๆ

- ฯลฯ

2) การบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบประหยัด (ถ้ามีงบประมาณ)

- รวบรวมปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

- ร่วมดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร

- สรุปปัญหา และจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาหลักด้านการเกษตร

- จัดทำโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนในกรณีที่ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่

 

 ภารกิจของ ศบกต.ร่วมกับอาสาสมัครเกษตร

อาสาสมัครเกษตร หมายถึง เกษตรกรหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือสมัครใจเข้าเป็นอาสาสมัครภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานของชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือสหกรณ์ เรียกโดยย่อว่า“อกษ”ประเภทอาสาสมัครเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เกษตรหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และ ศบกต.ในระดับหมู่บ้าน ดังนี้

1) การจัดทำข้อมูลการเกษตร โดยร่วมมือสนับสนุนในการรวบรวม/จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล และเรียบเรียงเป็นฐานข้อมูล

2) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และศักยภาพของพื้นที่

3) เป็นวิทยากรเกษตรกรตามสาขาอาชีพในจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีของ ศบกต.

 

ภารกิจของ ศบกต. กับศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม ดูงาน ให้คำแนะนำหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ โดย

1) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา (โดยการวิเคราะห์ปัญหา กลุ่มเป้าหมายแล้วกำหนดประเด็นเรียนรู้/ ฝึกปฏิบัติ)

2) ประสาน/สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้/จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

3) จัดกระบวนการเรียนรู้ในเวทีของคณะกรรมการบริหาร ศบกต.

4) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

5) จัดทำทำเนียบผู้รู้/วิทยากรเกษตรกรและคลังความรู้ของชุมชน

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
 

ด้านการบริหารจัดการ ศบกต.
1) จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ศบกต.
2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ทุกเดือน พิจารณากิจกรรม/โครงการ การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามผล
3) กระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนพัฒนาด้านการเกษตร
4) วางแผนการปฏิบัติงานของ ศบกต. ร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5) ประสานงานจัดหางบประมาณและบริหารจัดการเงินทุนของ ศบกต. (ในกรณีที่มีเงินทุน)
6) สนับสนุนการดำเนินงานของ ศบกต. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม

 

ด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร
1) จัดทำข้อมูลประจำตำบล ได้แก่ การสำรวจ และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์     ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของตำบล สรุปผลข้อมูลและบริการข้อมูลแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การหาความต้องการด้านฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน หรือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร คัดเลือกและพัฒนาจุดสาธิตและวิทยากรเกษตรกร       จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เช่น การฝึกอบรม ดูงาน แปลงสาธิต ฯลฯ
3) สนับสนุนการจัดทำวิสาหกิจชุมชน (ร่วมกันผลิต รวมกันจำหน่าย)
4) ด้านการเตือนภัย ได้แก่ การแจ้งข่าวเตือนภัยให้แก่ชุมชน ให้เฝ้าระวังและแจ้งข่าวให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบเหตุผิดปกติหรือภัยธรรมชาติ ภัย       ศัตรูพืช สัตว์ ประมง และภัยเศรษฐกิจอื่นๆ
5) การรับรองรายงานต่างๆ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ประวบภัย สำรวจข้าวนาปีนาปรัง และข้อมูลการเกษตรอื่นๆ
6) สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งด้านกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแปรรูป เครือข่ายการตลาด หรือองค์กรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 

ด้านประชาสัมพันธ์

          เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมของศูนย์ให้ประชาชนรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ทางหอกระจายข่าว นิทรรศการ จัดกิจกรรม สื่อมวลชน ฯลฯ

 

คณะกรรมการบริหาร   ศบกต.ทต.บึงวิชัย   บริหารงาน   ศบกต.