โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส                          

นายวงศ์ประสิทธิ์   มะลิรส

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้    ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ 7     บ้านท่าไคร้    เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    รับผิดชอบด้านสาธารณสุขจำนวน   9   หมู่บ้าน    มีนายวงษ์ประสิทธิ์ มะลิรส    เป็นผู้อำนวยการฯ     ข้าราชการ   4   คน      เจ้าหน้าที่    2     คน               อสม.  ในความรับผิดชอบ    136    คน

 

ข้าราชการ

1.   นายวงศ์ประสิทธิ์   มะลิรส          ผู้อำนวยการฯ                   โทร.  06 2197 7154

2.   นางบุญทัน   มะลิรส                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          โทร.  08 4787 8604

                                              

3.   นางพัชรี   มณีไพโรจน์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           โทร.  08 8275 3445

                                                             

                                

4.   นางนิตยา   ยานสิทธิ์                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                

 

 

เจ้าหน้าที่

1.                                               เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

                                                                        

2.   นางสาวกัณหา    (นงเยาว์)    มาลา              คนงานทั่วไป

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

สภาพบรรยากาศสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่      25    กุมภาพันธ์     2564     (ภาพ)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนสุขภาพดีวิถีธรรมตำบลบึงวิชัย    ปี    2562    ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้    อุดหนุนงบประมาณดำเนินงานโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

สภาพบรรยากาศสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่      30    พฤศจิกายน     2561     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ( อสม. )   ในการคัดเลือกผู้แทน อสม.   ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย   แทนตำแหน่งที่ครบวาระ 4 ปี   เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2561    ณ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้     ( ภาพการประชุม )