หมู่ 8 บ้านโนนหัวบึง

หมู่   8    บ้านโนนหัวบึง   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

          

           หมู่บ้านโนนหัวบึง    หมู่   8   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   563  คน   แยกเป็นชาย   285   คน    เป็นหญิง   278    คน    จำนวนครัวเรือน   147  ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน 2,230            ไร่
มีนายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี    เกิดเมื่อวันที่   10   มิถุนายน  2507    อยู่บ้านเลขที่  27  หมู่  8  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่    15    เดือน กันยายน      พ.ศ.2558            หมายเลขโทรศัพท์   08-6230-9823
          แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านโนนหัวบึง     (คลิ๊ก)         

          มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายสัญญา   ภูทองกลม   
               (2)   นายธวัชชัย   โยธาศรี

 

นายสัญญา   ภูทองกลม

 

นายธวัชชัย   โยธาศรี

 


          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนหัวบึง


          ข้อมูลอื่น   ๆ
               (1)   พื้นที่ทำนา   1,277   ไร่
               (2)   พื้นที่ทำไร่   393   ไร่
               (3)   พื้นที่อื่น   ๆ   550   ไร่

 

         หน่วยธุรกิจในพื้นที่

              (1)   ปั๊มน้ำมันกองทุนชุมชนบ้านโนนหัวบึง   ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐฯ    จำหน่ายแก๊สโซฮอลล์95    และดีเซล   โดยเป็นปั๊มแบบสองหัวจ่าย

              (2)   น้ำดื่ม  JB    จำหน่ายน้ำดื่ม

         

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี    พ.ศ.  2560   -   2564    บ้านโนนหัวบึง    หมู่ 8      (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านโนนหัวบึง    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)

***    รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

***   ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน  บ้านโนนหัวบึง  หมู่  8  ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

          ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

 

 

 

          สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน