หมู่ 1 บ้านหนองทุ่ม

หมู่ 1 บ้านหนองทุ่ม เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

                    

 

 


           หมู่บ้านหนองทุ่ม   หมู่  1  เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   622  คน   แยกเป็นชาย   321   คน    เป็นหญิง   301    คน    จำนวนครัวเรือน   166   ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน   2,025     ไร่
          มีนางอวยพร   หนึ่งคำมี  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นางอวยพร   หนึ่งคำมี   เกิดเมื่อวันที่   11   ธันวาคม   2507    อยู่บ้านเลขที่  42  หมู่  1  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่    4     เดือนมกราคม     พ.ศ.2560                   หมายเลขโทรศัพท์     08 0180 9630
          มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)    นายทองดา   บุญอยู่                   115   หมู่     1        โทร.   09 2906 8075
               (2)    นางปัญญา   ภูทองเทียม             44     หมู่     1        โทร.   09 3505 7206
          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน

               (1)   วัดสุนทราราม

               (2)   ร้านดอกไม้รุ่งเรืองการเกษตร    ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่    3    หัวจ่าย
               (3)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมูบ้าน   ได้แก่   ศาลาการเปรียญวัดสุนทราราม

               (4)   ร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

             แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านหนองทุ่ม    (คลิ๊ก)

 

 

นายทองดา   บุญอยู่

 

                         

นางปัญญา   ภูทองเทียม

 

 

 

 

          พืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญ    และเป็นรายได้ที่สำคัญของหมู่บ้านในการส่งออกขายคือ    พริก    แตงกวา    หน่อไม้ฝรั่ง    มะม่วง    ประสานสอบถามการซื้อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน

 

***   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน    หมู่    1       ตำบลบึงวิชัย    ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    -    มีนาคม    2564     (คลิ๊ก)

***   แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน    (  ใช้แหล่งน้ำผิวดิน  )      ในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ข้อมูล    ณ    เดือนมกราคม    2564     (จุดโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์)                                    (จุดหนองสระหลวง)

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***   คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้านหนองทุ่ม    ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ( CBDRM )    จังหวัดกาฬสินธุ์    (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี   พ.ศ. 2560  -  2564    บ้านหนองทุ่ม    หมู่    1       (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชน    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)

***   รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)   (คลิ๊ก)

***   สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน    ปี    2561    หมู่บ้านหนองทุ่ม    และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดฯ     (คลิ๊ก)

***   ผลคะแนนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน    เมื่อวันที่   4    มกราคม    2560    ณ    ศาลาการเปรียญวัดสุนทราราม     (คลิ๊ก)

***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

 

สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในวัดสุนทราราม    (เทศบาลตำบลบึงวิชัยถวายเทียนพรรษา   ประจำปี   พ.ศ. 2560)