กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

รรท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายชุติกร   บุญเสนาะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

                                                                                                                                           

                                นายสุรพล    ภูวันนา                                                     นางสาวสมหญิง   มนต์อิ่น                                                      นายทองใบ    โยธาศรี                                                  พนักงานขับรถยนต์  (ภ)                                                        คนงานทั่วไป   (ท)                                                      คนงานประจำรถขยะ (ท)

                                                                                                                            

 

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

          -   นายนิยม  ไผ่ดา                              ชุดกู้ชีพ   EMS

          -   นางสาวสมจิตร  ญาณสิทธิ์                ชุดกู้ชีพ   EMS

          -   นายสวัสดิ์   หาระมาตร                     ชุดกู้ชีพ   EMS

          -   นายหมาย  คำภาผุย                        ชุดกู้ชีพ   EMS

          -   นายประสงค์  สุนทรโรจน์                  ชุดกู้ชีพ   EMS        

          -   นายชาตรี  เกณฑ์สาคู                     ชุดกู้ชีพ   EMS

          -   นายประเสริฐ  เครือบุญ                    ชุดกู้ชีพ   EMS

          -   นายอนุสรณ์   สุคำม่วง                    ชุดกู้ชีพ   EMS

          -   นายสังวร   สุคำม่วง                       พนักงานเก็บขยะ

   *** คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่ 547/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนฯ (คลิ๊ก)