สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

 

นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายบรรจง   ภูนานมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

                                                                                                                                     

                                          นายอนุชา   ชวนชัยสิทธิ์                                             นายสิทธิชัย   โคตรพัฒน์                                         นางสาวภักดิ์   โยธาศรี

                                      นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                         นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                                                                                                             

                                                                                      นายทิวา   ยานสิทธิ์                                                นางสาวพนมพร   ปรีแผ้ว

                                                                   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

                                                                                                                                            

                                     นางเกษร   ภูคงกิ่ง                                                นางสาววิไลรัตน์   ช่วยวัน                                             นายสมบัติ   โยธาศรี

                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ภ)                                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   (ภ)                   นักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  (ภ)

  

                                                                                                                                                                                     

                                                                      นางปัทมาพร   ฆารผุด                                                  นายหอมทรัพย์   โยธาศรี                                            

                                                              คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน  (ท)                                        คนงานทั่วไป  (ท)                                                      

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

          -   นางสาวสุภัสรา  วิจารขันธ์       ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

          -   นายบัวผัน   ภูขมร                   คนงานทั่วไป