หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบึงวิชัย

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายสงวน  กลางยศ

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

โทร. 08 8918 5459

 

 

                                                                                                                                 

                     นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์                                             นางญาณี   ทองทวี                                             -ว่าง-

                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ                                           ผู้อำนวยการกองคลัง                                   ผู้อำนวยการกองช่าง

                          โทร.  08 7951 1733                                                               โทร.  09 8097 6659

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                           

                                                            นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์                                                       นางอัจฉริยา   เทศพรม

                                                             หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ                                                    ผู้อำนวยการกองการศึกษ

                                            รรท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                       โทร. 06 4792 4397

                                                                  โทร.  08 7951 1733