สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย


 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                           นายถวัลย์   ภูมิสุทธิ์

                                                                                                                   ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

                                                                                                                                                                     

                                                              นายวีระเดช   อิ่มแมน                                                                                                   นายวรรณชัย   สมมิตร

                                                     รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

                                                                                                                                                 

                                          นายธรรมรัตน์   เรืองสมบัติ                                                  นายธีระ   อิ่มแมน                                                นายวิเชียร   ภูกิ่งแก้ว

                                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

                                                                                                                                                 

                                             นายสุเนตร   ภูทองจันทร์                                               นายอาทิตย์   สังรวมใจ                                          นายอาทิตย์   ปัญญาพล

                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

                                                                                                                                                  

                                               นายดำรงค์   บุญจริง                                                     นายนิรันดร์   ฉายจรัส                                           นางศิริรัตน์   สังรวมใจ

                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

 

ประธานสภาฯ   ถวัลย์   ภูมิสุทธิ์    โทร.  06 4606 4923

รองประธานสภาฯ   วีระเดช   อิ่มแมน    โทร.  08 5561 0539

เลขานุการสภาฯ    วรรณชัย   สมมิตร    โทร.  08 0995 2328

ส.ท.ธรรมรัตน์   เรืองสมบัติ    โทร.  09 5671 1347

ส.ท.ธีระ   อิ่มแมน   โทร.  08 0090 3895

ส.ท.วิเชียร   ภูกิ่งแก้ว    โทร.  08 0188 1981

ส.ท.สุเนตร   ภูทองจันทร์    โทร.  08 2843 7996

ส.ท.อาทิตย์   สังรวมใจ    โทร.  09 9725 2657

ส.ท.อาทิตย์   ปัญญาพล    โทร.  08 8909 4874

ส.ท.ดำรงค์   บุญจริง   โทร.  08 0513 4477

ส.ท.นิรันดร์   ฉายจรัส    โทร.  08 7226 7547

ส.ท.ศิริรัตน์   สังรวมใจ    โทร.  08 9398 6307

 

 

พนักงาน  เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

 

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1  (คลิ๊ก)

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1  (คลิ๊ก)

*** ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 5    (คลิ๊ก)

*** ประกาศอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  (คลิ๊ก)

***  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 3  (คลิ๊ก)

***  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 2  (คลิ๊ก)

***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  /  2564    (วันแรก  5  ส.ค. 2564) 
***    ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่   3    ประจำปี    พ.ศ.   2564     ลงวันที่    23    กรกฎาคม    2564                              (ประกาศ)

***   หนังสือสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมวันที่   5    สิงหาคม    2564    ณ    ห้องประชุม                    เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   2   ประจำปี   พ.ศ.    2564    (วันแรก  5  ก.ค.  2564)
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  /  2564    (วันแรก  5  ก.ค. 2564) 
***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    1   ประจำปี   พ.ศ. 2564     (วันแรก  14  พ.ค.  2564)(ประกาศ)    (วันที่สอง  24  พ.ค.  2564)                                   (วันที่สาม   7  มิ.ย.  2564)(ประกาศ)
***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ลงวันที่    8    พฤษภาคม    2564     (คลิ๊ก)
***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   1   ประจำปี   พ.ศ.    2564    (วันแรก  14  พ.ค.  2564)    (วันที่สอง  24  พ.ค.  2564)    (วันที่สาม   7  มิ.ย.  2564)

***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1  /  2564    (วันแรก  14  พ.ค. 2564)     (วันที่สอง  24  พ.ค.  2564)     (วันที่สาม  7  มิ.ย.  2564)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งแรก    วันที่    8    พฤษภาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)
***    ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยแรก    ประจำปี    พ.ศ.   2564     ลงวันที่    11    พฤษภาคม    2564                                  (ประกาศ)

***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เรื่อง   กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย  สมัยสามัญ   ประจำปี   พ.ศ.   2564   และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจำปี   พ.ศ.                   2565     ลงวันที่   8    พฤษภาคม    2564      (ประกาศ)

***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เรื่อง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่   8    พฤษภาคม    2564     (ประกาศ)

***    นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์     เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยครั้งแรก     ประจำปี     พ.ศ. 2564     หลังจาก     กกต.     รับรองผล                     การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี     พ.ศ. 2564     เมื่อวันที่     8     พฤษภาคม     2564    ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
***    คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์    ที่   965    /    2564    เรื่อง    แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    17    พฤษภาคม    2564     (คลิ๊ก)
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    ที่   928    /    2564    เรื่อง    แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    8    พฤษภาคม    2564     (คลิ๊ก)
 
***    เอกสารประกอบการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยครั้งแรก    ประจำปี    พ.ศ.  2564    หลังจาก    กกต.    รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี                      พ.ศ.  2564    วันที่    8    พฤษภาคม   2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)
 
***    ทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    28  มีนาคม  64   -   27  มีนาคม  68     (คลิ๊ก)
 
***    ประกาศ    กกต.    ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    27    เมษายน    2564    (คลิ๊ก)
 
***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    4   ประจำปี   พ.ศ. 2563     (วันแรก  5  พ.ย.  2563)     (วันที่สอง  23  พ.ย.  2563)                                      (วันที่สาม  3  ธ.ค.  2563)
 
***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    5    พฤศจิกายน    2563                          (คลิ๊ก)
 
***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   4   ประจำปี   พ.ศ.    2563    (วันแรก  5  พ.ย.  2563)    (วันที่สอง  23  พ.ย.  2563)    (วันที่สาม  3  ธ.ค.  2563)
 
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   4  /  2563    (วันแรก  5  พ.ย. 2563)    (วันที่สอง  23  พ.ย.  2563)    (วันที่สาม  3  ธ.ค.  2563)
 
***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3   ประจำปี   พ.ศ. 2563     (ประกาศ)(วันแรก  5  ส.ค.  2563)    (ประกาศ)(วันที่สอง  14  ส.ค.  2563)              (วันที่สาม  17  ส.ค.  2563)    (ประกาศ)(วันที่สี่  27  ส.ค.  2563)    (ประกาศ)(วันที่ห้า  1  ก.ย.  2563)
 
***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  ประจำปี   พ.ศ.    2563   (วันแรก  5  ส.ค.  2563)    (วันที่สอง  14  ส.ค.  2563)   (วันที่สาม  17  ส.ค.  2563)                              (วันที่สี่  27  ส.ค.  2563)     (วันที่ห้า  1  ก.ย.  2563)
 
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  /  2563    (วันแรก  5  ส.ค. 2563)     (วันที่สอง  14  ส.ค.  2563)     (วันที่สาม  17  ส.ค.  2563)                                      (วันที่สี่  27  ส.ค.  2563)    (วันที่ห้า  1  ก.ย.  2563)
 
***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3    ประจำปี    พ.ศ.   2563     ลงวันที่    22    กรกฎาคม    2563                              (ประกาศ)
***   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปลัดเทศบาลฯ    งานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย    บ้านลาดสมบูรณ์    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    บ้านนายจรูญ    บูรพา    เลขที่    47    หมู่    9    และบ้านนางจินดา    อุ่นมีศรี    เลขที่    95    หมู่    9    ในการต้อนรับสมาคมกู้ภัยคุณธรรมเต๊กก่าจีสิ่งเกาะกาฬสินธุ์ลงพื้นที่มอบงบประมาณและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย    พร้อมกับสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยได้มอบงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับทั้ง    2    ครัวเรือน    และกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    มอบงบประมาณช่วยเหลือนายจรูญ    บูรพา    เนื่องจากได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ    และได้รับงบประมาณช่วยเหลือตามข้อบังคับกองทุนฯ    เมื่อวันที่    2    มิถุนายน    2563    ณ    ครัวเรือนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านลาดสมบูรณ์     (ภาพ)

***   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2     ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันแรก  5  พ.ค.  2563)    (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2   ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันแรก   5  พ.ค.  2563)    (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)                                           (วันที่สาม  2  มิ.ย.  2563)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  ประจำปี   พ.ศ.    2563   (วันแรก  5  พ.ค.  2563)     (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)    (วันที่สาม  2  มิ.ย.  2563)

***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  /  2563    (วันแรก  5  พ.ค. 2563)     (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)    (วันที่สาม  2  มิ.ย.  2563)

***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   2    ประจำปี   พ.ศ. 2563    (ประกาศ)

***   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    1     ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สามัญ   ประจำปี   พ.ศ.  2563    (ประกาศ)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    1   ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันแรก   5  ก.พ.  2563)     (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1  ประจำปี   พ.ศ.    2563   (วันแรก  5  ก.พ.  2563)     (วันแรก  5  ก.พ.  2563)    (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   1    ประจำปี   พ.ศ. 2563    (ประกาศ) 

***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1  /  2563    (วันแรก  5  ก.พ. 2563)     (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ    สมัยที่    4    ประจำปี    พ.ศ. 2562    เมื่อวันที่    4    ธันวาคม    2562    เป็นวันที่สี่ของ

        สมัยประชุม     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

***   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    4   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)    (วันที่สี่   4  ธ.ค.  2562)

***   เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ    สมัยที่    4    ประจำปี    พ.ศ. 2562    เมื่อวันที่    25    พฤศจิกายน    2562      ณ    ห้องประชุม                 เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เป็นวันที่สามของสมัยประชุม    (คลิ๊ก)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    4   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก   5  พ.ย.  2562)    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)   

        (วันที่สาม  25  พ.ย.  2562)     (วันที่สี่   4  ธ.ค.  2562)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   4  ประจำปี   พ.ศ.    2562   (วันแรก  5  พ.ย.  2562)    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)    (วันที่สาม  25  พ.ย.  2562)   
        (วันที่สี่   4   ธ.ค.  2562)
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   4  /  2562    (วันแรก  5  พ.ย. 2562)    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)   (วันที่สาม  25  พ.ย.  2562)   
        (วันที่สี่   4   ธ.ค.   2562)
***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   4    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (ประกาศ) 
***   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    2563    ของสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคัดเลือกประธานกรรมกรรและเลขานุการคณะกรรมการฯ                เมื่อวันที่    16    สิงหาคม    2562    ณ    ห้องปฏิบัติราชการงานกิจการสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก   5  ส.ค.  2562)   (วันที่สอง  14  ส.ค.  2562)   (วันที่สาม  15  ส.ค.            2562)    (วันที่สี่  27  ส.ค.  2562)    (วันที่ห้า  3  ก.ย.  2562)

***  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก  5  ส.ค.  2562)   (วันที่สอง  14  ส.ค.  2562)   (วันที่สาม  15  ส.ค.  2562)    (วันที่ห้า  3  ก.ย.  62)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  ประจำปี   พ.ศ.    2562   (วันแรก  5  ส.ค.  2562)   (วันที่สอง  14  ส.ค.  2562)   (วันที่สาม  15  ส.ค.  2562)    (วันที่สี่  27  ส.ค.  2562)   (วันที่ห้า  3  ก.ย.  2562)
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  /  2562    (วันแรก  5  ส.ค. 2562)    (วันที่สอง  15  ส.ค.  2562)    (วันที่สาม  15  ส.ค.  2562)    (วันที่สี่  27  ส.ค.              2562)    (วันที่ห้า  3  ก.ย.  2562)
***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   3    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (ประกาศ) 

***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2    ประจำปี    พ.ศ. 2562    ครั้งที่    3     (ประกาศ)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก   7  พ.ค.  2562)   (วันที่สอง  27  พ.ค.  2562)   
                                                                                                                                                                                                      (วันที่สาม  5  มิ.ย.  2562)
***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  ประจำปี   พ.ศ.    2562   (วันแรก  7  พ.ค.  2562)   (วันที่สอง  27  พ.ค.  2562)   (วันที่สาม  5  มิ.ย.  2562) (เพิ่ม)
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  /  2562    (วันแรก  7  พ.ค. 2562)    (วันที่สอง  27  พ.ค.  2562)   (วันที่สาม  5  มิ.ย.  2562)

***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   2    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (ประกาศ) 

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1   ประจำปี   พ.ศ.    2562    (วันแรก  4  ก.พ.  2562)    (วันที่สอง  12  ก.พ.  2562)
***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2562    (วันแรก  4  ก.พ.  2562)    (วันที่สอง  12  ก.พ.  2562)    (วันที่สาม  22  ก.พ.  62)
***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   1    ประจำปี   พ.ศ. 2562   (ประกาศ) 
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1  /  2562   (วันแรก   4  ก.พ.  2562)    (วันที่สอง  12  ก.พ.  2562)   (วันที่สาม  22  ก.พ.  2562)
 

 

***   สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)