คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายเสาร์   ฤทธิ์รุ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

โทร.09-02635470,08-72339396

                                                                                                                                                                     

                                                            นายประสิทธิ์   อิ่มแมน                                                                                                     นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์

                                                      รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                          รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

                                                           โทร.08-78633759                                                                                                           โทร. 08-07490677

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                            นายสมศักดิ์   ภูยาดวง                                                                                                      นางวัฒนา   สุดชะเน

                                                 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

                                                         โทร.08-71671906                                                                                               โทร.08-12611847

 

                       

***   คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    14    พฤษภาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    14   พฤษภาคม    2564    (คลิ๊ก)

***   บัตรรับรองการแต่งตั้ง    ( บัตรประจำตัว )    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    28  มี.ค.  64   -   27  มี.ค.  68      (คลิ๊ก)

***    ประกาศ    กกต.    ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    27    เมษายน    2564    (คลิ๊ก)

***    สำเนาบัตรรับรองการแต่งตั้งของคณะผู้บริหารท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

***    คำขอมีบัตรรับรองการแต่งตั้งของผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

***   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ    2560    ตามมาตรา 48 ทศ    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)

***   สำเนาบัตรประจำตัวนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสำเนาทะเบียนบ้าน     (คลิ๊ก)