เรื่องเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( VDO Conference ) ด้วยระบบ Zoom Webinar และ Facebook Live จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2021-07-14
Time Post21:33:46