เรื่องคำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 97 / 2564 เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2021-03-12
Time Post06:30:46