วันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการย้ายท่อเมนประปา สายจากสะพานโคกกลางไปโคกอ่างหิน เพื่อขยายเขตถนนให้มีพื้นที่ในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อประชาชน