เมนูหลัก Main Menu
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
สภาพทั่วไป / ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่เทศบาล / ที่ตั้ง
ระเบียบ/กฎหมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564
สถานที่สำคัญภายในท้องถิ่น
สินค้าสำคัญภายในท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบึงวิชัย
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบึงวิชัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ( สำนักงาน ป.ป.ช. )
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ป.พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน
เว๊บไซต์ข่าวกาฬสินธุ์
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
ศูนย์ กศน. ตำบลบึงวิชัย
ศูนย์ข่าวอุบัติภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
กู้ภัยทางหลวงกาฬสินธุ์
ทีมภาพ - ข่าวกู้ภัยกุดหว้ากาฬสินธุ์

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเ...

ภาพ

...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึง...

ภาพ

...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คุณแม่ลำใย ภูทองกลม ได้มอบอุปกรณ์ในการเรียนให้กับโร...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย (งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้ลงพื้นที่ฉีดยาให้สุ...

ภาพ

...

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมใหญ่สา...

ภาพ

...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชนได้ลงพื...

ภาพ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ข่าวทั้งหมด
แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564... รายละเอียด
ขอประชาสัมพันธ์การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565... รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565... รายละเอียด
กองคลัง ข่าวทั้งหมด
รายงานรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย... รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ... รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย... รายละเอียด
กองช่าง ข่าวทั้งหมด
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์... รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ... รายละเอียด
ข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สายทาง รายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าวทั้งหมด
เอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหา... รายละเอียด
รายชื่อบุคคลได้รับกายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ ... รายละเอียด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข่าวทั้งหมด
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์... รายละเอียด
ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ของโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์... รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 97 / 2564 เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564... รายละเอียด
...

นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงวิชัย
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-External-Integrity-and-Transparency-Assessment-(EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย-ภายใน-Internal-Integrity-and-Transparency-Assessment-(IIT)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565


บริการประชาชน
สารนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนา
คำร้องทุกข์
เกียรติบัตร เกียรติคุณ ใบประกาศ
จดหมายข่าว/วารสารประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT )
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ องค์กร เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย
สถิติการให้บริการ,ผลการสำรวจความพึงพอใจ
facebook-line
E-Service
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบข้อมูลข่าวสาร

ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้
ศูนย์ กศน. ตำบลบึงวิชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย
ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย
กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย
วัดวิเศษไชยาราม
วัดป่าชัยมงคล
วัดมณีนพาราม
วัดสุนทราราม
สำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม
สำนักสงฆ์วังอุตตะนาคี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย