ITA

ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2565 integrity transparency assessment ITA2022

เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงข้อมูลเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ o1           โครงสร้าง

ข้อ o2           ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ o3           อำนาจหน้าที่

ข้อ o4           แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ o5           ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ o6           กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ o7            ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ o8              Q&A

ข้อ o9              Social  Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ o10         แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ o11         รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ o12         รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ o13         คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ o14         คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ o15         ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ o16         รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ o17         E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ o18           แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ o19          รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ o20           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ o21           แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ o22           ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ o23           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ o24           รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ o25         นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ o26          การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ o27          หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ o28          รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ o29           แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ o30           ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ o31           ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ o32         ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ o33         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ o34         นโยบายไม่รับขอขวัญ (No Gift Policy)

ข้อ o35         การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ o36         การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ o37         การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ o38         การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ o39         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ o40         รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ o41         รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ o42         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ o43         การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน