กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รายสอง... รายละเอียด
รายชื่อบุคคลได้รับกายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประ... รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส ( PRRS : Porcine reproductive and respiratory Syndrome ) ในสุกร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชั... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้ง Local Quarantine ระดับตำบล และนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการ ฯ ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมที... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนเมษายน 2564 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้... รายละเอียด
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรและความเสียหายจากภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โรคลัมปีสกิน ระดับตำบล ปี 2564 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชั... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุ... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการชี้แจงและแนะนำแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตนและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เม... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รา... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีว... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รา... รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 113 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ( NCD Board ) ตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 112 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 106 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรควัณโรค ตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 105 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านไอโอดีน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 104 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคระดับตำบล (SRRT) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมกราคม 2564 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนธันวาคม 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับ อปท. จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทร... รายละเอียด
บททบทวนธรรม คือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์ กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก โดย อาจารย์หมอเขียว ( ดร.ใจเพชร กล้าจน ) รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (... รายละเอียด
หนังสือ กสทช. ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งเรื่องการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบา... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ราย... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต... รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 14365 / 2563 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ( ฉบับที่ 17 ) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
ปฏิทินการปฏิบัติงาน Care Giver ( CG ) ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนกันยายน 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปร... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 (... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวัชย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan ) / กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ 30 ... รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเก... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู... รายละเอียด
หนังสือเรื่องแจ้งระบบรายงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รา... รายละเอียด
การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปี พ.ศ. 2563 - 2564 เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวนเริ่ม 84 คน รายละเอียด
การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ ปัจจุบัน รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปร... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ... รายละเอียด
แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) รายละเอียด
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผ... รายละเอียด
แบบสรุปโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าา ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึง... รายละเอียด
เอกสารหนังสือสั่งการการเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สู... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายส... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ งานบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ ในการเข้าร่วมประชุมทางไกล ( Video Conference ) ชี้แจงการดำเนินงานทีมพี่เลี้ยง ( Coaching ) ระดับอำเภอ คณะกรรมการกองทุ... รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4525 / 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรม ( ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.ท. ประธาน อสม. หมู่บ้าน หารือการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน และหารือข้อราชการในการปฏิบัติร่วมกันในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนเมษายน 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมีนาคม 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู... รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวมหน้ากาก ( ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปีงบประมาณ 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึง... รายละเอียด
คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 266 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ( ศปก.อ.เมืองกาฬสินธุ์ ) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทุกตำบล เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ( ศปก.ต. ) ลงวันที่ 8 พ... รายละเอียด
แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่ รายละเอียด
รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 แนวปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Give ( CG ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 9 / 2563 เรื่อง ให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 8 / 2563 เรื่อง การบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากมาตรการปิดสถานที่ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 7 / 2563 เรื่อง การบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากมาตรการปิดสถานที่ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 รายละเอียด
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ( COVID-19 ) /// แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ รายละเอียด
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ( COVID-19 ) /// ทำตามหน้าที่ และคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร รายละเอียด
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ( COVID-19 ) สำหรับผู้เดินทางไป - กลับจากพื้นที่การระบาด /// กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ( COVID-19 ) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน /// กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ ... รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 6 / 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 / 2563 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เพื่อเสริมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 4 / 2563 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 22 มีนาคม ... รายละเอียด
คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 109 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 รายละเอียด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน / ชุมชน ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 และแบบเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน / ชุมช... รายละเอียด
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7 / 2563 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ 143 / 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงว... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม " ( 2020 Thailand Symposium on Waste to Energy : Appropriate Technology and Social Process Development ) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพั... รายละเอียด
สิ่งสำคัญของการตรวจสุขภาพ รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึง... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Give ( CG ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภ... รายละเอียด
งานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเจาะเลือดให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( CG ) ในการช่... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยแต่งตั้งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ... รายละเอียด
โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 " โครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงวิชัย " บ้านโนนหัวบึง หมู่ 8 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานการดำเนินงานงบประมาณดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิช... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Give ( CG ) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพช... รายละเอียด
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพ วันที่ 27 , 28 พฤศจิกายน 2562 และ 3 ธันวาคม 2562 ณ ครัวเรือ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเด... รายละเอียด
กำหนดการการจัดรณรงค์กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่า ตำบลบึงวิชัย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดวิเศษไชยาราม บ้านบึงวิชัย จัดโดย รพ.สต.บ้านท... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งช... รายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการของชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ใช้บังคับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียด
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนกันยายน 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภา... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ... รายละเอียด
หนังสือ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
บันทึกข้อความแจ้งการแต่งกายของชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชั... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ใบเบิกครุภัณฑ์ เครื่องวัดความดัน ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) จำนวน 8 เครื่อง ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปีงบประมาณ 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิช... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิช... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพช... รายละเอียด
แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภา... รายละเอียด
การจัดบริการดูแลระยะยาว LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปี พ.ศ. 2561 - 2562 เดิอนสิงหาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนเริ่ม 36 คน ( ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561 ) รายละเอียด
แผ่นพับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปีงบประมาณ 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) สำหรับกองทุนที่ยังไม่บันทึกการอนุมัติโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโ... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แผ่นพับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 รายละเอียด
หนังสือ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เรื่องติดตามและกำกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชั... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนเมษายน 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชี... รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมีนาคม 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชี... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ ( พอช. ) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวัน... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาโครงการ " พาน้องออกกำลังกาย " ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดโดยเครือข่ายเยาวชนตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขันกีฬาโครงการ " พาน้องออกกำลังกาย " ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายงานโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานสรุปผลโครงการสุขภาพและรายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ไตรมาสที่ 2 ) รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีว... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัยและรายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักป... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปีงบประมาณ 2560 ถึงเดือนมกราคม 2562 รายละเอียด
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver ( CG ) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ( LTC ) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีว... รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รูปชุดกีฬาทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย รุ่นประชาชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์... รายละเอียด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการ 60 วัน " แยกก่อนทิ้ง " รายละเอียด
รูปภาพกระดานเลื่อนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเดินไม่ถนัด ใช้ทดแทนจากของโรงพยาบาลที่ไม่ได้ผลิตออกมาแล้ว รายละเอียด
การแข่งขันกีฬาโครงการ " พาน้องออกกำลังกาย " ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด