กองช่าง
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : จังหวัดก... รายละเอียด
ข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สายทาง รายละเอียด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 ( พ.ศ. 2564 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาแหล่งน้ำในการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
หนังสือซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ และการมอบอำนาจให้ระวังชี้แนวเขต ลงชื่อรับรองเขต และร่วมเป็นพยานตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ รายละเอียด
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 9 ตำบลบึงวิชัย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 รายละเอียด
เอกสารประกอบการลงพื้นที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางคลองชลประทานบ้านบึงวิชัย ถึงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2564... รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองช่าง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ( ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ) ในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 รายละเอียด
การขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนท่าไคร้สามัคคีเพื่อก่อสร้างระะบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ 545 / 2563 เรื่อง ให้ตรวจระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ... รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนหัวบึง บ้านบึงวิชัย(5) บ้านบึงวิชัย(4) บ้านลาดสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( กฟภ. ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ) รายละเอียด
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมประชาคม การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน LMC หมู่ 6 และถนนทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 38-002 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 หมู่ 6 บ้านหนองแ... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมประชาคม การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน LMC หมู่ 6 และถนนทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 38-002 หมู่ 6 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบา... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมประชาชนผู้อยู่อาศัย ผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ในการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 เ... รายละเอียด
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย การบรรยายแนวเขต จำนวน 3 รูปแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 เสนอ กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 รายละเอียด
รายงานข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน / ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ " โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ( องค์การมห... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายละเอียด
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัยใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
โครงการพัฒนารายหมู่บ้าน ที่จะนำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
ตารางสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำเกี่ยวกับวัชพืขในแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ( เวทีที่ 6 ) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโดยสำนักงานทรัพยาก... รายละเอียด
คู่มือประชาชน การบริการประชาชน กองช่าง รายละเอียด
โครงการพัฒนาในการจ่ายขาดเงินสะสม เข้าพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ปี 2562 และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS ) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น ... รายละเอียด
แผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงวิชัย 5 ปี ( พ.ศ. 2563 - 2567 ) รายละเอียด
ข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปี 2562 จำนวน 5 สายทาง รายละเอียด
การตรวจสอบบ่อบาดาลและแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปี 2561 / 2562 รายละเอียด
รายงานการซ่อมแซม / ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ / ผู้สูงอายุ งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถนะผู้ยากไร้จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
รายงานการติดตามสถานการณ์น้ำ ปี 2561 / 2562 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด