กองคลัง
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม... รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี 2563 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 ) ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพานทางเดิน ( ตามแบบฝาย มข. ) หมู่ 1 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพานทางเดิน ( ตามแบบฝาย มข. ) หมู่ 3 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 รายละเอียด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บัญชีมาตรฐาน เดือนมีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2563 รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2563 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บัญชีมาตรฐาน เดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้อำนวยการกองคลัง ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ... รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ ธันวาคม 2562 รายละเอียด
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตรวจรายงานการเงินเทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บัญชีมาตรฐาน เดือนธันวาคม 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 61 " ของนางสาววรางคณา วิชัยวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 9 - 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนข้าราชการส่... รายละเอียด
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
งบทดลอง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
รายงานรายรับ - รายจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานยอดเงินสะสมคงเหลือของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงวันที่ เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดบัญชีทรัพย์สิน ฯลฯ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 ( ฉบับแก้ไข ) รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
รายงานการบันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียด
รายงานผล ผู้อำนวยการกองคลัง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร " ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวท... รายละเอียด
รายงานผล งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " การจัดทำแผนที่ภาษี สำรวจ การนำเข้าข้อมูลและการจัดทำประกาศตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ( จากระบบอัตโนมัติ ) " เมื... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียด
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ รายละเอียด
แผ่พับประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชนการเสียภาษี รายละเอียด
เทศบาลตำบลบึงวิชัยออกจัดเก็บภาษีภายในตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายงานสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการกองคลัง รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหมู่ 7 บ่านท่าไคร้ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียด
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 5 ตัน 6 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.38 - 001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 227 - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย ลงว... รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
สตง. ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า... รายละเอียด
โครงการจัดหน่วยบริหารเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2562 รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ - บ้านบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2561 รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด