กองคลัง
รายงานรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางครองชลประทาน 3R หมู่ที่ 4 รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางครองชลประทานบ้านบึงวิชัยถึงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนเมษายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 ตามแบบ สรข.1 รายละเอียด
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ดำเนินการตรวจสอบโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 ตามแบบ สรข.1 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ( สตง. ) ออกดำเนินการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินและการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 25 - 27 มกราคม 2564 ณ ... รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจริง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแอ่น สายทางจากสะพานโรงเรียนบึงวิชัย - คลองชลประทานตรงข้ามเริงแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางอ้อย - นานายสมบูรณ์ ตำบลบึงวิชัย ผิวจราจรก... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางจากสะพานหน้าโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ - คลองชลประทานตรงข... รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
รายงานการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานผลการร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ( e-LAAS ) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พ... รายละเอียด
รายงานผลการร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ( e-LAAS ) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิ... รายละเอียด
รายงานผลการร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ( e-LAAS ) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจ... รายละเอียด
สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่ดินก่อสร้างระะประปาหมู่บ้านโซนบึงวิชัยในเขตพื้นที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ของกรมธนารักษ์กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
รายงานสถานะทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
รายงานการบันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนกันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 รายละเอียด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีสุ่มตรวจโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุม พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงว... รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
เอกสารประกอบการร่วมฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม... รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี 2563 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2563 รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 ) ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพานทางเดิน ( ตามแบบฝาย มข. ) หมู่ 1 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพานทางเดิน ( ตามแบบฝาย มข. ) หมู่ 3 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 รายละเอียด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บัญชีมาตรฐาน เดือนมีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2563 รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2563 รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บัญชีมาตรฐาน เดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายงานสถานะทางการเงินการคลัง ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้อำนวยการกองคลัง ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ... รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียด
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ ธันวาคม 2562 รายละเอียด
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตรวจรายงานการเงินเทศบาลตำบลบึงวิชัย วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป บัญชีมาตรฐาน เดือนธันวาคม 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 61 " ของนางสาววรางคณา วิชัยวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 9 - 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนข้าราชการส่... รายละเอียด
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
งบทดลอง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
รายงานรายรับ - รายจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
รายงานยอดเงินสะสมคงเหลือของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงวันที่ เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดบัญชีทรัพย์สิน ฯลฯ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 ( ฉบับแก้ไข ) รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
รายงานการบันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียด
รายงานผล ผู้อำนวยการกองคลัง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร " ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวท... รายละเอียด
รายงานผล งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " การจัดทำแผนที่ภาษี สำรวจ การนำเข้าข้อมูลและการจัดทำประกาศตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ( จากระบบอัตโนมัติ ) " เมื... รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียด
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ รายละเอียด
แผ่พับประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชนการเสียภาษี รายละเอียด
เทศบาลตำบลบึงวิชัยออกจัดเก็บภาษีภายในตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายงานสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียด
สำเนารายงานการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการกองคลัง รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายจัดเก็บเองประเภทกิจการประปา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหมู่ 7 บ่านท่าไคร้ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียด
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 5 ตัน 6 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 รายละเอียด
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.38 - 001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 227 - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย ลงว... รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
สตง. ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า... รายละเอียด
โครงการจัดหน่วยบริหารเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2562 รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ - บ้านบึงวิชัย รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลบึงวิชัย รายละเอียด
งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย รายงานสถานะทางการเงินการคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2561 รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด