...

ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการช่วยเหลือผู้ป่วย อุบัติเหตุรถกระบะชนกัน บริเวณจุดเกิดเหตุสะพานโคกใหญ่ทางไปวัดป่าชัยมงคล มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ EMS ได้นำส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564...

ภาพ

...

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และการทำความสะอาดรถกู้ชีพฯ ให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อเตรียมการปฏิบัติหน้าที่...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำท้องที่ ทำความสะอาดศูนย์กักตัวฯ บึงวิชัย เพื่อเตรียมรับผู้เข้ากักตัวฯ ตามมาตรการ ป้องกันและควบคุม โรคฯ (โควิด-19) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ชุดกู้ชีพ EMS ในการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบน้ำดื่มให้กับผู้เข้าเวรและผู้กักตัว ศูนย์กักตัวบ้านบึงวิชัย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงทำความสะอาดพื้นที่เพื่อปิดการให้บริการศูนย์กักตัวโซนหนองทุ่ม ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีผู้เข้ารับการกักตัวฯ เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564...

ภาพ

...

ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย (พระวัดป่าบ้านหนองทุ่ม , อุบัติเหตุขาผิดรูป หมู่ 1 บ้านหนองทุ่ม) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564...

ภาพ

...

การปฏิบัติงานชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหมู่ 5 ในการจับงู ที่เข้าไปหลบในบ้าน และการทำความสะอาด รถกู้ชีพ EMS ในแต่ละวัน...

ภาพ

...

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ พร้อมด้วย ท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้นำท้องที่ ร่วมเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564...

ภาพ

...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิต ราย แม่ชีทองสาย ญาณประสาท ม.9 ให้กับผู้รับผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564...

ภาพ

...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะกรรมการฯ รายไตรมาส เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ภาพ

...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สัญจร ตำบลบึงวิชัย สำหรับผู้สูงอายุ ขึ้นไป และ 8 โรคเสี่ยง (เข็มที่ 2) วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ วัดวิเศษไชยาราม ตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลบึงวิชัย ณ วัดสุนทราราม บ้านหนองทุ่ม เม่ื่อวันที่ 14 กันยายน 2564...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564...

ภาพ

...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต รายคุณยายขอด ศรีวิสัย หมู่ 8 ให้กับผู้รับผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564...

ภาพ

...

งานป้องกันฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจหาสารเสพติด ในคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับการตรวจประเมินแบบสอบทานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ...

ภาพ

...

สภาวัฒนาธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น ให้กับศูนย์ ซีไอ เทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 25664...

ภาพ

...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 สัญจร ตำบลบึงวิชัย สำหรับผู้สูงอายุขึ้นไป และ 8 โรคเสี่ยง วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ วัดวิเศษไชยาราม ตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ให้กับ นางสอน จิตลาด บ้านเลขที่ 103 หมู่ 8 โดยทำการมอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นำโดย ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่ว...

ภาพ

...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิต ราย นายบุญทัน ภูถอดใจ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 8...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) หัวหน้าทีมประเมิน โดย ท่าน พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมเปิดศูนย์ CI ณ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี โดย ท่านนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 1ุ6 สิงหาคม 2564...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ณ ศาลาประชุาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิต ราย นางสมัย มูลวิลัย บ้านเลขที่ 98 ม.9 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564...

ภาพ

...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเงินสวัสดิการนอน รพ. รายนางชุน ผลดี บ้านเลขที่ 198 ม.6 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564...

ภาพ

...

ร้านน้ำดื่ม เจบี ตำบลบึงวิชัย ได้ให้ความอนุเคราะห์น้ำดื่มให้กับศูนย์กักกันฯ ทต.บึงวิชัย ทั้ง 4 ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต. ท่าไคร้ ผู้นำ อสม. ประชาชน โซนท่าไคร้ ทำความสะอาด เคลียร์สถานที่ ในการเตรียมความพร้อม Local Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัย ในการดำเนินการป้องกันและควบค...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิช...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนประ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางหลอด โยธาศรี ( รับแทน ) บ้านบึงวิชัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ บ้...

ภาพ

...

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดกิจกรรม Kick Off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนป...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนปร...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำ ประชาชน โซนหนองทุ่ม กางเต๊นท์ปรับสถานที่เพิ่มเติม ในการเตรียมความพร้อม Loca l Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัยเพิ่มเติม ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส...

ภาพ

...

นายอนุชา ชวนชัยสิทธิ์ ผู้จัดการร้านอิงฟ้าซูเปอร์เซฟ บ้านหนองทุ่ม มอบอุปกรณ์อุปโภคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการใช้เตรียมความพร้อม Local Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัย ในการดำเนินการป้องกัน...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย รพ.สต.บ้านท่าไคร้ ลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการตรวจประเมินและเตรียมความพร้อม Local Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัย ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนประ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางปาน พรมมาตร นางก้าน ถาวรฟัง(รับแทน) บ้านท่าไคร้ นางบุญเคน ภูแล่นกับ บ้านหนองแสงจั...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าไคร้ ลงพื้นที่ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการเตรียมความพร้อม Local Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัย ( กลุ่มใหม่ ) ในการดำเนินการป้องกันและควบคุ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวสุนิสา ลำดั...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมโครงการเมือบ้านปลอดภัย จากใจคนกาฬสินธุ์ โดยได้รับการบริจาคสิ่งของในการใช้ประโยขน์ในช่วงที่กักตัวในสถานกักกันของเทศบาลตำบลบึงวิชัย จากนายเก่งกาจ บังกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน เต็กก่า จีโหงวเกาะ นายสุรพงษ์ จิตเพียรค้า ผู้แทนภา...

ภาพ

...

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าไคร้ ออกให้บริการคัดกรองโควิด - 19 เบื้องต้น โดยวิธีการแหย่จมูกและภายในลำคอ ( แบบ Swab ) เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ณ วัดวิเศษไชยาราม โดยคณะผู้บริหารฯ ส.ท. ตัวแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชั...

ภาพ

...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้ออกบริการดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยของประชาชน บริเวณครัวทำอาหาร เกิดความเสียหาย บ้านนางนภาพร ปรีผ่อง เลขที่ 39 บ้านท่าไคร้ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เหตุเกิดประมาณเวลา 0...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งาน ปภ. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าไคร้ ลงพื้นที่ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการเตรียมความพร้อม Local Quarantine ระดับตำบล รองรับผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ตำบลบึงวิชัย ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโ...

ภาพ

...

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมโครงการเมือบ้านปลอดภัย จากใจคนกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมภาคเอกชน องค์กรการกุศล จิตอาสาและประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้สถานที่บริเวณหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นจุดศูนย์รวมและกระจายสิ่งของให้กับโรงพยา...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมผู้นำหมู่บ้าน ท้องที่ ท้องถิ่น หารือการป้องกันและการกักกันผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด - 19 ที่เดินทางเข้าสู่ตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนปร...

ภาพ

...

สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักกันโรคโควิด - 19 ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่ตำบลบึงวิชัย ณ สถานที่กักกันชั่วคราว บ้านหนองแสงจันทร์ และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงในการลดปัญหาในการดำเนินชีวิตประจ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณพ่อมีศักดิ์ น้อยสมบัติ หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย จำนวนเงินฌาปนกิจ 10,000 บ...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณพ่อบุญสุข บุญจงรักษ์ หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย คุณพ่อบุญเพ็ง ภูธาตุเพ็ชร ห...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนปร...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรกของสมัยประชุม...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก ( Child Protection Information System : CPIS ) ให้กับ อปท. 150 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุถ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนประชาชนกลุ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู...

ภาพ

...

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการสรุปการดำเนินการเก็บข้อมูลเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว และหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาว...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 หมู่บ้านโซนท่าไคร้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ครัวเรือนบ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ครัวเรือนป...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 หมู่บ้านโซนบึงวิชัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ บ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ครัวเรือนป...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ครัวเรือนปร...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ครัวเรือ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ครัวเรือนประชา...

ภาพ

...

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ พนักงานเทศบาล ฯ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลบึงวิชัย ร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตไว้ให้กับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายยน 2564 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

ภาพ

...

การประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษากองทุน ฯ ในการหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณพ่อหนูผัน บุญจันศรี หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ อายุ 65 ปี จำนวนเงินฌาปนกิจ ...

ภาพ

...

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสัมพันธ์ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์การขับขี่ ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ภาพถ่าย ณ เดือนมิถุนายน 2564...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์ ลงพื้นที่ตรวจรับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านสว่างนาโพธิ์ ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินงานจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่หมู่บ้านโซนบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนป...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือน...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนายเพ็ง วาลองนิล บ้านหนองแสงจันทร์ นางสมัย ภูมิภักดี บ้านหนองแสงจันทร์ นางสาวเสาวภา ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลต...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ที่เข้ารับบริการดูแล รายนางจอม บุญอยู่ บ้านนาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านสว่างนาโพธิ์ ตำบลบึงวิชัย ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินงานจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ รายครัวเรือนนายแสวง อิ่มพร ราษฎรบ้านสว่างนาโพธิ์ กรณีโทรเข้าสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ในการขอความช่วยเหลือในกา...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือน...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือน...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนป...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือน...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามอาการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ...

ภาพ

...

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลบึงวิชัย รพ.สต.ท่าไคร้ อสม. ร่วมเดินรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนและรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 เมื่อวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564 ณ เขตพื้นที่หมู่บ้านของตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลบึงวิชัย ปี 2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ จัดโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( อสบ. ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ครัวเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวศิริวรรณ ส...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนป...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...

ภาพ

...

คณะผู้ับริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกลงพื้นที่พบปะและนำเรียนนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้สูงอายุของทุกหมู่บ้านทั้ง 3 โซนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สามของสมัยประชุม...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนปร...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนประ...

ภาพ

...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยโซนหนองทุม ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองท้องที่โซนหนองทุ่ม อสม. ประชาชน โซนหนองทุ่ม ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณหมู่บ้านโซนหนองทุ่ม ทั้ง 3 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ที่เข้ารับบริการดูแล รายนายสมยศ สมมิตร บ้านท่าไคร้ นางสาวสมัย มุลวิไล บ้านลาดสวมบูรณ์ เมื่อวันที...

ภาพ

...

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( CG ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ( นาสัมพันธ์ ) ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลรายนางคำเปา ภูเหมือนบุตร เลขที่ 133 หมู่ 2 ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเรือนปร...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ( นาสัมพันธ์ ) ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือน...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือน...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชั...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ " รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยและ...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนป...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนปร...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนปร...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนปร...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนปร...

ภาพ

...

Care Giver ( CG ) อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย โซนบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนและดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนประช...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สองของสมัยประชุม...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวจุฑารัตน์ ญาณสถิตย์ เลขที่ 100 หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย จำนวนเงินช...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ที่เข้ารับบริการดูแล รายนางบุญมี จองคำ บ้านท่าไคร้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณพ่อสุดใจ ภูทองแหลม หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ อายุ 69 ปี จำนวนเงินฌาป...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณพ่อเจริญ อ้อวิชัย 113 หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ อายุ 68 ปี จำนวนเ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางเคน ภูโอบ บ้านบึงวิชัย นายจันทร์ บุตรสารส บ้านหนองแสงจันทร์ นางสถิตย์ สอนแม้น ...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดวาตภัยและได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางดวง อิ่มพร 47 หมู่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์ จำนวนเงินช่วยเ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนายหนู ฆารผุด บ้านบึงวิชัย นางหม่าย วาลองนิล บ้านหนองแสงจันทร์ นายเพ็ง วาลองนิล บ้านห...

ภาพ

...

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 หลังจาก กกต. รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ...

ภาพ

...

กองช่าง คณะกรรมการตรวจรับโครงการ ลงพื้นที่วางผังเตรียมขุดโครงการโคก หนอง นา โมเดล หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม งบประมาณดำเนินการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่โครงการ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาล...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางกาสี ภูครองทอง หมู่ 1 บ้านหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ บ้...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางสาวนงเยาว์ มาลา หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ นางบุญมา พิมพะนัตย์ หมู่ 7 บ้านท่...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและก...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูปอ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธฺ์ ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปิดเส้นทางสัญจรในการเดินทางประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายนายบุญเกียง อิ่มแมน นายบุญเที่ยง อิ่มแมน นางสาวบัวพันธ์ อิ่มแมน ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางสาวทองมา สิงหมาตร 81 หมู่ 2 บ้านนาสัมพันธ์ ( รับแทน ) เมื่อวันที่ 28 เมษายน...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกตรวจสอบสภาพบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่บ้านหนองทุ่ม บ้านนาสัมพันธ์ บ้านสว่างนาโพธิ์ และบ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณแม่สา ภูหงษ์นิล 38 หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย อายุ 90 ปี จำนวนเงิน...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางสมหวัง ละคร (6) นางนา สมมิตร (7) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ บ้านเ...

ภาพ

...

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางคลองชลประทานบ้านบึงวิชัย ถึงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงวิชัย และถนน คสล. ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนเมษายน 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 256...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธฺ์ ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปิดเส้นทางสัญจรในการเดินทางประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายนายบุญเกียง อิ่มแมน นายบุญเที่ยง อิ่มแมน นางสาวบัวพันธ์ อิ่มแมน นายบุญเรือง ภูบัวเพชร นายสมควร บุญวง...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ที่เข้ารับบริการดูแล รายนางแผง อิ่มแมน บ้านสว่างนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยกองช่าง นำเครื่องจักรช่วยในการปรับพื้นที่ทำสวนผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ เพื่อทำเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการทำกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ ในการลงพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการชี้แจงและแนะนำแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตนและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวั...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการชี้แจงและแนะนำแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตนและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน งานบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตาม...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณพ่อนิราส ยอดแก้ว 26 หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ อายุ 67 ปี จำนวนเ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการเตรียมสำรองบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ทั้งกรณีปกติและกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน ในการบริหารงานกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่...

ภาพ

...

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการเสนอโครงการเพื่อรับแนวทางและวิธีการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์คุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่น 51 อปท. ( พื้นที่ขยายผล ปีงบประมาณ 2564 ) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 8 เมษายน ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Go Digital ASEAN จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโดยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณแม่จันที ศรีชะตา หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย อายุ 82 ปี จำนวนเงินฌาปนก...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนเมษายน 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบวัสดุ อุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกเก็บข้อมูลผู้ยากไร้และสอบถามสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ประจำวันของผู้ยากไร้ รายคุณยายสอน จิตลาด บ้านโนนหัวบึง หมู่ 8 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการดำเนินงานช่วยขอรับความช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจัง...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณยายพรรณีย์ กองอำไพ หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย อายุ 90 ปี จำนวนเงินฌ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายทรงพล จำปาพันธุ์ ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการปฏิบัติราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยมีงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ให้ข้อมูลการดำเนินง าน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ดำเนินการอบรม ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดเตรียมสถานที่ดำเนินการอบรม ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ศาลาการเป...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยจังหวัดกาฬสินธุ์และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณยายแสงจันทร์ ภูพิลา หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย อายุ 76 ปี จำนวนเงินฌ...

ภาพ

...

นายฤทธิรงค์ พิลาไชย ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการปฏิบัติราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย เม...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้...

ภาพ

...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย กิจกรรมการออกกำลังกายของเด็กเล็ก กิจกรรมเกมส์ลูกบอลส่งรัก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมเจ้าหน้าที่ประทับบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน CM CG งานบริหารงาน LTC ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ ( เบาะลม ) ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนางสา ภูหงษ์นิล ราษฎ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบถังขยะอันตรายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นถังขยะรองรับขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบึงวิชัย ในการหารือข้อราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( ภ...

ภาพ

...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย กิจกรรมลูกเสือจูเนียร์สเก๊าท์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลบึงวิชัยและรอบสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย กิจกรรมภาคเช้าก่อนแข่งขันกีฬา วิ่ง 100 เมตร เดินทรงตัว กรอกน้ำใส่ขวด เดินตัวหนอน มอบของรางวัล กิจกรรมรีรีข้าวสาร ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย คณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย รับมอบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ ...

ภาพ

...

ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือฯ ( MOU ) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 64 ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสิ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสิน...

ภาพ

...

กิจกรรมพืชผักสวนครัว หนูทำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพ

...

กิจกรรมรักการอ่าน เล่นแล้วเก็บ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพ

...

กิจกรรมฝึกนั่งสมาธิ เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564...

ภาพ

...

พ.ต.อ.สมพงษ์ พันธุ์ชัย ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการปฏิบัติราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย เ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผู้ใหญ่บ้าน บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย ในการครบกำหนดห้วงระยะเวลาการประเมินผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงวิชัย จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมู่บ้านโซนบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย เพื่อคว...

ภาพ

...

สภาพบรรยากาศป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านโซนบึงวิชัย...

ภาพ

...

จิตอาสาตำบลบึงวิชัย ร่วมกิจกรรม " ใส่ใจความสะอาด " อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตามแนวทางในการปฏิบัติราชการ " ค่านิยม 11 ประการ " ของนายทรงพล ใจก...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมอง ของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ รพ.สต. บ้านท่าไคร้ จัดโดย กศน.ตำบลบึงวิชัยร่วมกับ รพ.สต. บ้านท่าไคร้ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการเตรียมสำรองบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ทั้งกรณีปกติและกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน ในการบริหารงานกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบึงวิชัย ( ศพก.เครือข่าย ) บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดกิจกรรม " บึงวิชัยใส่ใจความสะอาด " เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ตามแนวทางในการปฏิบัติราชการ " ค่านิยม 11 ประการ " ของนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บ้านเรือนหรือที่อยู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบึงวิชัย ( ศพก.เครือข่าย ) บ้านหนองแสงจันทร์ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบา...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมชี้แจงการเตรียมวิทยากรอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดกาฬสิ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัว ภายใต้โครงการ " การบูรณาการเสริมพลังสร้างสรรค์สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย " ประจำปีง...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ผู้แทนคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเครือข่ายองค์ก...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ( พื้นที่ขยายผล ปีงบประมาณ 2564 ) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

ภาพ

...

ผู้แทนปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ แปลงนางราตรี โยธาศรี บ้านหนองแสงจันทร์ จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ ว ให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เจ้าหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ประชุมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับ อปท. จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนท่าไคร้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้...

ภาพ

...

สภาพบรรยากาศป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่บ้านโซนท่าไคร้...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ...

ภาพ

...

ประชาสัมพันธ์การให้บริการลงทะเบียนโครงการ " เราชนะ " สำหรับผู้ไม่มี Smart Phone และผู้ที่อยู่ในภาวะพึงพา...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ...

ภาพ

...

สภาพบรรยากาศป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ผู้แทนคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเครือข่ายองค์...

ภาพ

...

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมครั้งที่ 2 / 2564 ในการหารือการปฏิบัติราชการและเห็นชอบประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติราชการคณะกร...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะทำงานพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย และเปิดการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน ระยะที่ 2 ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกเซอร์เวย์ตรวจสอบถนนและจุดที่จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ทางไปบ้านต่าง ๆ และป้ายเตือนบอกการขับขี่การจราจรให้มีความปลอดภัยในการขับขี่บริเวณจุดถนนและทางแยกในพื้นที่หมู่บ้านโซนบึงวิชัยและโซนหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัยกำหนด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่บ้านโซนบึงวิชัยและหมู่บ้านโซนหนองท...

ภาพ

...

สภาพพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายแยก ทล.227 - เขื่อนลำปาว พื้นที่เขตบ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 ( กาฬสินธุ์ )...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ( พื้นที่ขยายผล ปีงบประมาณ 2564 ) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

ภาพ

...

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมเกษตรกรตำบลบึงวิชัยหลักสูตร " การป้องกันควบคุมศัตรูพืชโดยศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ " สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านเรือนหรือที่อยู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่ห้า...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณตาชุน ญาณสาร หมู่ 7 บ้านทาไคร้ อายุ 77 ปี จำนวนเงินฌาปนกิจ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สอง...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรก...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนายคำพันธ์ จำเร...

ภาพ

...

ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พัสดุ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย กำนันตำบลบึงวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโซนหนองทุ่ม ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีมีการถมดินสายทางเข้าสู่ที่นาตนเองและอาจจะรุกล้ำเข้าไปในที่ส่วนบุคคลของผู้อื่นในเขตพื้นที่บ้านหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานที่เกิดเหตุพิพาท...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมแนะนำซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยและนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ กกต. ท้องถิ่น และขอความเห็นชอบเรื่องการเลือกตั้งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติร...

ภาพ

...

ผู้แทนปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าชัยมงคล บ้านบึงวิชัย จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท. และกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. ในการรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ กกต. ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงานคณะก...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประสานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการเชิญประชุมซักซ้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานที่ทำงานของกรรมการฯ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยจัดเตรียมสถานที่ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าชัยมงคล บ้านบึงวิชัย ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ บ้านเรือนหรือที่อยู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ออกตรวจสอบบุคคลรายนายรุ่งเรือง บุญสาร บ้านบึงวิชัย(5) กรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ ในการให้การช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลบึงวิชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ครัวเรือนบุคคลเป้าหมาย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย โซนท่าไคร้ รายนางอาวร เวียงคำ(4) นายสมร ญาณกาย(4) นางบพิตร กายาผาด(5) นางวราภรณ์ อ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ และนายกเทศมนตรี ฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย รายนางปราณี ญาณกาย(4) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่ม...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำ...

ภาพ

...

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนายเหรียญ ภูถี่ถ้วน เลขที่ 61 หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ อายุ 76 ปี ...

ภาพ

...

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการแจ้งผลการดำเนินงาน และอื่น ๆ รอบปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม รายนายพิทยา ธารไชย(6) นางปิ่น ศรีละชุม(3) นายเจริญ ศรีละชุม(3) นา...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางปื๋อ ญาณกาย เลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ อายุ 74 ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2564 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันที่สอง ( วันชิงชนะเลิศและปิดการแข่งขัน )...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12 / 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหนือ ( ภาคบ่าย ) จัดโดยอำเ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นวันแรก...

ภาพ

...

ชมรมเยาวชนตำบลบึงวิชัย จัดการแข่งขัน " ฟุตบอล 7 คน บึงวิชัยคัพ " ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่หก ( วันสุดท้ายและชิงชนะเลิศ ) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย รายนายสนาม ญานผาด เลขที่ 45 หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 25 ...

ภาพ

...

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ( ภาคบ่าย ) จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีราษฎรตำบลบึงวิชัยได้ทำการเจาะคลองคอนกรีตส่งน้ำชลประทานเพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของตนเองโดยพลการ ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการ ( ชลประทาน ) เสียหาย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการในพิธีทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ( พอช. ) ปี 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬส...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนายสุนทร บุญสอน หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย อายุ 29 ปี จำนวนเงินฌาปนกิจ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 - 10 ตำบลบึ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 - 16 ตำบลลำ...

ภาพ

...

ผู้แทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดเตรียมสถานที่ในการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 - 10 ตำบลบึงว...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 - 8 ตำบลลำพ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย โซนท่าไคร้ รายนายขาว บุญจงรักษ์(4) นายหาญ ภูสมจิตร(6) นางสมหวัง ละคร(6) นางทวี ...

ภาพ

...

ชมรมเยาวชนตำบลบึงวิชัย จัดการแข่งขัน " ฟุตบอล 7 คน บึงวิชัยคัพ " ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันแรก ( วันเปิดการแข่งขัน ) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะผู้บริหาร ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 ( รายไตรมาส ) ในการหารือและวางนโนบายการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอและวิทยากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน. ) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ฝ่ายปกครองท้องที่ หารือการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกลางหมื่น เทศบาลตำบลกลางหมื่น จัด...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรอำเภอ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ...

ภาพ

...

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม รายนางวันดี ถิ่นวิมล หมู่ 1 บ้านหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวราตรี ถิ่นสถิตย์ เลขที่ 206 หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย อายุ 71 ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม รายนางบาน อิ่มแมน เลขที่ 61 หมู่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 24 ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ในการหารือการรับส่งเด็กเล็ก ฯ เวลาเปิด - ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ และข้อราชการอื่่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน และวัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการร่วมทำกิจกรรมด้านก...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการและคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จ...

ภาพ

...

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ผู้แทนพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงวิชัย แทนกรณีเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้ จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวยุวดี แสนบุญครอง เลขที่ 144 หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ จำนวนเงิน...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ที่เข้ารับบริการดูแล รายนางสาวมวล ดีบุตดี บ้านสว่างนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ นายสุขสันต์ คำแสน เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ จัดโดยโรงเรียนหนอ...

ภาพ

...

กิจกรรม " ทานพาแลงท้องถิ่นท้องที่สามัคคีบึงวิชัย " เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณอาคารโรงจอดรถศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบึงวิชัย ( ภาคค่ำ )...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทำการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างทีมอาวุโสเทศบาลตำบลบึงวิชัยพบกับทีมอาวุโสผู้นำเทศบาลตำบลบึงวิชัย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีในชุมชน ประกอบการจัดกิจกรรม " ทานพาแลงท้องที่ท้องถิ่นไทกาฬสินธุ์บึงวิชัย " เมื่อวันที่ ...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจการจัดงานศพตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางหลง จำเริญไกร บ้านเลขที่ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระดับตำบล ตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

วันเลือกผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้ รับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหนองบึงวิชัย มีการประกวดกระทงเล็ก และมหรสพประกอบการจัดงานประเพณี...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทำการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างทีมอาวุโสเทศบาลตำบลบึงวิชัยพบกับทีมอาวุโสผู้นำเทศบาลตำบลบึงวิชัย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีในชุมชน ประกอบการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ สนามกี...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับการออกตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ( ผู้บริหารท้องถิ่น ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( ภาคเช้า ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม ( นายจันทร์ อิ่มแมน(1) นายบุญจันทร์ ถิ่นวิมล(1) นางอ่อ...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางลา อิ่มเจือ เลขที่ 92 หมู่ 1 บ้านหนองทุ่ม อายุ 86 ปี ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนบึงวิชัย ( นางนวลจันทร์ บุญวงค์(5) นายหาร ภูสมจิตร(6) นางบาล ...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมรับฟังการมอบหมายแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ( นายทรงพล ใจกริ่ม ) แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 ตุล...

ภาพ

...

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนท่าไคร้ รายนางดวงจันทร ภูงามเหลือม (7) นายพิทักษ์ อิ่มทรัพย์ (9) ...

ภาพ

...

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการจัดเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ( ตำบลบึงวิชัย ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( ภาคบ่าย ) จั...

ภาพ

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย เปิดดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในการร่วมทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ )...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนท่าไคร้ในการชี้แจงการขอใช้ที่ราชพัสดุบริเวณโรงเรียนท่าไคร้สามัคคีเป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก ในการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะแด่สมเด็จย่า " ย่าของแผ่นดิน " สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะโพนแข้ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับชมรม ฯ เพื่อให้ในการบริหารงานชมรม ฯ และหารือข้อปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการพิจารณาความถูกต้องของเอกสาารประกอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผู้บริหารองค์การ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่คลอดบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์สุวรรณ เลขที่ 112 หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย จำนวนเงินช...

ภาพ

...

ภาพสถานที่และบรรยากาศการเรียนการสอนและการบริการอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม วันที่ 16 ตุลาคม 2563...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหาร ส.ท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ หารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสุกัญญา ฤทธิ์ส...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนายเหลี่ยม ภูหารนา เลขที่ 232 หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย จำนวนเงินฌาปนกิจ ...

ภาพ

...

ทีมฟุตบอลเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ร่วมทำการแข่งขันฟุตบอล " กิจกรรมปันฝันให้น้อง ปีที่ 2 " รอบชิงอันดับสาม พบทีมสหัสขันธ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดโดยเทศบาลตำบลหนองสอ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนท่าไคร้ในการขอมติก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ และออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่โซนท่าไคร้ ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้ ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

ทีมฟุตบอลเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ร่วมทำการแข่งขันฟุตบอล " กิจกรรมปันฝันให้น้อง ปีที่ 2 " รอบรองชนะเลิศ พบทีมหนองสอจูเนียร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดโดยเทศบาลตำบลหนอ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนหนองทุ่มในการขอมติก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ และออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม ณ ศาลาการเปรียญวัดสุนทราราม ( ภาคเช้า )...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนท่าไคร้ รายนางดวงจันทร ภูงามเหลือม เลขที่ 50 หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ เมื่อวันที่ 6...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม อบต.หนองกุง ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู...

ภาพ

...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมดำเนินการปรับภูมิทัศน์ถนสายบ้านบึงวิชัย - วัดป่าชัยมงคล - โรงแป้งมันชัยศิริ ในการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ที่บดบังวิสัยทัศน์การขับขี่ยวดยานพาหนะ และป้องกันการเกิดอบุติเหตุจากการสัญจร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลรายนางสาวนพรัตน์ ณ กาฬสินธุ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา โอนมาดำรงแตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิ...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงา...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย รายนายสมพงษ์ หันภาพ เลขที่ 26 หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 28 ...

ภาพ