...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางแสงจันทร์ ภูพิลา ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม รายนางสาวนิวร อิ่มเจือ (3) ( รับแทน ) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน ในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ผู้แทนชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมชี้แจงผู้ปฏิบัติ ณ จุดเกิดเหตุ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนายบุญช่วย พันธุ์เหล็ก เลขที่ 57 หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย อาย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย โซนท่าไคร้ รายนางบัวพันธ์ ภูนิลวาลย์(8) นางสังวาลย์ สมมิตร (7) นายบันเทิง ฤทธ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม รายนางแผง อิ่มแมน (3) นางพิมน อิ่มแมน (2) เมื่อวันที่ 10 ก...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันไม่ให้บุคลากรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนท่าไคร้ ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เมื่อวันที่ 9 กันยา ยน 2...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมประชาคมหมู่บ้านโซนหนองทุ่ม หมู่บ้านโซนบึงวิชัย ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เมื่อวัน...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังห...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 25...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันที่ห้าของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ โครงกา...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางบัว บุญสอน เลขที่ 13 หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ อายุ 94 ปี ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประเมินผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในการขอรับการเป็นผู้พิการตามข้อกำหนดของสาธารณสุข และติดตามผู้ป่วยเคสพิเศษที่ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กรณีเคสที่ต้องติดตามอาการและการปฏิบัติตนของผู...

ภาพ

...

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สี่ของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนท่าไคร้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเรือนบุคคล LTC กลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนบึงวิชัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเรือนบุคคล LTC กลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย ทีมสหวิชาชีพ / CM / CG ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมติดตามดูแลการบริหารจัดการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ LTC เทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเรือนบุคคล LTC กลุ่มเป้าหมาย...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางสมมัคร ไรแสง เลขที่ 39 หมู่ 7 บ้านท่าไคร้ จำนวนเงินฌาปนกิจ 6...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หารือการดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับเทศบาล ระดับหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดการอบรมโครงการ " ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กปฐมวัย " ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้รับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักปร...

ภาพ

...

ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ผู้แทนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพร...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ด้านการกำกับกิจการพลังงาน และการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานผ่านกลไก คพข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธู์ จัด...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

ทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานในการติดตามความก้าวหน้า / ประเมินผลการบริหารจัดการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบบุคคลที่มีภาวะพึงพิง ( LTC ) ปีงบประมาณ 2563 อำเภอเมือง...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 ( 16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020 ) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบแรก พบทีมร่องคำ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำพาน จัดโดย...

ภาพ

...

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธู์ ฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำบลบึงวิชัย ในการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) และการใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ในการจัดเก็บ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2...

ภาพ

...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพานห้วยแสนพันธ์บ้านหนองทุ่ม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวั...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิ...

ภาพ

...

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงและหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) พื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ 9 เมื่อวันที่ 27 ...

ภาพ

...

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานของผู้แทน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงพื้นที่ติดตาม ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและรับฟังสรุปผลก...

ภาพ

...

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย " โครงการเด็กและเยาวชน วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง " ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ปี 2563 ตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม จัดโดยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนท่าไคร้ รายนางบุญมา พิมพะนัตย์ (7) นายบุญเส็ง แก้วพล (7) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย บุคลากรเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ โครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันท...

ภาพ

...

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ...

ภาพ

...

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงและหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) พื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านโนนหัวบึง หมู่ 8 เมื่อวันที่ 20 ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ผู้แทนคนพิการตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด จัดโดยสำนักงานพัฒนาสั...

ภาพ

...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้ออกบริการดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เหตุเกิดประมาณเวลา 14.00 น. ได้ทำการดับเพลิงเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้ไฟลามเข้าไปในตัวบ้านได้สำเร็จ...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางบุญเลิศ เลาไชย เลขที่ 194 หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย จำนวนเงินฌาปนกิจ ...

ภาพ

...

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย รายนางสี ญานกาย (8) นางวัน ต้นกันยา (5) นางสาวรัชดา แสงทอง (5) น...

ภาพ

...

ผลการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย ในการเลือกแทนกรณีเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสงจันทร์...

ภาพ

...

ผู้แทนพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย ในการเลือกแทนกรณีเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสงจันทร์...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

วันเลือกผู้ใหญ่บ้านหนองแสงจันทร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสงจันทร์ //// หมายเลข 1 นายทองคำ ภูปลั่ง //// หมายเลข 2 นายวิฑูรย์ สังรวมใจ...

ภาพ

...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และหมู่ 8 ร่วมคัดกรอง ป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาจารย์ จัด...

ภาพ

...

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกประชาคมหมู่บ้านบึงวิชัย (5) ในการชี้แจงและรับรองการเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีมีผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงคนเดียว ของการเลือกผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย (5) เมื่อวันที่ 30 มิภุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงวิชัย (5)...

ภาพ

...

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงและหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) พื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านบึงวิชัย หมู่ 5 เมื่อวันที่ 29 ...

ภาพ

...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านลาดสมบูรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านนายจรูญ บูรพา และบ้านนางจินดา อุ่นมีศรี มอบเงินงบประมาณเทศบาลฯ ช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากเ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนางสมหวัง ธาตุไพบูลย์ ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ออกประเมินครัวเรือนที่พัฒนาต่อได้ ตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ รายครัวเรือนนายบุญมี ภูอินทร์ลม (7) นางอ่อน นาสมยันต์ (5) นางบุญเคน ภูแล่นกับ (6) เมื่อวันที่...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบึงวิชัย " กิจกรรม ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19 " เมื่อวันที่ 24 มิถุ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " การพัฒนางานด้านเว็บไซต์ตาม ITA 2563 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 " ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือข้อปฏิบัติราชการร่วมกันในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุริตประพฤติมิชอบในองค์กร ประกอบกับทำการตรวจหาสารเสพต...

ภาพ

...

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงและหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) พื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 เมื่อวันที่ 22 ...

ภาพ

...

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายนางวิจิตร ภูโอบ หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปรึกษาหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินกิจการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมชาร์ลอง - บูทรีค จัดโ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม รายนางสาวมวล ดีบุตดี (1) และเยี่ยมเยียนบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) รายนางกว้าง ...

ภาพ

...

ประกาศอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เลือกผู้ใหญ่บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 เทศบาลตำบลบึงวิชัย เปิดรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และจะทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ...

ภาพ

...

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

งานกองทุนบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้แทนCare Manager ผู้แทนCare Giver เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตำบลส่งเสริมสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง คปสอ. เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ...

ภาพ

...

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน ฯ รายคุณตาเภา ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ โซนบึงวิชัย รายนายกำชัย มั่นดอนเรือ (4) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ บ้านเรือน...

ภาพ

...

ประกาศอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เลือกผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย หมู่ 5 เทศบาลตำบลบึงวิชัย เปิดรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และจะทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชา...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านโซนบึงวิชัย โซนท่าไคร้ ในการประเมินการช่วยเหลือเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลทั่วไป ในการประสานงานสำนักงาน พม.จ.กาฬสินธุ์ ช่วยเหลืองบประมาณในการยังชีพ เยี่ยมเยียนบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม ในการประเมินการช่วยเหลือเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลทั่วไป ในการประสานงานสำนักงาน พม.จ.กาฬสินธุ์ ช่วยเหลืองบประมาณในการยังชีพ และเยี่ยมเยียนบุคคลที่มีภาะพึ่งพิง ( LTC ) รายเด็กชายธนพล อิ่มพร(3) เด็กชาย...

ภาพ

...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านลาดสมบูรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านนายจรูญ บูรพา เลขที่ 47 หมู่ 9 และบ้านนางจินดา อุ่นมีศรี เลขที่ 95 หมู่ 9 ในการช่วยเก็บและเคลียร์สถานที่ สิ่งของ ...

ภาพ

...

กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขมิ้น จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสิน...

ภาพ

...

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ งานบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคลลที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล ( Video Conference ) ชี้แจงการดำเนินงานทีมพี่เลี้ยง ( Coaching ) ระดับอำเภอ คณะกรรมการกองทุนท้องถิ่น / คณะกรรมการ LTC " เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่และแนวทางในการดำเ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านโซนท่าไคร้ ในการประเมินการช่วยเหลือเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลทั่วไป ในการประสานงานสำนักงาน พม.จ.กาฬสินธุ์ ช่วยเหลืองบประมาณในการยังชีพ และมอบกายอุปกรณ์ในการดำรงชีพ รายนายเผด็จ ฤทธิ์สว่าง เด็กชายปิยดนัย อุ่นม...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

คณะกรรมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 25653 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านโซนบึงวิชัย ในการประเมินการช่วยเหลือเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลทั่วไป ในการประสานงานสำนักงาน พม.จ.กาฬสินธุ์ ช่วยเหลืองบประมาณในการยังชีพ รายนางอ่อน นาสมยันต์ พร้อมหลาน (5) เด็กหญิงจาริยา เศษวงค์ (6) นางภา ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หมู่บ้าน หารือการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน และหารือข้อราชการในการปฏิบัติร่วมกันในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านลาดสมบูรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านนายสุชาติ อุนมีศรี ( นางจินดา อุ่นมีศรี ) เลขที่ 95 หมู่ 9 มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการช่วยเหลือเนื่องจากได้เป็นสม...

ภาพ

...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลฯ งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านลาดสมบูรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านนายจรูญ บูรพา เลขที่ 47 หมู่ 9 และบ้านนางจินดา อุ่นมีศรี เลขที่ 95 หมู่ 9 ใน...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่สามของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายคุณตาบุญหลี ละคร หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ อายุ 73 ปี ...

ภาพ

...

เหตุอัคคีภัย วันที่ 29 พฤษภาคม เวลาประมาณ 19.00 น. เหตุการณ์สงบเวลา 22.00 น. เหตุเกิด ณ บ้านลาดสมบูรณ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย บ้านนายจรูญ บูรพา เลขที่ 47 หมู่ 9 และบ้านนางจินดา อุ่นมีศรี เลขที่ 95 หมู่ 9 คาดการเบื้องต้นสาเหตุ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพการขอรับความพิการและติดตามเคสผู้ป่วยที่รักษาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในกรณีต้องติดตามอาการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 256...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมหารือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายคุณยายบุญมา ญาณพิบูลย์ หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ อายุ...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการประเมินเก็บข้อมูลครัวเรือนยากไร้ในการประสานงานหน่วยงานสังกัด พม. ช่วยเหลือ รายนางถาวร วาปีทะ เลขที่ 147 หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายโซนบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมผู้นำหมู่บ้านท่าไคร้ ผู้ใช้พื้นที่ใกล้เคียง ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้ที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันในการช่วยดูแลและรักษาที่สาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย และลงพื้นที่ออกตรวจสอ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายคูณ มาลา 124 หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ อายุ ...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุชน บริการออกตรวจสอบ ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายนาย................................บ้านบึงวิชัย (4) ซึ่งได้ไปอาศัยอยู่บ้านพี่สาวเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธู์ คุ้มโพธิ์ชัย ในการรับลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร เ...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย งานพัฒนาชุมชน ร่วมมอบพันธุ์พืชผักส่งเสริมปลูกผักสวนครัวสู้วิกฤติไวรัส COVID-19 ให้กับวัดป่าชัยมงคลเพื่อเป็นวัดต้นแบบพอเพียงปลูกผักสวนครัว ผู้แทนกลุ่มสตรีตำบลบึงวิชัย และมอบผ้าให้กับกลุ่มสตรีตำบลบึงวิชัยในการจัดทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายเหล็ก เกณฑ์สาคู 34 หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย อายุ 76 ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หมู่บ้าน หมอ รพ.สต. หารือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 14 เมษ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายน้อย ภูมูลนา บ้านบึงวิชัย (4) เมื่อวันที่ 13 ...

ภาพ

...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมวหมู่บ้านโซนบึงวิชัย เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนหัวบึง...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ โซนบึงวิชัย โซนหนองทุ่ม รายนางพรรณีย์ กองอำไพ(4) นายสงค์ กองอำไพ(4) นางหลงจำเริญไกร(5) น...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายบุญทิพย์ พิมพะนิตย์ บ้านบึงวิชัย (4) เมื่อวันที่ 8 ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ

...

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รอบ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้อ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เสียชีวิตและได้รับเงินช่วยฌาปนกิจตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนางแพง ฤทธิ์สุวรรณ์ บ้านลาดสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 เม...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รายนายสมพงษ์ หันภาพ บ้านหนองแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ บ้านเ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเทศบ...

ภาพ

...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับทีม COVID - 19 ประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านท่าไคร้ และปลัดอำเภอประจำตำบลบึงวิชัย ร่วมเดินเคาะประตูบ้านผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดและอยู่ในช่วงกักตนเองตามการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโร...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและติดตามเคสผู้ป่วยที่รักษาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในกรณีต้องติดตามอาการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนเมษายน 2563 รายนายรัศมี...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงว...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย เพิ่มมาตรการคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ถ้าประชาชนท่านใดไม่ใส่หน้ากากอนามัยมาติดต่อราชการ จะไม่ให้เข้ารับบริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเริ่มดำเนินก...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ หารือการดำเนินงานจัดงานประเพณีในเขตพื้นที่และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล...

ภาพ

...

โครงการ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลบึงวิชัย กิจกรรมทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ( รายไตรมาส ) ในการหารือการดำเนินงานของกองทุน ฯ แจ้งผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ฯลฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาล...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงวิชัย (5)...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายสุริยา ลุนสะแกวงษ์...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายพระกัณหา ญานพิบูลย์ ...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายเทพ อิ่มแมน ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) รายใหม่ที่เข้ารับบริการดูแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และบริการประเมินเก็บข้อมูลครัวเรือนยากไร้ในการประสานงานหน่วยงานสังกัด พม. ช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลโพนทอง เป็นวันแรก จัดโดยเทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ )...

ภาพ

...

ทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมซ้อมทีมฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ในการร่วมจัดตั้งชมรมฟุตบอลอาวุโสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พบทีมเทศบาลตำบลโพนทอง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหามแหโพนทอง ผลการแข่งขัน ทีมเทศบาลตำบลบึง...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน ร่วมนำเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

ประชาชนผู้อยู่อาศัย ผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยเทศบาล...

ภาพ

...

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่สองของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนางปาน ญานผาด 36 ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) รายใหม่ที่เข้ารับบริการดูแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายโซนบึงวิชัย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม " ( 2020 Thailand Symposium on Waste to Energy : Appropriate Technology and Social Process Devel...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วม " งานประเพณีบุญคูนลาน " ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หลังเดิม (วันเปิดงาน)...

ภาพ

...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยเทศบาลตำบลเชียงเครือ...

ภาพ

...

ทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมทำการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน PE.A.N.R. OPEN HOUSE FOOTBALL CUP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก พบทีมโรงเรียนคำชมภู ( สหัสขันธ์ ) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุกูลนารี จัดโดยโรงเรี...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่และออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นวันแรกของสมัยประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขมิ้น จัดโดย...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ออกประเมิน ตรวจสอบ วิเคราะห์ใหญ่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและประเมินเด็กมีปัญหาสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย (ภาคบ่าย)...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ออกประเมิน ตรวจสอบ วิเคราะห์ใหญ่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย สรุปการด...

ภาพ

...

ทีมฟุตซอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสองพบทีมอนุกูลนารี B เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ สนามฟุตซอล โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี จัดโดยชมรมกีฬาฟุตซอลจังหวัดกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ผู้แทนพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เป็นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมประจำปีเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท...

ภาพ

...

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมสมาชิกกองทุนฯ สามัญ สรุปรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ และรายงานรายรับ - รายจ่าย ยอดจำนวนสมาชิกกองทุน ฯ รายละเอียดระเบียบข้อบังคับกองทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ เมื่อวันที่ 28 ...

ภาพ

...

ทีมฟุตซอลเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรกสาย D พบทีมหนองสอ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามฟุตซอล โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี จัดโดยชมรมกีฬาฟุตซอลจังหวัดกาฬสินธุ์...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 3 ) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงานส่งเส...

ภาพ

...

วันทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

ภาพ

...

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ พื้นที่จังหวัดเลย...

ภาพ

...

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( สวนลุงเผือก ) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แก่งคุดคู้ และริเวอร์ไซด์เชียงคานรีสอร์ท...

ภาพ

...

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย และริเวอร์ไซด์เชียงคานรีสอร์ท...

ภาพ

...

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รายสองเดือน ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงว...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย บริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนายขาว พาพิชัย ...

ภาพ

...

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็น...

ภาพ

...

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและประเมินเด็กมีปัญหาสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบึงวิชัยในฐานะผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีสิทธิได้รับเงินช่วยการรักษาพยาบาลตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ รายนางไพ ภานุรักษ์ 47 ...

ภาพ

...

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมเครือข่ายครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค จัดโดยสมาคมเครือข่ายครูปฐมวัยและบุคลากร...

ภาพ

...

งานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย มอบเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเจาะเลือดให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( CG ) ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย ...

ภาพ

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( บ้านหนองแสงจันทร์ )...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย...

ภาพ

...

เทศบาลตำบลบึงวิชัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ของทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ( ภาคบ่าย )...

ภาพ