อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

                                            

                                                      นางปนัดดา   เพิ่มสินธุ์                       นางสาวทองสี   สิงหมาตร

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนที่สุด    ที่    มท    0819.2/ว 6290    ลงวันที่    18    ตุลาคม    2562    เรื่อง    การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว    และหลักเกณฑ์    วิธีการ    เงื่อนไข    อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         (คลิ๊ก)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนที่สุด    ที่    มท    0819.2/ว 4253    ลงวันที่    21    กรกฎาคม    2563    เรื่อง    โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   (คลิ๊ก)

 

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์    ด่วนที่สุด    ที่    กส    0023.3/ว 4943    ลงวันที่    31    กรกฎาคม    2563    เรื่อง    โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   (คลิ๊ก)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนที่สุด    ที่    มท    0819.2/ว 4642    ลงวันที่    7    สิงหาคม    2563    เรื่อง    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   (คลิ๊ก)

 

หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์    ด่วนที่สุด    ที่    กส    0023.3/ว 547    ลงวันที่    29    ตุลาคม    2563    เรื่อง    โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว   (คลิ๊ก)

 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ด่วนที่สุด    ที่    มท    0819.2/ว 3403    ลงวันที่    3    พฤศจิกายน    2563    เรื่อง    แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มเติม   (คลิ๊ก)

 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ด่วนที่สุด    ที่    มท    0819.2/ว 07    ลงวันที่    4    มกราคม   2564    เรื่อง    แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   (คลิ๊ก)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    509    /   2563    เรื่อง    แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล    ( Care    Plan )    /   กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     ลงวันที่    30    ตุลาคม    2563      (คลิ๊ก)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    507    /   2563    เรื่อง    แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     ลงวันที่    30    ตุลาคม    2563               (คลิ๊ก)

 

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

 

รายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ที่ผ่านการฝึกอบรม     (คลิ๊ก)

 

แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (คลิ๊ก)

 

แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะจัดทำ   Care    Plan    /    คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    /    บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    /    บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน ฯ    /    แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯ      (คลิ๊ก)

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     /     บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)