กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    630    /    2561    เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย  (เอกสาร)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    623    /    2561    เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในสัดส่วนของกรรมการที่คัดเลือกกันเอง     (เอกสาร)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    18    /    2563    เรื่อง    แต่งตั้งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ    (เอกสาร)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    630    ,    298    /    2561    เรื่อง    แต่งตั้งคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน    รอบปีงบประมาณ    2560    เมื่อวันที่    26    กันยายน    2560    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

ตารางประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่   2    ประจำปีงบประมาณ    2560              หมู่ที่  1   -   หมู่ที่   9    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ     (เอกสาร)

 

แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ     (เอกสาร)

 

สรุปถามตอบรวบรวมจากหนังสือจากข้อหารือ    ปีงบประมาณ    2557   -    2559    รวม    75    ฉบับ     (เอกสาร)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ     ครั้งที่     4     ประจำปีงบประมาณ     2564 เมื่อวันที่     27     กรกฎาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการปฏิบัติราชการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ     ครั้งที่    4     ประจำปีงบประมาณ 2564     เมื่อวันที่     27     กรกฎาคม     2564     ณ      ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ครั้งที่     4     ประจำปีงบประมาณ     2564     วันที่     27     กรกฎาคม     2564     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (เอกสาร)