การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2564

 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ.   2564

............................................

 

 

หนังสือสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

บัญชีข้อมูลถุงใส่บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้ง      ส.ถ. / ผ.ถ.  5 / 17       (คลิ๊ก)

 

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ.   2564      เมื่อวันที่    28    มีนาคม    2564     จำนวน    10     หน่วยเลือกตั้ง    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ส.ถ. / ผ.ถ.  5 / 8    (นายกเทศมนตรี)     (ส.ท. เขต  1)     (ส.ท.   เขต  2)

 

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย     ผ.ถ.  5 / 7     (คลิีก)

 

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ส.ถ.  5 / 7     (คลิีก)

 

บันทึกข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย     ผ.ถ.  5 / 16     (คลิีก)

 

บันทึกข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ส.ถ.  5 / 16     (คลิีก)

 

วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี     พ.ศ. 2564     เมื่อวันที่     28     มีนาคม     2564     (ภาพ)    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     มอบวัสดุ     อุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง     ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี     พ.ศ. 2564     เมื่อวันที่     27     มีนาคม     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

บัญชีมอบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

นายทรงพล    จำปาพันธุ์    ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    จังหวัดกาฬสินธุ์    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการปฏิบัติราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    25   มีนาคม   2564   ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ดำเนินการอบรม    ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2564    จำนวน    10    หน่วยเลือกตั้ง    เมื่อวันที่    23    มีนาคม    2564    ณ    ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    จัดเตรียมสถานที่ดำเนินการอบรม    ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2564    จำนวน    10    หน่วยเลือกตั้ง    เมื่อวันที่    22    มีนาคม    2564    ณ    ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม    (ภาพ)

 

นายฤทธิรงค์    พิลาไชย   ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    จังหวัดกาฬสินธุ์    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการปฏิบัติราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    19    มีนาคม    2564    ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมพนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ    เกี่ยวกับการดำเนินงานเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2564    ในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เมื่อวันที่    19    มีนาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประชุมเจ้าหน้าที่ประทับบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี     พ.ศ. 2564     ในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     เมื่อวันที่     18     มีนาคม     2564     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( ภาพ )

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมกำนัน    ผู้ใหญ่บ้าน    ตำบลบึงวิชัย    ในการหารือข้อราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2564    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เมื่อวันที่    18     มีนาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( ภาพ )

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย     คณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     รับมอบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี     พ.ศ. 2564     กลุ่มที่     1     เมื่อวันที่     17     มีนาคม     2564    ณ     ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์     จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์     (ภาพ)

 

พ.ต.อ. สมพงษ์    พันธุ์ชัย    ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    จังหวัดกาฬสินธุ์    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการปฏิบัติราชการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    15    มีนาคม    2564    ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

สภาพบรรยากาศ    พื้นที่    การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัยกำหนด     ณ      หมู่บ้านโซนบึงวิชัย      (เมื่อวันที่12มี.ค.2564)

 

คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ดำเนินการบริหารการเลือกตั้ง     (คกก.รับบัตรเลือกตั้ง)    (จนท.ดูแลบัตรเลือกตั้ง)    (จนท.เก็บรักษาตรายางประทับบัตร)    (จนท.ประทับตรายางบัตรเลือกตั้ง)    (จนท.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การอบรม กปน.)    (จนท.อำนวยการในการอบรม กปน.)    (อสม.คัดกรองโควิดประจำหน่วยเลือกตั้ง)    (จนท.มอบอุปกรณ์ให้หน่วยเลือกตั้ง)    (จนท.อำนวยการบริหารในวันเลือกตั้ง)    (จนท.รับอุปกรณ์รายหน่วยเลือกตั้ง)    (จนท.รวมคะแนนผลการเลือกตั้ง)    (จนท.ยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง)    (จนท.เก็บต้นขั้วบัตรและบัตรที่เจาะแล้วของหน่วยเลือกตั้ง)    (จนท.เจาะบัตรเลือกตั้งสำรองที่เทศบาล)

 

ผู้ตรวจการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล     จังหวัดกาฬสินธุ์     ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     เมื่อวันที่     5     มีนาคม     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประชุมชี้แจงการเตรียมวิทยากรอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของ     กปน.     ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล     จังหวัดกาฬสินธุ์     เมื่อวันที่     5     มีนาคม     2564     ณ     ห้องประชุมสำนักงาน     กกต.     ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์     จัดโดยสำนักงาน     กกต.      ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์      (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเตรียมวิทยากรอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของ    กปน.     ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    จังหวัดกาฬสินธุ์    เมื่อวันที่    5    มีนาคม    2564     ณ    ห้องประชุมสำนักงาน    กกต.   ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์    จัดโดยสำนักงาน    กกต.   ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์      (คลิ๊ก)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง    ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย             วันที่    28    มีนาคม    2564      (คลิ๊ก)

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    /    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    เลือกตั้งวันที่    28    มีนาคม    2564     (คลิ๊ก)    (เพิ่มเติม)     (คลิ๊ก)

 

รายงานจำนวนคนและบ้านในหน่วยเลือกตั้ง    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมผู้บริหาร   วันที่เลือกตั้ง    28    มีนาคม    2564    (คลิ๊ก)

 

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล     /     นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย     ลงวันที่     1      มีนาคม     2564     (เขตเลือกตั้งที่1)     (เขตเลือกตั้งที่2)

 

คำสั่งสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์    ที่    198    /    2564    เรื่อง    มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์    สั่ง    ณ    วันที่    18    กุมภาพันธ์    2564     (คลิ๊ก)

 

คำสั่งสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์    ที่    196    /    2564    เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์    เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    สั่ง    ณ    วันที่    18    กุมภาพันธ์    2564     (คลิ๊ก)

 

สภาพบรรยากาศ    พื้นที่    การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัยกำหนด     ณ      หมู่บ้านโซนท่าไคร้่      (เมื่อวันที่25ก.พ.2564)

 

สภาพบรรยากาศ    พื้นที่    การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัยกำหนด     ณ      หมู่บ้านโซนบึงวิชัย      (เมื่อวันที่24ก.พ.2564)

 

สภาพบรรยากาศ    พื้นที่    การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัยกำหนด     ณ      หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม      (เมื่อวันที่23ก.พ.2564)

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประชุมครั้งที่     2   /   2564     ในการหารือการปฏิบัติราชการและเห็นชอบประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ประจำปี     พ.ศ. 2564     เมื่อวันที่     22     กุมภาพันธ์     2564     ณ     ห้องปฏิบัติราชการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยเดิม )      (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมครั้งที่    2  /  2564    ในการหารือการปฏิบัติราชการและเห็นชอบประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี   พ.ศ.  2564    เมื่อวันที่    22    กุมภาพันธ์    2564    ณ     ห้องปฏิบัติราชการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ( ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยเดิม )     (คลิ๊ก)

 

หนังสือแจ้งการไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งให้กับผู้ถูกตัดสิทธิ ฯ      (คลิ๊ก)

 

สภาพบรรยากาศ    พื้นที่    การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัยกำหนด     ณ      หมู่บ้านโซนบึงวิชัยและหมู่บ้านโซนหนองทุ่ม      (เมื่อวันที่19ก.พ.2564)

 

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ( แบบ ผ.ถ. / ส.ถ. 4 / 5 )      (นายกเทศมนตรีฯ)      (ส.ท. เขต  1)    (ส.ท. เขต  2)

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง     ประกาศ    ณ    วันที่    18    กุมภาพันธ์    2564    (    แบบ  ผ.ถ./ส.ถ.   4 / 4    )     (คลิ๊ก)

 

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    (คลิ๊ก)

 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยและนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    วันจันทร์ที่    8    กุมภาพันธ์    2564     (คลิ๊ก)     (9ก.พ.2564)    (10ก.พ.2564)    (11ก.พ.2564)    (12ก.พ.2564)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปี    พ.ศ. 2564     เมื่อวันที่     8     กุมภาพันธ์     2564     ณ     สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     เป็นวันแรก     (ภาพ)      (ภาพ)     (9ก.พ.2564)    (10ก.พ.2564ไม่มีผู้สมัคร)    (11ก.พ.2564ไม่มีผู้สมัคร)     (12ก.พ.2564)

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง    ประกาศ    ณ     วันที่    3    กุมภาพันธ์    2564     (คลิ๊ก)

 

คำสั่ง    สนง.กกต.จ.กส    ที่    8     /      2564      แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    4    กุมภาพันธ์    2564     (คลิ๊ก)

 

คำสั่ง  ผอ.กกต.ทต.บึงวิชัย  แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครเลือกตั้งฯ    (คลิีก)

 

หนังสือเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง      (คลิ๊ก)

 

ประกาศ   ผอ.กกต.จ.กส    เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลบและนายกเทศมนตรีของจังหวัดกาฬสินธุ์    ประกาศ    ณ     วันที่    28    กันยายน    2563    (คลิ๊ก)

 

มติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

ทะเบียนคุมหนังสือส่งของผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

ทะเบียนคุมเลขคำสั่งของผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ลงวันที่     1     กุมภาพันธ์     2564     (คลิ๊ก)

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

 

 

 

คำสั่ง  ผอ.กกต.ทต.บึงวิชัย  แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ช่วยเหลือด้านงานทะเบียน    (คลิีก)

หนังสือสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์    ลงวันที่    9    กุมภาพันธ์    2564    เรื่อง    การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี     (คลิ๊ก)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง    เรื่อง    กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    ประกาศ     ณ    วันที่    1    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564     (คลิ๊ก)

แผนการจัดการเลือกตั้ง  (ไทม์ไลน์)  สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  (28  มีนาคม  2564)    (คลิ๊ก)

หนังสือ  กกต.  เรื่องแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    ลงวันที่  15  มกราคม  2564     (คลิ๊ก)

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   (  ข่าวแจก  PRESS  RELEASE  )   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  (28  มีนาคม  2564)     (คลิ๊ก)

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   (  ข่าวแจก  PRESS  RELEASE  )   หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง    (คลิ๊ก)

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2563      (คลิ๊ก)