รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

................

 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562

 

 

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562

*******************************************

         

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ และเพื่อให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภารกิจ กระบวนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนชาวตำบลบึงวิชัยที่มาใช้บริการ จำนวน 145 คน  ระยะ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจเป็นแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งการประเมินจำแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1          ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2          ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

                   ด้านที่ 1                   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีจำนวน 5 ข้อ

                   ด้านที่ 2                   ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีจำนวน 4 ข้อ

                   ด้านที่ 3                   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีจำนวน 4 ข้อ

                  

ตอนที่ 3          ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ค่าระดับความพึงพอใจ แปลความหมายได้ ดังนี้

                   ระดับ 1          หมายถึง          พึงพอใจมากที่สุด

                   ระดับ 2          หมายถึง          พึงพอใจมาก

                   ระดับ 3          หมายถึง          พึงพอใจปานกลาง

                   ระดับ 4          หมายถึง          พึงพอใจน้อย

                   ระดับ 5          หมายถึง          ควรปรับปรุง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก) ได้ร่วมประชุมกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดังนี้

 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

ข้อมูล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

เพศ

      ชาย

      หญิง

        

              รวม

 

70

75

 

145

 

48.28

51.72

 

100.00

 

ข้อมูล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

 

อายุ

        ต่ำกว่า  20 ปี

        21 – 40  ปี

        41 – 60   ปี

        60  ปีขึ้นไป

รวม

 

10

25

70

40

145

 

6.90

17.24

48.27

27.58

100.00

 

ระดับการศึกษา

        ประถมศึกษา

        มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า

        ปริญญาตรี

        สูงกว่าปริญญาตรี

รวม

 

72

43

28

2

145

 

49.65

29.65

19.31

1.37

100.00

 

อาชีพ

        นักศึกษา

        ข้าราชการ

        พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

        เกษตรกร

        ธุรกิจส่วนตัว

        อื่นๆ

รวม

 

16

2

3

82

35

7

145

 

11.03

1.37

2.06

56.55

24.14

4.83

100.00

 

           

 

          จากตอนที่ 1  พบว่า  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 145 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.72  มีอายุระหว่าง  41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.27 ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.46 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็น เกษตรกร (ร้อยละ 56.55) รองลงมา คือประเภท ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 24.14)

 

2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

          ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

 

ประเด็น/ด้าน

ระดับความพึงพอใจ

มาก

ที่สุด

 

ร้อยละ

มาก

 

ร้อยละ

ปานกลาง

ร้อยละ

น้อย

ร้อยละ

ควรปรับ

ปรุง

ร้อยละ

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 

 

 

 

1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย

32

22.10

62

42.75

39

26.89

12

8.27

0

0

1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่

54

37.24

44

30.34

31

21.37

12

8.27

4

2.75

1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อถือ

39

26.89

60

41.37

23

15.86

23

15.86

0

0

1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

51

35.17

62

42.58

20

13.79

9

6.20

3

2.06

รวม

30.35

 

39.26

 

12.75

 

7.58

 

1.20

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

40

27.58

55

37.93

30

20.68

20

13.79

0

0

2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน

30

20.68

72

49.65

28

19.31

15

10.34

0

0

2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว

45

31.03

66

45.51

18

12.41

16

11.03

0

0

รวม

26.43

 

31.72

 

17.46

 

11.72

 

0

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม

33

22.75

82

56.55

26

17.93

4

2.75

0

0

3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ

 

25

17.24

75

51.72

28

19.31

16

11.03

1

0.68

3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม

42

28.96

55

37.93

24

16.55

24

16.55

0

0

3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

43

29.65

78

53.79

12

8.27

12

8.27

0

0

รวม

24.65

 

49.99

 

15.51

 

9.65

 

0.17

ความพึงพอใจโดยภาพรวม

ร้อยละ

27.14

 

40.32

 

15.24

 

9.65

 

0.45

 

จากตอนที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลากรเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในภาพรวม รายด้าน ดังนี้

ด้านที่   1        ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

- พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 30.35          - พึงพอใจมาก ร้อยละ 39.26   

- พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 12.75         -  พึงพอใจน้อย ร้อยละ 7.58

- ควรปรับปรุง ร้อยละ 1.20

ด้านที่   2        ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

- พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ  26.43         - พึงพอใจมาก ร้อยละ 31.72   

- พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 17.46         -  พึงพอใจน้อย ร้อยละ 11.72

- ควรปรับปรุง ร้อยละ 0.00

ด้านที่   3        ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

- พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ  24.65         - พึงพอใจมาก ร้อยละ 49.99   

- พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 15.51         -  พึงพอใจน้อย ร้อยละ 9.65

- ควรปรับปรุง ร้อยละ 0.17

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี้

- มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ  27.14 ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 40.32 ระดับความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 15.24 ระดับความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 9.65 และระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 0.45 ระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดคือ ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 40.32

เรื่องที่เทศบาลตำบลบึงวิชัยควรปรับปรุง

1. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน

2. ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร

3. ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี