รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี    รอบ    6    เดือน

...................................

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ( พ.ศ. 2561-2565 )

ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์     จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(รอบเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)

 

                  

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายงานผลการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

1. การจัดทำแผน

                   เทศบาลตำบลบึงวิชัยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่

                   เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผน ดังนี้

 

 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

ปีที่  1

พ.ศ. 2561

ปีที่  2

พ.ศ.   2562

ปีที่  3

พ.ศ. 2563

ปีที่ 4

พ.ศ.2564

ปีที่ 5

พ.ศ.2565

รวม

จำนวนโครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวนโครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวนโครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวนโครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวนโครงการ

งบ

ประมาณ

จำนวนโครงการ

งบ

ประมาณ

1.ด้านการศึกษาและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

73

20,978,000

71

10,198,000

71

9,136,000

71

18,903,000

72

20,903,000

385

80,118,000

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

72

108,551,620

82

132,891,790

102

187,762,358

115

167,613,350

98

151,602,600

469

748,421,718

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

20

1,400,000

24

1,700,000

24

1,680,000

24

1,680,000

27

2,610,000

119

9,070,000

4.ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6

210,000

6

210,000

9

740,000

8

240,000

9

1,040,000

38

 

-47-

กล่องข้อความ: -47-2,440,000

 

5.ด้านสาธารณสุข

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

24

15,315,000

27

15,580,000

28

16,185,000

24

17,185,000

29

17,985,000

132

822,250,000

6. ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร

4

745,000

5

229,000

6

379,000

9

979,000

9

979,000

33

3,311,000

รวม

199

147,199,620

215

160,808,790

240

215,882,358

251

206,600,350

244

195,119,600

1,149

925,610,718

 

 

2. การจัดทำงบประมาณ

                   ผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 75 โครงการ งบประมาณ 20,663,542.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

1. ด้านการศึกษาและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

40

4,814,842.00

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14

1,700,000.00

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

5

260,000.00

4. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0.00

5. ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

16

13,888,700.00

6. ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร

0

0.00

รวม

75

20,663,542.00

 

3. การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

บรรจุในเทศบัญญัติ

(นำไปปฏิบัติ)

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

๑.  ด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

72

40

55.56

๒.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

102

14

13.73

๓.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

24

5

20.83

๔.  ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9

0

0.00

๕.  ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

28

16

57.14

๖.  ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร

6

0

0.00

รวม

241

75

31.12

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงานและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ

บรรจุในเทศบัญญัติ

โครงการที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

 

๑.  ด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

40

10

25.00

๒.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14

7

50.00

๓.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

5

1

20.00

๔.  ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0.00

๕.  ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

16

8

50.00

๖.  ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร

0

0

0.00

รวม

75

26

34.67

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

(www.dla.go.th)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดำเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2563

           

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ทต.

03.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ในการบริหารงานของเทศบาล

200,000.00

0.00

199,930.00

70.00

2. พัฒนาการจัดเก็บภาษีการจัดทำทำแผนที่ภาษี

02.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

320,000.00

0.00

93,756.00

226,244.00

3. ค่ารังวัดที่ดินและเช่าที่ดินสาธารณะ

03.ค่าเช่าที่ดิน

9,224.00

0.00

7,780.00

1,444.00

4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งต่างๆ

02.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

5. ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร
สท. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล

04.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

6. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
งานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ

2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

25,000.00

0.00

14,548.00

10,452.00

7. ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลบึงวิชัย

1.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

8. วันเด็กแห่งชาติ

002.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

9. วันสำคัญของชาติ

05.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของ ศพด.ทต.บึงวิชัย

012.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

25,800.00

0.00

0.00

25,800.00

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

11. จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด.ทต.บึงวิชัย

006ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบึงวิชัย

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

12. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่ รร.และ ศพด.

ค่าอาหารเสริม (นม)

742,118.00

385,330.50

0.00

356,787.50

13. สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ รร.และ ศพด.

003.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบึงวิชัย

318,500.00

0.00

157,620.00

160,880.00

14. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
(ศพด.)

005.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

154,700.00

0.00

0.00

154,700.00

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

07.อุดหนุนโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

16. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

06.อุดหนุนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

17. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

05.อุดหนุนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีของกลุ่ม
โรงเรียนในเขตตำบลบึงวิชัย

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ

08.อุดหนุนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวระราชดำริ

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

19. โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนในเขตตำบลบึงวิชัย

04.อุดหนุนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบึงวิชัย

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

20. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

1.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

21. โครงการเทศบาลพบประชาชน

4.โครงการเทศบาลพบประชาชน

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

22. จัดงานประเพณีลอยกระทง

005.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

85,000.00

0.00

70,700.00

14,300.00

23. จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

004.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และงานวันผู้สูงอายุ

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

24. จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลบึงวิชัย

006.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

160,000.00

0.00

0.00

160,000.00

25. อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1,2,3

1.อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองทุ่ม

45,000.00

0.00

0.00

45,000.00

26. อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้าน

หมู่ที่ 7,9

2.อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟบ้านท่าไคร้

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

27. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

440,000.00

0.00

440,000.00

0.00

28. ต่อเติมอาคารจอดรถยนต์ป้องกัน
บรรเทาสาธารภัย หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย

1.โครงการต่อเติมอาคารจอดรถป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

233,000.00

0.00

0.00

233,000.00

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

29. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในชุมชน หมู่ที่ 1-9

1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (สายดับ) หมู่ที่ 9

24,000.00

0.00

0.00

24,000.00

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

30. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยาย ถนน คสล.
บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 4

007.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

135,200.00

0.00

0.00

135,200.00

31. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยาย ถนน คสล.
บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7

013.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

118,500.00

0.00

0.00

118,500.00

32. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
บ้านนาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2

005.โครงการวางท่อระบายน้ำ
ศก 0.30 ม. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 2

148,000.00

0.00

147,000.00

1,000.00

33. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
บ้านสว่างนาโพธิ์ หมู่ที่ 3

006.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด
ศก 0.30 ม. หมู่ที่ 3

196,000.00

0.00

195,000.00

1,000.00

34. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8

011.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก 0.30 ม. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 8

259,000.00

0.00

258,000.00

1,000.00

35. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม
(บ้านนางลา อิ่มเจือ ถึง บ้านนายจันทร์ อิ่มแมน)

003.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

58,100.00

0.00

0.00

58,100.00

36. ขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค
หมู่ที่ 2 บ้านนาสัมพันธ์(นานายสุชาติ เพชรวิเศษ
ถึง สะพานข้ามลำน้ำปาว)

004.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2

113,300.00

0.00

113,000.00

300.00

37. ขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค
หมู่ที่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์ (จากสวนนายทองพูน
สิงหมาตร ถึงสวนนายทองจันทร์ บุญอยู่)

002.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3

41,200.00

0.00

41,000.00

200.00

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

38. ขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค
หมู่ที่ 7 บ้านท่าไคร้ (บ้านนายสด สมมิตร ถึง
นานายรัศมี แพงอุด)

014.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 7

109,600.00

0.00

109,000.00

600.00

39. วางท่อส่งน้ำดิบ หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย
(จากแพสูบน้ำระบบประปา หมู่ 4 ถึง
สระเก็บน้ำ รร.บึงวิชัยฯ)

016.โครงการวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิต
น้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย

159,000.00

0.00

0.00

0.00

40. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวบึง

012.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด
ศก 0.30 ม.พร้อมบ่พักน้ำ
ความยาว 50 เมตร หมู่ที่ 8

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

41. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 7 บ้านท่าไคร้

014.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด
ศก 0.30 ม. พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 7

81,000.00

0.00

0.00

81,000.00

42. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ (บ้านนายสงค์
 แก้วพิลา ถึงบ้านนายประลองยุทธ ศรีวิไสย)

010.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด
ศก 0.30 ม.พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 6

187,100.00

184,000.00

0.00

3,100.00

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

43. ปรับปรุงภูมิทัศน์หอน้ำ (โพนแข้)

017.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โพนเข้
หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

44. โครงการอบรมการคัดแยกขยะให้กับ
ผู้นำชุมชนภายในตำบลบึงวิชัย

02.โครงการคัดแยกขยะ

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

45. สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบึงวิชัย

2.โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

46. อุดหนุนกล่มผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่
ตำบลบึงวิชัย

1.อุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

47. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

48. โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูและสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ
ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย

สำรองจ่าย

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

49. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
ประจำสนามกีฬาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

วัสดุกีฬา

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

50. สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

003.โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

51. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

550,000.00

0.00

104,500.00

445,500.00

52. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล
ตำบลบึงวิชัย

001.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตำบลบึงวิชัย

85,000.00

0.00

0.00

85,000.00

53. ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนภายใน
ตำบลบึงวิชัย

03.โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

54. ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

1.อุดหนุนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข

67,500.00

0.00

0.00

67,500.00

55. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

2.อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

180,000.00

0.00

0.00

180,000.00

56. โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

3.อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

57. ฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจเยาวชน
ตำบลบึงวิชัยต้านภัยยาเสพติด

2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้แก่เยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

58. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชน

2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตำบลบึงวิชัย

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

59. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

126,000.00

500.00

50,500.00

75,000.00

60. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,860,200.00

596,700.00

3,186,300.00

4,077,200.00

61. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,080,000.00

318,400.00

1,680,000.00

2,081,600.00

62. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

200,000.00

14,379.00

55,074.00

130,547.00

63. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)

150,000.00

0.00

130,000.00

20,000.00

การพัฒนาด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร

64. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

1.อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตำบลหนองสอ

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจำปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

65. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบล

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าว

18,000.00

0.00

0.00

18,000.00