แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

 

---------------------------

 

 

แผนการดำเนินงาน    ประจำปีงบประมาณ  2563

ของ

เทศบาลตำบลบึงวิชัย

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

          ในการนี้ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          เทศบาลตำบลบึงวิชัย จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลบึงวิชัยต่อไป

 

คำนำ

          แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563

          แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลบึงวิชัย ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

          เทศบาลตำบลบึงวิชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

สารบัญ

 

                                                        เรื่อง                                                                                                              หน้า

                                                     ส่วนที่ 1

                                                   บทนำ                                                                                                                 1       

                                      วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน                                                                                         1                

                                      ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน                                                                                        2                

                                         ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน                                                                                          3

 

                                         ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                                   4

                                บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)                                                                       5

                                   บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)                                                                               

                        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 

                                                 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                              7

                                             แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                                                           9

                                                   แผนงานการศึกษา                                                                                                     9

                                       แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                                                         14

                                   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                  15

                                                   แผนงานงบกลาง                                                                                                       16

                                       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                                                แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                 17

                                          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                          17

                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

                                               แผนงานสาธารณสุข                                                                                                       22

                                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                            22

                                                แผนงานการเกษตร                                                                                                        22

                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

                                           แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                          24

                                                    แผนงานการศึกษา                                                                                                      24

                                                   แผนงานสาธารณสุข                                                                                                     25

                                            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                      26

                                        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                               26

                                                     แผนงานงบกลาง                                                                                                        27

                  

                                                                              

                                                                                                                              สารบัญ

 

                                                                   เรื่อง                                                                                                               หน้า

 

              บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น    (แบบ ผด.02/1)   

               ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                  29

                ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                    32     

              ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                   33

               ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                     51

           ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                               56

 

 

ส่วนที่ 1 บทนำ

 

ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1 บทนำ

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

          เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลบึงวิชัย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก "แนวทางการพัฒนา" เป็น "แผนงาน" เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัยขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ  2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

          1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในการพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

          2.แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

          3.แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

                    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

                    3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

                    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

                    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

          1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

          1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

          จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

                    ขั้นตอนที่ 1      การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบล

                    ขั้นตอนที่ 2      การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงวิชัย และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบล   บึงวิชัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง  แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

                    ขั้นตอนที่ 3      การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

          1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

          2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

          3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

          5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

          6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  2563 ได้อย่างถูกต้อง

 

 

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

         

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

          2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

                   แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

                    การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดขอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จำต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

                    การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

          2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

                    แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ     2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

          2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

                    แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2563 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง