แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   5   ปี   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 - 2565