กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

...............

 

พระราชบัญญัติเทศบาล    พ.ศ.  2496    และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.   2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.  2542

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    พ.ศ.  2539

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่    พ.ศ.  2539

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    พ.ศ.  2562    และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    พ.ศ.   2558

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข    พ.ศ.  2535    และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   พ.ศ.  2542

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.   2560

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ.  2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.   2548    และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    พ.ศ.  2547