กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย

กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

...................................

 

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    สถ.    2563     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่   637  /  2561   ลว.   1   พฤศจิกายน   2561    (คลิ๊ก)

คำสั่งมอบหมายให้เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลว.   24    และ    26   ตุลาคม   2561    (คลิ๊ก)

แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )       (คลิ๊ก)

หนังสือ   สปสช.    ที่  สปสช  5.30 / ว 0121  ลว.  5  เมษายน  2561  เรื่อง  แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( Long    Term    Care    :   LTC )    (คลิ๊ก)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย   (คลิ๊ก)   (คลิ๊ก)

ขั้นตอนการดำเนินงาน   Long  Term  Care    ( สปสช.   เขต   7 )       (คลิ๊ก)

Timeline   การดำเนินงานกองทุน   Long  Term  Care    (คลิ๊ก)

บัญชีเงินฝากกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (  Long  Term  Care  :  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

บัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2560  -  2561     เดิอนสิงหาคม    2560    -    เดือนกรกฎาคม    2561    จำนวนเริ่ม    31    คน     (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2561  -  2562     เดิอนสิงหาคม    2561    -    เดือนกรกฎาคม    2562    จำนวนเริ่ม    36    คน   

( ข้อมูลเริ่มบันทึกเดือนพฤศจิกายน    2561  )         (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2562  -  2563     เดิอนสิงหาคม    2562    -    เดือนกรกฎาคม    2563    จำนวนเริ่ม    33    คน     (คลิ๊ก)

การจัดบริการดูแลระยะยาว    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ปี  พ.ศ. 2563  -  2564     เดิอนสิงหาคม    2563    -    เดือนกรกฎาคม    2564    จำนวนเริ่ม    84    คน     (คลิ๊ก)

 

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    6    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )      วันที่    24    กันยายน    2563      ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย          (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม     รายนางสาวนิวร     อิ่มเจือ (3)     ( รับแทน )     เมื่อวันที่     18     กันยายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย     โซนท่าไคร้     รายนางบัวพันธ์     ภูนิลวาลย์(8)     นางสังวาลย์     สมมิตร (7)     นายบันเทิง     ฤทธิ์สุวรรณ(7)     นางสุณี เจริญจิตต์(7)     เมื่อวันที่     16     กันยายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนกรกฎาคม     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     5     ประจำปีงบประมาณ     2563     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     29     กรกฎาคม     2563     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานในการติดตามความก้าวหน้า     /     ประเมินผลการบริหารจัดการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับบบุคคลที่มีภาวะพึงพิง     ( LTC )     ปีงบประมาณ     2563     อำเภอเมืองกาฬสินธุ์     ( นำเสนอ     /     ตรวจเอกสารหลักฐาน )     เมื่อวันที่     11     สิงหาคม     2563     ณ     ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์     จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์      (ภาพ)

 

แบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Giver     ( CG )     ประจำเดือนมิถุนายน     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ( LTC )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ     LTC     ครั้งที่     5     ประจำปีงบประมาณ     2563     ( รายสองเดือน )     เมื่อวันที่     29     กรกฎาคม     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    (  LTC  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    5    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    29    กรกฎาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนท่าไคร้    รายนางบุญมา    พิมพะนัตย์    (7)    นายบุญเส็ง    แก้วพล    (7)    เมื่อวันที่    23    กรกฎาคม    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่โซนท่าไคร้    (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    5    ประจำปีงบประมาณ     2563    วันที่    29    กรกฎาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย    รายนางสี    ญานกาย (8)    นางวัน    ต้นกันยา (5)    นางสาวรัชดา    แสงทอง (5)    นายสมควร    กองอำไพ (5)    เมื่อวันที่ 10    กรกฎาคม    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่โซนบึงวิชัย      (ภาพ)       

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม    รายนางสาวมวล    ดีบุตดี (1)    และเยี่ยมเยียนบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    รายนางกว้าง    อุ่นวิจิตร (2)    นางสวง    ภูครองหิน (3)    นางอ่อน ภูพิลา (1)    เมื่อวันที่    18    มิถุนายน    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่โซนหนองทุ่ม     (ภาพ)

 

งานกองทุนบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     ผู้แทนCare     Manager     ผู้แทนCare     Giver     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตำบลส่งเสริมสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     คปสอ. เมืองกาฬสินธุ์     จังหวัดกาฬสินธุ์     ปีงบประมาณ     2563     รุ่นที่     1      เมื่อวันที่    17    มิถุนายน    2563     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบ     จัดโดย     คปสอ. เมืองกาฬสินธุ์     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว      ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     โซนบึงวิชัย    รายนายกำชัย    มั่นดอนเรือ (4)      เมื่อวันที่     16     มิถุนายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Giver    ( CG )    ประจำเดือนพฤษภาคม    2563    ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว     ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บ้านท่าไคร้       รายนางแตง    ภูถูกใจ       เมื่อวันที่     9    มิถุนายน     2563     ณ     บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    4    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    26    พฤษภาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้วให้กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป    เมื่อวันที่    5    มิถุนายน    2563   ณ    สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    โดยผู้แทนเทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมให้เกียรติรับมอบ     (ภาพ)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Giver    ( CG )    ประจำเดือนเมษายน    2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long      Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Giver    ( CG )    ประจำเดือนมีนาคม    2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long      Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์    ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพการขอรับความพิการและติดตามเคสผู้ป่วยที่รักษาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในกรณีต้องติดตามอาการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤษภาคม    2563    รายนายบุญเพ็ง    รังหอม(4)    นายกำชัย    มั่นดอนเรือ(4)    นางนวลจันทร์    บุญวงค์(5)    นางทองสุข    ฉายสถิตย์(5)    นางสุก    อุ่นมีศรี(7)    นายประดิษฐ    ไผ่ผาด(7)    นางแสง แสงครจิตร(7)    นายสาคร    โยธาศรี(1)    นางแผง    อิ่มแมน(3)    นางสำรวม    สิงหามาตร(3)    เมื่อวันที่    29    พฤษภาคม    2563    ณ    ครัวเรือนผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)       (ภาพ)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC   ครั้งที่    4    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    26    พฤษภาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

รายงานการรับ   -   จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปีงบประมาณ    2563    ถึงเดือนพฤษภาคม   2563     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    4    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    26    พฤษภาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     Care     Give     ( CG )     ประจำเดือนกุมภาพันธ์     2563     ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง     Long     Term     Care     ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    เมื่อวันที่    27 มีนาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (คลิ๊ก)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์     ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน     เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและติดตามเคสผู้ป่วยที่รักษาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในกรณีต้องติดตามอาการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนเมษายน     2563      รายนายรัศมี    อินทรักษ์(4)    นางพรรณีย์    กองอำไพ(4)    นางราตรี    ถิ่นสถิตย์(5)     นางหนูกัน    หอมบุญ(5)    นายหนู    จำเริญไกร(5)     นางหลง    จำเริญไกร(5)     นายสมพงษ์    หันภาพ(6)    นายทองพูล    สิงหามาตร(3)     นางสาวมวล    ดีบุตดี(3)         เมื่อวันที่    31    มีนาคม    2563      ณ      ครัวเรือนผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย      ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    27    มีนาคม    2563    ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    27    มีนาคม    2563    ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    3    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    25    มีนาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    รายใหม่ที่เข้ารับบริการดูแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    2563    เป็นต้นไป    และบริการประเมินเก็บข้อมูลครัวเรือนยากไร้ในการประสานงานหน่วยงานสังกัด    พม.    ช่วยเหลือ    เมื่อวันที่    26    กุมภาพันธ์    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายโซนบึงวิชัย    (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    รายใหม่ที่เข้ารับบริการดูแลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    2563    เป็นต้นไป    เมื่อวันที่    18 กุมภาพันธ์    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายโซนบึงวิชัย     (ภาพ)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่และออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เมื่อวันที่    11    กุมภาพันธ์    2563    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่     (ภาพ)     (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    20      มกราคม      2563        ณ        ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ    ออกประเมิน    ตรวจสอบ    วิเคราะห์ใหญ่    ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    สรุปการดำเนินงานประจำปี    พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่    29    มกราคม    2563    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม     (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    20    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Give    ( CG )    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2562    ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย       (คลิ๊ก)

 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ LTC    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่   20    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและประเมินเด็กมีปัญหาสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2563    เมื่อวันที่    15    มกราคม    2563    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

งานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    มอบเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเจาะเลือดให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( CG )    ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ    เมื่อวันที่    14    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)     (ใบเบิกพัสดุ  /  ครุภัณฑ์)

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2563    วันที่    20    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่    โซนหมู่บ้านท่าไคร้    รายนางประหยัด   ไผ่ผาด(7)    นางบด   ญาณสาร(7)    นางก้าน   ถาวรฟัง(7)   เมื่อวันที่    20   ธันวาคม    2562    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่    โซนหมู่บ้านบึงวิชัย   รายนายสุข โยธาศรี(4)    โซนหมู่บ้านหนองทุ่ม รายนางเสรี บัวผัน(1)    นางพันธ์ อิ่มพร(2)    นางตัน ภูนบผา(2)    นางหมอน กุมพะวงค์(2)    นางสำรวม สิงหามาตร(3)    นายสุวรรณ ภูบัวเพชร(3)    นายไล อิ่มทรัพย์(1)    เมื่อวันที่    16    ธันวาคม    2562    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่    โซนหมู่บ้านบึงวิชัย    รายนางจินนิภา    เชิดสนิท(4)(ประเมินติดตามสภาพการเจ็บป่วย)    นางหนู    มาลา(4)    นางสมศรี    สิมารับ(6)    นางบุญมา    ญาณพิบูลย์(6)    นางโสภา    ตาสา(6)    นายอ่อน    สุริกัน(6)    นางพัน    ภูมิสุทธิ์(5)    เมื่อวันที่    9    ธันวาคม    2562    ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    (ภาพ)

งานกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนธันวาคม    2562    เมื่อวันที่    6    ธันวาคม    2562    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว    ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่   โซนหมู่บ้านบึงวิชัย    รายนางทองสมุทร สังรวมใจ(8) นางผุย ญาณสถิตย์(8) นางบุญมาก ถนอมสมบัติ(4) นางทองวัน เกติยะ(6) นางบัวทอง ญาณสิทธิ์(6) นางฉลอง สังรวมใจ(6) นางทอง การเรียง(6) นางทองสา ทาพิชัย(5) นางทองสุข ฉายสถิตย์(5) นางสมหวัง ธาตุไพบูลย์(4)    เมื่อวันที่    6    ธันวาคม    2562   ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   (ภาพ)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ฯ    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ ประจำปี    พ.ศ.   2562    โซนหมู่บ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่    3    ธันวาคม    2562    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ     (ภาพ)     (ภาพ)

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ครั้งที่   1   ประจำปีงบประมาณ   2563   วันที่ 21   พฤศจิกายน   2562   ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ฯ    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่   ประจำปี    พ.ศ. 2562    โซนหมู่บ้านบึงวิชัย    เมื่อวันที่    28    พฤศจิกายน    2562    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ    (ภาพ)    (ภาพ)

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ฯ    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่    ประจำปี    พ.ศ.   2562    โซนหมู่บ้านหนองทุ่ม    เมื่อวันที่    27    พฤศจิกายน    2562    ณ    ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ     (ภาพ)      (ภาพ)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Care    Give    ( CG )    ประจำเดือนตุลาคม    2562    ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    Long    Term    Care    ( LTC )     ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย      ประจำปี    พ.ศ.   2562      ในการออกเยี่ยมเยียนและประเมินสุขภาพ       วันที่    27    ,    28    พฤศจิกายน    2562    และ    3    ธันวาคม    2562     ณ     ครัวเรือนผู้สูงอายุ ฯ     (คลิ๊ก)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่    1 ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    21    พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

เอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC      ครั้งที่   1    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รายสองเดือน )    วันที่    21    พฤศจิกายน    2562     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนกันยายน   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

หนังสือ    สปสช.    เขต    7    ขอนแก่น    แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง      ลงวันที่    9    ตุลาคม    2562     (คลิ๊ก)

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    6    ประจำปีงบประมาณ    2562    วันที่    26    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

ใบเบิกครุภัณฑ์    เครื่องวัดความดัน    ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    (CG)     จำนวน    8    เครื่อง    ลงวันที่    10    ตุลาคม    2562     (คลิ๊ก)

รายงานการรับ   -   จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปีงบประมาณ    2560    ถึงเดือนกันยายน    2562     (คลิ๊ก)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ    LTC    ครั้งที่   6    ประจำปีงบประมาณ    2562    ( รายสองเดือน )    เมื่อวันที่    26    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่   6    ประจำปีงบประมาณ    2562    วันที่    26    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนสิงหาคม   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

ผู้รับผิดชอบงาน    LTC    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ผู้จัดการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุฯ    ( CM )    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่เทศบาลตำบลนาจารย์ซึ่งเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบงานของศูนย์โฮมสุขและการดูแลผู้สูงบอายุระยะยาว    ( Long Term Care )    ที่มีภาวะพึ่งพิง    และศึกษาดูงาน    LTC    เมื่อวันที่    11    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจารย์    จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์     (ภาพ)

สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่   5    ประจำปีงบประมาณ    2562    วันที่    26    กรกฎาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนกรกฎาคม   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Care Giver   ( CG )   ประจำเดือนมิถุนายน   2562   ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   Long   Term   Care   ( LTC )   ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประชุมหารือการบริหารดำเนินงานคณะอนุกรรมการ   LTC   ครั้งที่   5 ประจำปีงบประมาณ   2562   ( รายสองเดือน )   เมื่อวันที่   26   กรกฎาคม   2562   ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย  ออกบริการมอบกายอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลไว้แล้ว   ในการส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   หมู่บ้านโซนบึงวิชัย   โซนท่าไคร้   เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2562   ณ    บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านโซนบึงวิชัยและโซนท่าไคร้     (ภาพ)

รายงานการรับ  -  จ่ายและเงินคงเหลือกองทุนสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ปีงบประมาณ   2560    ถึงเดือนกรกฎาคม    2562    (คลิ๊ก)

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่ประเมินการขอรับกายอุปกรณ์และประเมินเด็กมีปัญหาสุขภาพ    เมื่อวันที่   7    มิถุนายน    2562    ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)