การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT )

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    (  Open   Data   Integrity     and    Transparency    Assessment   :    OIT  )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

.........................................

 

 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ     หลักสูตร     "   การพัฒนางานด้านเว็บไซต์ตาม    ITA    2563    และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (อปท.)    ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563    "      ระหว่างวันที่    21  -  23    มิถุนายน    2563    ณ    โรงแรมชาร์ลอง   -   บูทรีค      (เอกสารบรรยาย1)      (เอกสารบรรยาย2)       (แนวทางการยกระดับค่าคะแนนฯ)

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี    รอบ    6    เดือน     (ต.ค.62-มี.ค.63)

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     (คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)       (คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ)

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     (ต.ค.2562-มี.ค.2563)

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     (ปี   พ.ศ. 2562)

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    (ปีงบประมาณ    2563)

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ประจำปี    รอบ    6    เดือน     (เม.ย.-ต.ค.2562)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     (ปีงบประมาณ    2562)

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    (ปีงบประมาณ    2563)

 

ประกาศต่าง    ๆ    เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     (เอกสาร)

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     (ต.ค.2562    พ.ย.2562    ธ.ค.2562    ม.ค.2563    มี.ค.2563   เม.ย.2563)

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี      (ปีงบประมาณ    2562)(คลิ๊ก)

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     (คลิ๊ก)

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    (คลิ๊ก)

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    (คลิ๊ก)

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    (ปีงบประมาณ    2562)

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต     (คลิ๊ก)

 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     (คลิ๊ก)

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     (คลิ๊ก)

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    (คลิ๊ก)

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     (คลิ๊ก)

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี         (ปีงบประมาณ    2563)

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต          (ปีงบประมาณ    2563)

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     (ปี   พ.ศ.  2562)

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    (คลิ๊ก)

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    (คลิ๊ก)

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม     (คลิ๊ก)

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง     (คลิ๊ก)

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน     (คลิ๊ก)

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม      (คลิ๊ก)

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ     (คลิ๊ก)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบเอกสาร  ข้อมูลเตรียมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ    อปท.    LPA    ประจำปี    2563      (คลิ๊ก)

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ( Local    Performance    Assessment    :    LPA )    ประจำปี    2563     (ด้านที่1การบริหารจัดการ)                         (ด้านที่2การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา)    (ด้านที่3การบริหารงานการเงินและการคลัง)    (ด้านที่4การบริการสาธารณะ)    (ด้านที่5ธรรมาภิบาล)

 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    ประจำปีงบประมาณ    2563    เชิงพื้นที่    ครั้งที่    3    เมื่อวันที่    12    กุมภาพันธ์    2563     ณ    ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น     (  KICE )    จัดโดยสำนักงาน    ป.ป.ช.      (คลิ๊ก)

 

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      (   ITA   )      ประจำปีงบประมาณ    2562     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

ร่างคำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    ( ITA )    ประจำปีงบประมาณ    2563    (คลิ๊ก)

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    ( ITA )    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2562    และเอกสารประกอบการตรวจ    ITA    ประจำปี    2562     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    ( OIT )      (คลิ๊ก)

 

คะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ    อปท.    ( Local Performance Assessment : LPA )    ประจำปี    2562    จังหวัดกาฬสินธุ์    ของเทศบาลตำบลบึงวิชัยตามโครงการ    LPA    ประจำปี    2562    รับการประเมินเมื่อวันที่   24    มิถุนายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย        (คลิ๊ก)

 

แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ  อปท.  ประจำปี    2562    (คะแนนรวม   5    ด้าน)     ข้อมูล    ณ     วันที่    09/08/2562      (คลิ๊ก)

 

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.  2560     (คลิ๊ก)

 

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ    (  15     บท  )       (คลิ๊ก)

 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์    (e-bidding)      (คลิ๊ก)

 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน     (คลิ๊ก)

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

คู่มือการปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

คู่มือการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม    จริยธรรม     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

 

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       (คลิ๊ก)

 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลบึงวิชัยว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    ประจำปีงบประมาณ    2563    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     นโยบายป้องกันต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     /    ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการป้องกันการรับสินบน    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     /     ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562    /   ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562      (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562    /   ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     /     ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง   ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลบึงวิชัยเป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562   (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2563    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562    /    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    ประกาศ    ณ    วันที่    20    พฤศจิกายน    2562     (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง    ประจำปีงบประมาณ    2562      ลว      ตุลาคม    2562     และประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    ประจำปีงบประมาณ    2562        ลว       ตุลาคม     2562        (คลิ๊ก)

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ    ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2562      ข้อมูล    ณ     วันที่    30    กันยายน    2562     (  แบบ   ผด.3    )       (คลิ๊ก)

 

สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม    2561    -    กันยายน    2562      (คลิ๊ก)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    รอบเดือน มิถุนายน       -    เดือนสิงหาคม    2562      ตามแบบ    สรข.1         (คลิ๊ก)

 

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ    ลงวันที่    26    มิถุนายน    2562    (คลิ๊ก)

 

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    26    มิถุนายน    2562     (คลิ๊ก)

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    2562     (คลิ๊ก)

 

ประกาศระบบและกลไก    มาตรการจัดการร้องเรียนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    26    มิถุนายน    2562    (คลิ๊ก)

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่        มิถุนายน    2562    (คลิ๊ก)

 

ประกาศการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    5    ปี    (พ.ศ. 2561 - 2565)    ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    14    มิถุนายน    2562     (คลิ๊ก)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    รอบเดือน    ตุลาคม    2561    -    เดือนพฤษภาคม    2562      ตามแบบ    สรข.1         (คลิ๊ก)

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน   /   ร้องทุกข์    ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์   เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง    ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)

 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      (คลิ๊ก)

 

นโยบาย    กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

 

ตัวอย่างแบบคำร้องและขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ     (คลิ๊ก)