เกียรติบัตร เกียรติคุณ ใบประกาศ

เกียรติบัตร    เกียรติคุณ    ใบประกาศ

 

เกียรติบัตรเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ    2    กีฬาฟุตซอล    ประเภทชาย    ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์    ประจำปี  พ.ศ.   2563     (คลิ๊ก)

 

ประกาศนียบัตรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน   ( จปฐ. )    ปี    2562    เสร็จตามกำหนด    (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    ( ศพค. )    ระดับดี   ประจำปี   พ.ศ. 2560     (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ได้ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น   ประจำปี   พ.ศ. 2559     (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรเทศบาลตำบยลบึงวิชัยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม    สนับสนุน    การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ์    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    พระบรมราชินีนาถ    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    7    รอบ    12    สิงหาคม    2559      (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ได้ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น   ประจำปี   พ.ศ. 2558   (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  /  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ผ่านเกณฑ์ประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง   ประจำปี   2558   (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้การสนับสวนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงวิชัย      ให้ไว้    ณ    7    กุมภาพันธ์    2558       (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบึงวิชัย  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกการทำงานด้านครอบครัวในชุมชนของ  อปท.  ในปี  พ.ศ. 2555 - 2557    (คลิ๊ก)    

 

เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ผ่านการดำเนินงานตามาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดี    ประจำปี   2555    (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรสภาวัฒนธรรมตำบลบึงวิชัย   ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน   วันอนุรักษ์มรดกไทย   " ประเพณีสู่ขวัญข้าว "     อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ประจำปี   2556     (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรเทศบาลตำบลบึงวิชัย   แสดงว่า  อปท.  มีการสนับสนุนงานสาธารณสุขดีเด่น   ปี  2554   ด้านลดการป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหา    (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  สมควรได้รับการยกย่องชมเชย    ปี   2554     (คลิ๊ก)

 

เกียรติบัตรสภาวัฒนธรรมตำบลบึงวิชัย   ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน   " วันอนุรักษ์มรดกไทย "    2  เมษายน   2553     (คลิ๊ก)