งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่

 

เรื่องน่ารู้จากหนังสือพิมพ์  /  วารสาร       (ไทยรัฐ  15  ธ.ค.  2562   หน้าที่  22)      (ไทยรัฐ  16  ก.พ.  2563   หน้าที่  22)      (ไทยรัฐ  23  ก.พ.  2563  หน้าที่  22)                                                                                               (ไทยรัฐ  26  ก.ค.  2563  หน้าที่  21)

    

เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบต่อ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์      (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

คู่มือการปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

คู่มือการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม    จริยธรรม     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    /    ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง   การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ    จำนวนวันลา    จำนวนครั้งการมาสาย    เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล    และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ประกาศ    ณ    วันที่    18    กันยายน     2562    /    คำสั่งห้ามใส่กางเกงยีนส์มาปฏิบัติราชการ    ลงวันที่   15   มิถุนายน   2560     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล     พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนมิถุนายน    2564     (เอกสาร)

 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร ฯ     สมาชิกสภาเทศบาล ฯ     พนักงานเทศบาล ฯ     และพนักงานจ้าง     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปีงบประมาณ     2564      เมื่อวันที่     25     มิถุนายน     2564      ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหารฯ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ    พนักงานเทศบาลฯ    และพนักงานจ้าง     เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2564    วันที่    25    มิถุนายน    2564     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    6   /   2564    เมื่อวันที่    27    พฤษภาคม    2564      (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    วันที่    17    พฤษภาคม    2564     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    วันที่    17    พฤษภาคม    2564     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    5   /   2564    เมื่อวันที่    27    เมษายน    2564      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล     พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนมีนาคม    2564      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    4   /   2564    เมื่อวันที่    29    มีนาคม    2564      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    3   /   2564    เมื่อวันที่    24    กุมภาพันธ์    2564      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล     พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2564      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    1   /   2564    เมื่อวันที่    25    มกราคม    2564      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล     พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนมกราคม     2564   (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    12   /   2563    เมื่อวันที่    30    ธันวาคม    2563      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนธันวาคม     2563    (เอกสาร)

 

รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร         "    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดเลือก    การสอบคัดเลือก    ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    ประจำปีงบประมาณ   2564    "         เมื่อวันที่    25  -  27     ธันวาคม    2563      ณ    โรงแรมชาร์ - ลองบูทรีค       จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           ของนางสาวพนมพร    ปรีแผ้ว      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  ฯ      พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือน    เมื่อวันที่    9    ธันวาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบล บึงวิชัย    (เอกสาร)

 

คำสั่งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป     ( กรณีต่อสัญญาจ้าง )     จำนวน  7    ราย    ลงวันที่    15    สิงหาคม    2563      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    11   /   2563    เมื่อวันที่    23    พฤศจิกายน    2563      (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะผู้บริหาร ฯ     พนักงาน     เจ้าหน้าที่     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนธันวาคม     2563     ( รายไตรมาส )     ในการหารือและวางนโนบายการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ     กฎหมาย     และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ     เมื่อวันที่     9     ธันวาคม     2563     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    วันที่    9    ธันวาคม    2563  ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล     พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนพฤศจิกายน     2563    (เอกสาร)

 

รายงานผลการร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ     อปท.     ( e-LAAS )     ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ     2564     รุ่นที่     6     ระหว่างวันที่     22     -     25     พฤศจิกายน     2563     ณ     โรงแรมริเวอร์ไซต์     กรุงเทพ ฯ     จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     ของนายราชัน    บูรณะพล    ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ      (เอกสาร)

 

บันทึกข้อความกำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ    กฎหมาย    โดยเคร่งครัด    ( กรณี    สตง.    ตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างลานกีฬา )     (เอกสาร)

 

รายงานผลการร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ    อปท.    ( e-LAAS )    ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ    ประจำปีงบประมาณ    2564    รุ่นที่    5    ระหว่างวันที่    18    -    21    พฤศจิกายน    2563    ณ    โรงแรมริเวอร์ไซต์    กรุงเทพ ฯ    จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ของนางสาวสายฝน    พิลาแดง    ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     (เอกสาร)

 

รายงานผลการร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ    อปท.    ( e-LAAS )    ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ    ประจำปีงบประมาณ    2564    รุ่นที่    5    ระหว่างวันที่    18    -    21    พฤศจิกายน    2563    ณ    โรงแรมริเวอร์ไซต์    กรุงเทพ ฯ    จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ของนางกิ่งดาว    น้อยพระยา    ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    10   /   2563    เมื่อวันที่    28    ตุลาคม    2563      (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  ฯ      พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกันยายน    2563    เมื่อวันที่    15    กันยายน    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล     พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำเดือนตุลาคม    2563      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    9   /   2563    เมื่อวันที่    28    กันยายน    2563      (เอกสาร)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา      เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2563    ครึ่งปีหลัง    ลงวันที่    9    ตุลาคม    2563      (เอกสาร)

 

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม    เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการและสรุปผลการประเมินของพนักงานครูเทศบาล     (   1    เมษายน    2563    -    30    กันยายน    2563   )      เทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน    พนักงานครูเทศบาล    ครึ่งปีหลัง     ประจำปีงบประมาณ    2563     วันที่    1   ตุลาคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน    พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    ประจำปีงบประมาณ    2563    ครั้งที่    2                         วันที่    1   ตุลาคม    2563     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ลงวันที่    17    กันยายน    2563      (เอกสาร)

 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตอนที่     1     และตอนที่     2     รวม     100     คะแนน      (เอกสาร)

 

ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือน     พนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปีงบประมาณ     2563     ครึ่งปีหลัง     ลงวันที่     19 กันยายน     2563      (เอกสาร)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล     ครั้งที่     2     ประจำปีงบประมาณ     2563     ลงวันที่ 17     กันยายน     2563      (เอกสาร)

 

คำสั่งรับโอนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา    ลงวันที่    18    กันยายน    2563     (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนสิงหาคม    2563    (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย     หัวหน้าส่วนราชการ     หัวหน้าฝ่าย     พนักงาน     เจ้าหน้าที่     เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการหารือและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ     เมื่อวันที่     15     กันยายน     2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    วันที่    15    กันยายน    2563  ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    8   /   2563    เมื่อวันที่    31    สิงหาคม    2563      (เอกสาร)

 

คำสั่งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป     ( กรณีต่อสัญญาจ้าง )     จำนวน  7    ราย    ลงวันที่    20    สิงหาคม    2563      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    7   /   2563    เมื่อวันที่    30    กรกฎาคม    2563      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกรกฎาคม    2563    (เอกสาร)

 

รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร        "     การจัดทำแผนอัตรากำลัง    3    ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ประจำปีงบประมาณ    2564   -   2566     "            ระหว่างวันที่    10    -    12     กรกฎาคม    2563     ณ     โรงแรมชาร์ - ลองบูทรีค    กาฬสินธุ์     ของนางสาวพนมพร    ปรีแผ้ว      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       (เอกสาร)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหาร     ลงวันที่     10     กรกฎาคม     2563    (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมิถุนายน    2563    (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  ฯ      พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    23    มิถุนายน    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    6   /   2563    เมื่อวันที่    25    มิถุนายน    2563      (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ    พนักงาน    เจ้าหน้าที่    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือข้อปฏิบัติราชการร่วมกันในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ    เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร    และแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุริตประพฤติมิชอบในองค์กร    ประกอบกับทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสวะของคณะผู้บริหารฯ    และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในองค์กร    เมื่อวันที่    23    มิถุนายน    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    5 / 2563    เมื่อวันที่    27    พฤษภาคม    2563      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤษภาคม    2563    (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    4 / 2563    เมื่อวันที่    17    เมษายน    2563      (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนเมษายน    2563      (เอกสาร)

 

รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการ    Thai    School    Lunch    และ    KidDiary    School    ของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563    ระหว่างวันที่    18    -    20     มีนาคม    2563     ณ     โรงแรมอเล็กซานเดอร์       กรุงเทพฯ    จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ของนางสาวสำอางค์    พิลาแดง    ครูวิทยฐานะชำนาญการ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    3 / 2563    เมื่อวันที่    25    มีนาคม    2563     (เอกสาร)

 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง    ครั้งที่    1    ประจำปีงบประมาณ    2563    ( รอบ ตุลาคม    2562    -    มีนาคม    2563 )    เมื่อวันที่    7    เมษายบน    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล     พนักงานจ้าง     ครั้งที่     1     ประจำปีงบประมาณ     2563     ( รอบตุลาคม     2562     -     มีนาคม     2563 )     เมื่อวันที่     7     เมษายน 2563     ณ     ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)     (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมีนาคม    2563      (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    1 / 2563    เมื่อวันที่    27    มกราคม    2563     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์     2563    วันที่    6    กุมภาพันธ์    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)

 

คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย     (เอกสาร)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน    พนักงาน    เจ้าหน้าที่    ลงวันที่    7    กุมภาพันธ์    2563    จำนวน    8    คน       (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2563      (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2563    เมื่อวันที่    6 กุมภาพันธ์    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2563    วันที่    9    มกราคม  2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2563    วันที่    6    กุมภาพันธ์    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2563    เมื่อวันที่    21    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

ภาพสถานที่ที่เทศบาลตำบลบึงวิชัยจะทัศนศึกษา    ดูงาน    ประจำปี   พ.ศ.    2563      ถนนคนเดินเชียงคาน      รีสอร์ทอุ่นรักริมโขงแก่งคุดคู้     ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนลุงเผือก)ตำบลบุฮม          สวนผาหินงาม(คุนหมิงเมืองเลย)อ.หนองหิน      ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ต.ตาดข่า     

 
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    22    /    2563    ลงวันที่    12    มกราคม    2563     เรื่อง    ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนในการปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานจ้างตามภารกิจ      (เอกสาร)
 
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนธันวาคม  2562    (เอกสาร)
 
มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    12   /  2562     เมื่อวันที่    26    ธันวาคม    2562     (เอกสาร)
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน    2    ราย    ลงวันที่    8    มกราคม    2563        (เอกสาร)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2563    วันที่    7    มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2563    เมื่อวันที่    7 มกราคม    2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2563    วันที่    7    มกราคม 2563    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (เอกสาร)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนธันวาคม    2562    วันที่    9    ธันวาคม  2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562    (เอกสาร)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนธันวาคม    2562    วันที่    9    ธันวาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนธันวาคม    2562    เมื่อวันที่   9    ธันวาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    11 / 2562    เมื่อวันที่    29    พฤศจิกายน    2562     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2562    วันที่    6    พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนธันวาคม    2562    วันที่    9    ธันวาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)
 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    10 / 2562    เมื่อวันที่    29    ตุลาคม    2562     (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนตุลาคม  2562    (เอกสาร)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2563    ครึ่งปีแรก    ประกาศ    ณ    วันที่    4    ตุลาคม     2562     (เอกสาร)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ    ประจำปีงบประมาณ    2563    ลงวันที่    1    ตุลาคม    2562    (เอกสาร)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2562    เมื่อวันที่   6 พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤศจิกายน    2562    วันที่    6    พฤศจิกายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน    2    ตำแหน่ง    ลงวันที่    28    ตุลาคม    2562     (เอกสาร)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนตุลาคม    2562    วันที่    9    ตุลาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้าง    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2562    เมื่อวันที่    4    ตุลาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล    ครึ่งปีหลัง    ประจำปีงบประมาณ    2562    เมื่อวันที่    4    ตุลาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ       ประจำปีงบประมาณ    2563        ลงวันที่    10    ตุลาคม    2562      (เอกสาร)
 
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา    ประจำปีงบประมาณ    2562    ครึ่งปีหลัง    ลงวันที่    10    ตุลาคม    2562      (เอกสาร)
 
แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนกันยายน  2562    (เอกสาร)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนตุลาคม    2562    วันที่    9    ตุลาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกันยายน    2562    วันที่    12    กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)
 
เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนตุลาคม    2562    เมื่อวันที่   9 ตุลาคม    2562   ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)  
 
คำสั่งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   ( กรณีต่อสัญญาจ้าง )    จำนวน   7    ราย     ลงวันที่    9    ตุลาคม    2562        (เอกสาร)
 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2562    ( รอบ เมษายน 2562 - กันยายน 2562 )    เมื่อวันที่   4   ตุลาคม   2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พนักงานจ้าง    ในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้าง    ครั้งที่  2    ประจำปีงบประมาณ    2562    ( รอบ เมษายน 2562 - กันยายน 2562 )    เมื่อวันที่    4    ตุลาคม 2562   ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง    ครั้งที่    2    ประจำปีงบประมาณ    2562    ( รอบ เมษายน 2562 - กันยายน 2562 )    เมื่อวันที่    4    ตุลาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (ภาพ)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2562    ครึ่งปีหลัง    ประกาศ    ณ    วันที่    18    กันยายน    2562    (เอกสาร)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ    จำนวนวันลา    จำนวนครั้งการมาสาย    เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล    และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ประกาศ    ณ    วันที่    18    กันยายน     2562     (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกันยายน   2562    เมื่อวันที่   12  กันยายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

รายงานผลการบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ    (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนสิงหาคม  2562    (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    8 / 2562    เมื่อวันที่    27    สิงหาคม    2562     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนสิงหาคม    2562    วันที่    21    สิงหาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

คำสั่ง    เรื่องการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2562    ครึ่งปีแรก    ลงวันที่    23    สิงหาคม    2562    (เอกสาร)

 

หนังสือสำนักงาน    ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์    แจ้งขอให้ให้ถ้อยคำ    ลงวันที่    6    สิงหาคม    2562     (เอกสาร)

 

ประกาศ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย    ครูผู้ดูแลเด็ก    และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู    พ.ศ.  2562    (เอกสาร)

 

ประกาศ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล    พ.ศ.  2562    (เอกสาร)

 

ประกาศ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล    พ.ศ.  2562    (เอกสาร)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล    ประจำปีงบประมาณ    2562    ครึ่งปีแรก    ลงวันที่    20    สิงหาคม    2562    (เอกสาร)

 

ประกาศเรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2562    ครึ่งปีแรก    ลงวันที่    20   สิงหาคม    2562    (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนสิงหาคม   2562    เมื่อวันที่   21  สิงหาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ    ระยะที่    2    ประจำปี    พ.ศ. 2562    สำหรับ    อปท.   จังหวัดกาฬสินธุ์    ระหว่างวันที่   13  -  14   สิงหาคม   2562    ณ    โรงแรมริมปาว      จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์    (เอกสาร)

 

ประกาศ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์    เรื่อง    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล    พ.ศ.  2562     ลงวันที่    9    สิงหาคม    2562     (เอกสาร)

 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ตอนที่    1    (70    คะแนน)       ตอนที่    2    (30    คะแนน)        (เอกสาร)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนกรกฎาคม  2562    (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนสิงหาคม   2562    วันที่    8    สิงหาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    7 / 2562    เมื่อวันที่    23    กรกฎาคม    2562     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกรกฎาคม    2562    วันที่    10    กรกฎาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกรกฎาคม   2562    เมื่อวันที่   10   กรกฎาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนมิถุนายน  2562    (เอกสาร)

 

คำสั่งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   ( กรณีต่อสัญญาจ้าง )    ลงวันที่    1    กรกฎาคม    2562     (เอกสาร)

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา    (เอกสาร)

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและป้องปรามการทุจริตในองค์กร    (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมิถุนายน    2562    วันที่    11    มิถุนายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมิถุนายน   2562    เมื่อวันที่   11   มิถุนายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำเดือนพฤษภาคม  2562    (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมิถุนายน   2562    วันที่    11    มิถุนายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤษภาคม    2562    วันที่    14    พฤษภาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    4 / 2562    เมื่อวันที่    30    เมษายน    2562     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนเมษายน    2562    วันที่    9   เมษายน   2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤษภาคม   2562    เมื่อวันที่   14   พฤษภาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนเมษายน    2562     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนพฤษภาคม    2562    วันที่    14    พฤษภาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    กำหนดการอนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้าง    ที่ลาติดวันหยุดราชการ    ลงวันที่    9    เมษายน    2562    (คลิ๊ก)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมีนาคม    2562     (คลิ๊ก)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนเมษายน   2562    เมื่อวันที่   9   เมษายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนเมษายน    2562    วันที่    9    เมษายน    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้าง    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ครั้งที่    1    ประจำปีงบประมาณ  2562    วันที่   3   เมษายน    2562    ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ    (เอกสาร)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    3 / 2562    เมื่อวันที่    29    มีนาคม    2562     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมีนาคม    2562    วันที่    6   มีนาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมีนาคม   2562    เมื่อวันที่   6    มีนาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (ภาพ)

 

แบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2562    (คลิ๊ก)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมีนาคม    2562    วันที่    6     มีนาคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

 

เอกสารประกอบการร่วมการประชุม     " ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2562   จังหวัดกาฬสินธุ์  "     เมื่อวันที่   27   กุมภาพันธ์  2562    ณ    โรงแรมชาร์ลองบูทรีค     จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เขต   7   ขอนแก่น     (เอกสาร)

 

รายงานผลการเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น    ของนางสาวพนมพร   ปรีแผ้ว    เมื่อวันที่    21    กุมภาพันธ์    2562    ณ  หอประชุมธรรมมาภิบาล    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2562    วันที่    8   กุมภาพันธ์    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2562    เมื่อวันที่   8    กุมภาพันธ์    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (ภาพ)

 

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร ฯ    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนกุมภาพันธ์    2562    พร้อมระเบียบวาระการประชุม    (คลิ๊ก)

 

มติ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  ในการประชุมครั้งที่    1 / 2562    เมื่อวันที่    28   มกราคม    2562     (เอกสาร)

 

สำเนารายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2562    วันที่    9   มกราคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2562    เมื่อวันที่   9    มกราคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (ภาพ)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    หัวหน้าส่วนราชการ    หัวหน้าฝ่าย    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำเดือนมกราคม    2562    วันที่    9     มกราคม    2562    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

 

คำสั่งย้ายนักจัดการงานทั่วไปจากสำนักปลัดเทศบาล ฯ   ไปปฏิบัติราชการที่กองช่าง   ลงวันที่    13    พฤศจิกายน    2561    (คำสั่ง)

 

คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์พนักงานเทศบาลกรณีขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ลงวันที่    6   พฤศจิกายน    2561     (คำสั่ง)

 

คำสั่งลงโทษว่ากล่าวตักเตือนพนักงานจ้างไม่ยื่นใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ    ลงวันที่    31    ตุลาคม    2561   (คำสั่ง)

 

คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ลงวันที่   26   ตุลาคม   2561    (คำสั่ง)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    4    ตุลาคม    2561     (คลิ๊ก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    ร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ    ลงวันที่    1    ตุลาคม    2561    (คลิ๊ก)

 

ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการและการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน   ลงวันที่   13   กันยายน  2561    (คลิ๊ก)

 

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   ลงวันที่   16   กุมภาพันธ์   2561     (คลิ๊ก)

 

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   ลงวันที่   23   พฤศจิกายน   2560    (คลิ๊ก)

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี    (รอบปีงบประมาณ    2561  -  2563)    ลงวันที่    7    สิงหาคม    2560       (คลิ๊ก)

 

คำสั่งห้ามใส่กางเกงยีนส์มาปฏิบัติราชการ    ลงวันที่   15   มิถุนายน   2560   (คลิ๊ก)

 

บันทึกข้อความสั่งการให้ถือปฏิบัติเรื่องการลาของพนักงานเทศบาล    พนักงานจ้าง    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    3    ตุลาคม    2560     (คลิ๊ก)

 

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   ลงวันที่   16   กุมภาพันธ์   2560     (คลิ๊ก)

 

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขาดราชการ  การลา  และการมาทำงานสาย  เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2559   (คลิ๊ก)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ    อปท.      ลงวันที่    9    ธันวาคม    2559       (คลิ๊ก)

 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล    เรื่อง    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    ( ฉบับที่   6  )    ลงวันที่    12    ตุลาคม    2559      (คลิ๊ก)

 

บันทึกว่ากล่าวตักเตือนพนักงานเทศบาล    กรณีตรวจรับงานไม่ครบถ้วน    ลงวันที่    25    สิงหาคม    2559    (คลิ๊ก)

 

คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สิงหาคม   2559     (คลิ๊ก)

 

คำสั่งมอบหมายผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษพนักงานจ้าง    ลงวันที่    16    มิถุนายน    2559     (คลิ๊ก)

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ลงวันที่   4   เมษายน   2559    (คลิ๊ก)

 

ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ลงวันที่   29   มีนาคม   2559    (คลิ๊ก)

 

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   ลงวันที่   16   กุมภาพันธ์   2559     (คลิ๊ก)

 

ประกาศการแต่งกายปฏิบัติราชการของพนักงาน   เจ้าหน้าที่   ลงวันที่   13   มกราคม   2559     (คลิ๊ก)

 

ประกาศ    ก.ท.จ.กาฬสินธุ์    เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล    พ.ศ.  2558     ลงวันที่    30    ธันวาคม     2558       (คลิ๊ก)

 

ชาร์ทการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน     (คลิ๊ก)

 

ตารางผู้มีอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตฯ    การลาของพนักงานเทศบาลฯ    และสรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล    พนักงานครู    ลูกจ้างประจำ    และพนักงานจ้าง    (คลิ๊ก)

 

ตัวอย่างการวางนโยบายการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจำ    และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     (คลิ๊ก)

 

คำร้องขอโอนของพนักงานเทศบาล     (คลิ๊ก)

 

แบบหนังสือขอลาอกจากราชการ     (คลิ๊ก)

 

 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่2ปีงบ2560)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสุภาภรณ์   ประเสริฐสุข   (คำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายอนุชา   ชวนชัยสิทธิ์   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งมอบหมายรับรองสถานะครัวเรือนฯ)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาวภักดิ์   โยธาศรี   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายสิทธิชัย   โคตรพัฒน์   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งงดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายทิวา   ยานสิทธิ์   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)     (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาวพนมพร   ปรีแผ้ว       (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (คำสั่งมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)   (รายงานผลการอบรม)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางเกษร   ภูคงกิ่ง   (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายสมบัติ   โยธาศรี   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาววิไลรัตน์   ช่วยวัน    (คำสั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางปัทมาพร   ฆารผุด    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งต่อสัญญาจ้าง)

นายหอมทรัพย์   โยธาศรี    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาวสุภัสรา  วิจารขันธ์    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

 

กองคลัง

นางญาณี   ทองทวี    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

นางกิ่งดาว   น้อยพระยา   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาววรางคณา   วิชัยวงษ์    (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายอภิรักษ์   วรรณอำไพ   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)     (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายราชัน   บูรณะพล    (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาวฐานิตา  ศรีวรสาร    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาวสายฝน  พิลาแดง    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางจิตติมา   จำเริญไกร     (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งต่อสัญญาจ้าง)

นางสาวนิตยา  ฉายละออ    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

 

กองช่าง

นายมนัส  ชนะมาร    (คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน)    (คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่2ปีงบ2562)     (หนังสือปปท.มอบพนักงานป.ป.ท.ไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น)

นายภานุ   บุญนิตย์   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งอาวุโส)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางจิราภา  เพิ่มสินธุ์     (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ)

นายนิคม  ธรรมรัตน์    (หนังสือแจ้งเลื่อนเงินเดือนขรก.กทม.)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)  (คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)     (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)     (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

นายเชิดชัย  บุญสุข    (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์)    (คำสั่งย้ายส่วนราชการ)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายชาตรี  อิ่มประสงค์    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายทรงศักดิ์  เพิ่มสินธุ์   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งให้ตรวจระบบไฟฟ้า)     (ใบรับรองแพทย์ไม่พบสารเสพติด6ม.ค.64)

นายลิขิต   กายาผาด    (คำสั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายเดชฤทธิ์  ญาณแผ้ว    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งให้ตรวจระบบไฟฟ้า)    (คำสั่งต่อสัญญาจ้าง)

นายชาญชัย  ญาณสะอาด  (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งต่อสัญญาจ้าง)

นายณรงค์  สมมิตร    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายยงยุทธ  ผิวลา   (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายอรรถพร  เกิดทวีพันธ์    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายจงกล  ผีพวนนอก   (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายภูผา  คำจันทร์ดี   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งต่อสัญญาจ้าง)

นายผลัน  ถนอมสมบัติ    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายเสถียร   พลพุทธา    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นายอรรถพล   โยธาศรี    (คำสั่งให้ตรวจระบบไฟฟ้า)

นายสมภพ  ถนอมสมบัติ   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)     (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

นายฉัตรบดินทร์  นันบุรมย์     (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

นายอนุชา  โยธาศรี    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

นายจิรายุทธ์   สุดชะเน    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)     (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางหัทยา   ญาณสิทธิ์     (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2562)

นายชุติกร  บุญเสนาะ   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2562)

นายสุรพล  ภูวันนา   (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)

นางสาวสมหญิง  มนต์อิ่น   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งต่อสัญญาจ้าง)

นายทองใบ  โยธาศรี    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)    (คำสั่งต่อสัญญาจ้าง)

 

กองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนพรัตน์   ณ  กาฬสินธุ์     (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (คำสั่งแต่งตั้งรรท.ผอ.กองการศึกษาฯ)

นางพิสมัย   พลเสน   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลง/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่2ปีงบ2560)   (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)     (คำสั่งว่ากล่าวตักเตือน)

นางวิลาสิณี   วอนห์    (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ครู  คศ.2)   (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2562)

นางสาวสำอางค์   พิลาแดง    (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนณ1ต.ค.2560)    (คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ครู  คศ.2)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2562)    (แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนณ1เม.ย.2562)

นางกิตติยา   โยธาฤทธิ์   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2562)   (คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ครู  คศ.2)

นางสาวจารุวรรณ   ภูปรางค์   (คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง)    (หนังสือจัดสรรตำแหน่งครูผดด.ปี2558)    (คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล)   (บันทึกข้อตกลงครั้งที่2ปีงบ2560)   (คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ครู  คศ.1)

นางวันเพ็ญ   การวิบูลย์   (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2562)

นางสาวสรินนา  อินทรักษ์    (บันทึกข้อตกลงครั้งที่1ปีงบ2563)