กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

  2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

  3. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

  4. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

  5. คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

  6. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบึงวิชัย

  7. คณะกรรมการ กศน. ตำบลบึงวิชัย

  8. คณะกรรมการ   ศส.ปชต.  กศน.  ตำบลบึงวิชัย
  9. คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม    ลงวันที่    เดือนพฤศจิกายน    2562

 

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                   ประธานสภาวัฒนธรรมฯ

2.    กำนันตำบลบึงวิชัย                                                รองประธานสภาวัฒนธรรมฯ

3.    ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                                    กรรมการและเหรัญญิก

4.    ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                             กรรมการและประชาสัมพันธ์

5.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                       กรรมการและเลขานุการ

6.    นักวิชาการศึกษา      กองการศึกษาฯ                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7.    ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์                       กรรมการ

8.    นายวุฒิพงษ์    โยธาศรี                                          กรรมการ

9.    นางสาวสมจิตร    ญาณสิทธิ์                                    กรรมการ

10.  นายบรรหาร    บัวเทศ                                            กรรมการ

(ตามประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   ประกาศ   ณ    วันที่    1    กรกฎาคม    2559)

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

กำนันตำบลบึงวิชัย

 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายวุฒิพงษ์   โยธาศรี

 

นางสาวสมจิตร   ญาณสิทธิ์

 

นายบรรหาร   บัวเทศ


คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                   ประธานกรรมการ

2.    ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                            กรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                      กรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                     กรรมการ

5.    ผู้อำนวยการกองช่าง                                                             กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                กรรมการ

7.    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                                      กรรมการ

8.    ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                       กรรมการ/เลขานุการ

10.  นัักวิชาการศึกษา                                                                  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    59/2559    ลงวันที่    27    มกราคม    2559)

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์

 

ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม


คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    กำนันตำบลบึงวิชัย                           ผู้แทนชุมชน                                   ประธานกรรมการ

2.    นายนิรันดร์    ทองวิชัย                     ผู้นำทางศาสนา                                รองประธานกรรมการ

3.    ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                 กรรมการ

4.    นางนฤณี    กุดถวิล  (ครู  คศ.3)         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                  กรรรมการ

5.    นายเสมอ    นันทรักษา                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

6.    นายรัศมี    มุคสิงห์                           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

7.    ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย (ม.4)                     ผู้แทนชุมชน                                    กรรมการ

8.    ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย (ม.5)                     ผู้แทนชุมชน                                    กรรมการ

9.    ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                          ผู้แทนชุมชน                                   กรรมการ

10.    นายอาทิตย์    สังรวมใจ                    ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

11.    นายธวัชชัย    โยธาศรี                      ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

12.    ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย      กรรมการ

13.    หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                         กรรมการและเลขานุการ

 

กำนันตำบลบึงวิชัย

 

นายนิรันดร์   ทองวิชัย

 

นายเสมอ   นันทรักษา

 

นายรัศมี   มุคสิงห์

 

ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย   (4)

 

ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย   (5)

 

ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง

 

นายอาทิตย์   สังรวมใจ

 

ผู้ช่วยครู ผดด.  วันเพ็ญ   การวิบูลย์


คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

 

1.    นายเลี้ยม    รัตนวิชิต                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย               ผู้แทน    อปท.                            ประธานกรรมการ

2.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                     อดีตผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์                        ผู้แทนชุมชน                                รองประธานกรรมการ

3.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา             กรรมการ

4.    นางสุวรรณ    นิลทองหลาง                 ครู  คศ.3  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา             กรรมการ

5.    นายทองพูล    สิงหมาตร                                                                              ผู้นำทางศาสนา                            กรรมการ

6.    นายประสิทธิ์    อิ่มแมน                      รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                 ผู้แทน  อปท.                               กรรมการ

7.    นางอวยพร    หนึ่งคำมี                      ผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม                                 ผู้แทนชุมชน                                กรรมการ

8.    นายไพทูรย์  ภูครองหิน                      ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์                             ผู้แทนชุมชน                                กรรมการ

9.    นายหนูเดช    อิ่มแมน                                                                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

10.   นางละมัย    อิ่มทรัพย์                                                                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ

11.    ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ศพด.บ้านหนองทุ่ม                                                                                        กรรมการ

12.   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม                                                                                                           กรรมการและเลขานุการ

 

 

นายเลี้ยม   รัตนวิชิต

 

นายทองจันทร์   บุญอยู่

 

นายทองพูล   สิงหมาตร

 

นายประสิทธิ์   อิ่มแมน

 

นางอวยพร   หนึ่งคำมี

 

นายหนูเดช    อิ่มแมน

 

ผู้ช่วยครู ผดด.    บัวลอย   ศรชัย

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม


คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคาระห์                                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             ประธานกรรมการ

2.    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห็                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             รองประธานกรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                                                      กรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                                     กรรมการ

5.    ประธานกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                 กรรมการ

6.    ประธานกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม                                                                           กรรมการ

7.    นางวัฒนา    สุดชะเน                                ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ                                           กรรมการ

8.    นายสมจิตร    อิ่มแมน                              ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ                                           กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                      กรรมการและเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่    316/2559    ลงวันที่    17    มิถุนายน    2559)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ประธานกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์

 

ประธานกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

 

นางวัฒนา   สุดชะเน

 

นายสมจิตร   อิ่มแมน


คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายเสาร์    ฤทธิ่รุ่ง                   ประธานกรรมการ

2.    นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์          รองประธานกรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย          กรรมการ

4.    เกษตรประจำตำบลบึงวิชัย          กรรมกรร

5.    พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย       กรรมการ

6.    ผอ.รพ.สต.บ้านท่าไคร้               กรรมการ

7.    นายอาทิตย์   ปัญญาพล             กรรมการ

8.    นายถวาย    ภูแล่นกลับ              กรรมการ

9.    นางสาวบุปผา    ถิ่นช่วง             กรรมการ

10.  นางกฤติยา   ถิตย์พิพิธ               กรรมการและเลขานุการ

 

นายเสาร์   ฤทธิ์รุ่ง

 

นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล

 

นางสาวบุปผา   ถิ่นช่วง

 

นางกฤติยา   ถิตย์พิพิธ


คณะกรรมการ    กศน.    ตำบลบึงวิชัย

1.    นายเสาร์    ฤทธิ์รุ่ง                นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                    ประธานกรรมการ

2.    นายอาทิตย์    ปัญญาพล        กำนันตำบลบึงวิชัย                                 รองประธานกรรมการ

3.    นายประสิทธิ์    อิ่มแมน           รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย               กรรมการ

4.    นายบุญจันทร์    ช่วยวัน          ผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้                                  กรรมการ

5.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี           ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                              กรรมการ

6.    นายสัญญา    ภูทองกลม         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                       กรรมการ

7.    นายนิรันดร์    ทองวิชัย           ปราชญ์ชาวบ้านบ้านบึงวิชัย                       กรรมการ

8.    นางกฤติยา    ถิตย์พิพิธ          หัวหน้า    กศน.   ตำบลบึงวิชัย                  เลขานุการคณะกรรมการ

9.    นางธนนท์    เฉยฉิว               ครู   กศน. ตำบลบึงวิชัย                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

 

นายเสาร์   ฤทธิ์รุ่ง

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล

 

นายประสิทธิ์   อิ่มแมน

 

นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี

 

นายนิรันดร์   ทองวิชัย

 

หัวหน้า   กศน.  ตำบลบึงวิชัย

 

ครู   กศน.   ตำบลบึงวิชัย