กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 1. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ประกาศรายชื่อคณะกรรมการฯ)    ( คณะทำงาน )    (คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยแต่งตั้งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ   ลงวันที่   10   มกราคม   2563)     (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)

 2. ประธาน    อสม. หมู่บ้าน  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 3. คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 4. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    (คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ)    (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)    (บัญชีเงินฝากกองทุน   LTC)    (หนังสือสปสช.โอนเงินปี2560)    (ข้อตกลงให้ศูนย์ผู้สูงอายุและคนพิการจัดบริการดูแล)    (คำสั่งแต่งตั้งCM)    (คำสั่งแต่งตั้งCG)

 5. อาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลบึงวิชั

 6. คณะกรรมการแต่ละฝ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2561
 7. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล     (คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   ที่   268   /   2562   ลงวันที่   3   พฤษภาคม   2562)
 8. คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคระดับตำบล   (SRRT)     คลิ๊ก
 9. คณะกรรมการหมู่บ้านไอโอดีน    คลิ๊ก
 10. คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรควัณโรคตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2564    คลิ๊ก
 11. คณะกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค    ประจำปีงบประมาณ    2564    คลิ๊ก
 12. คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ    ( NCD Board )    ตำบลบึงวิชัย     ประจำปีงบประมาณ    2564    คลิ๊ก
 13. คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรและความเสียหายจากภัยพิบัติด้านปศุสัตว์    โรคลัมปีสกิน     ระดับตำบล    ปี    2564    คลิ๊ก       ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน     คลิ๊ก  
 14. คณะกรรมการ    คณะทำงาน    ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    2019    (    COVID    -    19    )     เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ.    2564     คลิ๊ก

 


 1.  

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                                                ประธานกรรมการ

2.    นายอาทิตย์    ปัญญาพล                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                           กรรมการ

3.    นายประสิทธิ์  อิ่มแมน                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                           กรรมการ

4.    นายอาทิตย์   ปัญญาพล                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                 กรรมการ

5.    นายวิเชียร   ภูกิ่งแก้ว                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                 กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                                                                            กรรมการ

7.    นางปนัดดา  เพิ่มสินธุ์                              อสม.                                                                                     กรรมการ

8.    นางคำใหม่    เอี่ยมศรี                             อสม.                                                                                      กรรมการ

9.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                          ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน                                                             กรรมการ

10.    นายทองสุข    รัตนางาม                         ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน                                                             กรรมการ

11.    นางหนูพักตร์    บุญเรืองลือ                    ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนฯ                        กรรมการ

12.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                                                   กรรมการและเลขานุการ

13.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14.    ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(1)   นายชุติกร  บุญเสนาะ                             นักจัดการงานทั่วไป                                                                   คณะทำงาน

(2)   นางสาวสมหญิง   มนต์อิ่น                        พนักงานจ้างทั่วไป                                                                    คณะทำงาน


ประธาน    อสม. หมู่บ้าน  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    หมู่    1    บ้านหนองทุ่ม                นางทองสี    สิงหมาตร                   37   หมู่   1

2.    หมู่    2    บ้านนาสัมพันธ์               นางคำใหม่    เอี่ยมศรี                   66   หมู่   2

3.    หมู่    3    บ้านสว่างนาโพธิ์             นางสำลี    ถิ่นสะอาด                     21   หมู่   3

4.    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย                   นายถนอม    ภูหงษ์นิล                   31    หมู่   4

5.    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย                   นางบุญเลิศ    บุญมีศรี                    93    หมู่    5

6.    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์        นายเสมอ    นันทรักษา                  38    หมู่   6

7.    หมู่    7    บ้านท่าไคร้                    นางบัวพันธ์    ฉายจรัส                   95    หมู่    7

8.    หมู่    8    บ้านโนนหัวบึง                นางปนัดดา    เพิ่มสินธุ์                   106    หมู่    8

9.    หมู่    9    บ้านลาดสมบูรณ์             นายเกษม    จองคำ                       56   หมู่   9


คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                               ประธานกรรมการ

2.    กำนันตำบลบึงวิชัย                                                                            รองประธานกรรมการ

3.    ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ้าน                                                                        กรรมการ

4.    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยทุกคน                                                 กรรมการ

5.    เกษตรตำบลบึงวิชัย                                                                           กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัยทุกโรงเรียน                กรรมการ

7.    พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย                                                                กรรมการ

8.    ประธาน    อสม.    ตำบลบึงวิชัย                                                           กรรมการ

9.    เจ้าอาวาสทุกวัด    ผู้นำองค์กร/กลุ่มต่าง    ๆ    ในชุมชน                            กรรมการ

10.   ปราชญ์    หมอพื้นบ้าน    ผู้รู้    ข้าราชการบำนาญในชุมชน                        กรรมการ

11.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                   กรรมการและเลขานุการ

12.   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

13.   ผู้อำนวยการ  รพ.สต.บ้านท่าไคร้                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14.   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/นักวิชาการสธ. ประจำ  รพ.สต.บ้านท่าไคร้                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                         ประธานอนุกรรมการ

2.    นายอาทิตย์  ปัญญาพล             กรรมการกองทุนฯ                            อนุกรรมการ

3.    นายประสิทธิ์  อิ่มแมน               กรรมการกองทุนฯ                            อนุกรรมการ

4.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                     อนุกรรมการ

5.    สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                       อนุกรรมการ

6.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                     อนุกรรมการ

7.    ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข                                         อนุกรรมการ

8.    ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง                                            อนุกรรมการ

9.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                            อนุกรรมการและเลขานุการ

10.  นายชุติกร  บุญเสนาะ               นักจัดการงานทั่วไป                          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11.  นายอนุชา  ชวนชัยสิทธิ์            นักพัฒนาชุมชน                               อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

( คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    637    /   2561    ลงวันที่     1   พฤศจิกายน    2561 )

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( Long Term Care : LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข   (Care   Manager   :   CM)

 

   1.   นางบุญทัน   มะลิรส     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    รพ.สต.บ้านท่าไคร้     โทร.  08  4787  8604

 

 

2.  นางพัชรี   มณีไพโรจน์     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    รพ.สต.บ้านท่าไคร้     โทร.  08 8275 3445

 

 

 

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง   (Care  Giver   :  CG)

 

1.  นางสาวทองสี  สิงหมาตร      37   หมู่  1        โทร.  08 7069 8655

 

(1)    นางบับ    อิ่มแมน    21    หมู่    3   เกิดวันที่    5    ก.ค.    2480    (ภาพ)

(2)   นางเตียง    บึงบัว     52    หมู่    2     เกิดวันที่        -     2481     (ภาพ)    (ภาพ)

(3)    นายทองดี    แสนกล้า     131   หมู่   1    เกิดวันที่     1    เม.ย.    2481    (ภาพ)    (ภาพ)

(4)    นายทองแดง    ศิริอาจ    175    หมู่    1    เกิดวันที่     -    2493     (ภาพ)

(5)   นางสาวมวล  ดีบุตดี     42    หมู่   3    (ภาพ)

(0)    นางจันทร์    พุทธไทย์    หมู่    2    (ภาพ)    (ภาพ)

(0)    นางวิไล    รัตนะวิชิต    หมู่    3     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)   นางทองใส   อิ่มทรัพย์    132   หมู่   1

(0)  เด็กชายณัฐภาส   นาชัย     หมู่    1

(0)   นางปิ่น   ศรีละชุม   28   หมู่   3

(0)   นายพรมมา   สิงหมาตร   84   หมู่   2

 

 

2.  นางมาลา  อิ่มประสงค์     14  หมู่  1      โทร.  09 8561 5850

 

(1)   นางสัน   ภูครองหิน         35    หมู่    3       เกิดวันที่        -    2492      (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นางบาน   อิ่มแมน     61   หมู่   3    เกิดวันที่       -   2490       (ภาพ)    (ภาพ)

(3)   นางสอน   ภูยาดวง      71   หมู่    2       เกิดวันที่    1   เม.ย.   2482     (ภาพ)   (ภาพ)

(4)   นายจันทร์   อิ่มแมน     167   หมู่   1      เกิดวันที่      -    2491     (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(5)   นางอวน   ภูยาดวง     86   หมู่    2       เกิดวันที่         -    2472     (ภาพ)

(6)    นางสมบูรณ์    ศรีสุข    91    หมู่    3    เกิดวันที่    7    เม.ย.    2492

(7)    นางบุญชื่น    ศิริอาจ    175    หมู่    1    เกิดวันที่     -    2495     (ภาพ)

(8)   นางกว้าง   อุ่นวิจิตร     120   หมู่    2     เกิดวันที่      -   2474      (ภาพ)

(9)   นางอ่อน   ภูพิลา     34   หมู่   1      เกิดวันที่    3   ต.ค.   2484    (ภาพ)

(10)   นางกาสี    ภูครองทอง    75   หมู่   1      เกิดวันที่     -     2498     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)    นางจันทร์   บัวผัน    62    หมู่    3        

(0)      นายทองพูล   สิงหามาตร      หมู่    3     (ภาพ)

 

 

3.  นางนิยม  ภูมีสวย      46   หมู่   1       โทร.   06  5026  1831

(1)   นางวัน   บัวผัน    155   หมู่   1      เกิดวันที่        -   2481     (ภาพ)     (ภาพ)

(2)   นางสุดใจ   โลหะพรม      9809 / 1   หมู่   1     เกิดวันที่         -    2482      (ภาพ)

(3)    นางหนู   อิ่มเจือ      25   หมู่  3    เกิดวันที่     1    เมษายน    2474       (ภาพ)     (ภาพ)

(4)   นายบุญจันทร์    ถิ่นวิมล    2    หมู่    1    เกิดวันที่    20    ก.ย.    2507    (ภาพ)    (ภาพ)

(5)    นายเจริญ    ศรีละชุม     28    หมู่    3    เกิดวันที่    18    พ.ค.    2478    (ภาพ)

(6)    นางสาวนิวร  อิ่มเจือ    25    หมู่    3   เกิดวันที่          -     2494       (ภาพ)    (ภาพ)

(7)    นางประครอง    อิ่มภักดิ์    71    หมู่    1      เกิดวันที่      23    เม.ย.    2496    (ภาพ)

(8)    นางประมวล   อิ่มแมน    10     หมู่    2       เกิดวันที่        -    2486    (ภาพ)

(9)   นางแผง    อิ่มแมน    63   หมู่  3      เกิดวันที่       -   2498      (ภาพ)    (ภาพ)

(10)   นายสาคร   โยธาศรี      54    หมู่  1     เกิดวันที่        -    2499

(0)   นางจันทร์  ภูยาดวง     หมู่   1    (ภาพ)    (ภาพ)

(0)    นางพัน    จำเริญไกร    หมู่    1      (ภาพ)

 

 

4.  นางพิน   บุญสูง    67   หมู่   2   โทร.   08 0740 9525

(1)   นางลุน   ภูทอนธง    122    หมู่    1    เกิดวันที่         -    2478     

(2)  นายบุญเพ็ง   ภูปรางค์     11   หมู่  3        -    2494

  (3)    นายเอก   อิ่มสอาด     48   หมู่   2       เกิดวันที่        -    2494

 

 

5.   นางสาวนวลจันทร์   ภูยาดาว   136   หมู่   2   โทร.   

(1)   นางอำไพ   สิงหามาตร    16   หมู่   3    เกิดวันที่       -    2489

(2)   นางสวง   ภูครองหิน    6   หมู่  3    เกิดวันที่        -    2483    (ภาพ)    (ภาพ)

 

 

6.   นางสาวทองหลาง   ภูพิลา     147  /  1      หมู่   2   โทร.   06 2379 5926

(1)   นายจวง   อิ่มทรัพย์     144   หมู่   1      เกิดวันที่     15   ก.พ.   2484

(2)    นางสำรวม    สิงหามาตร    31    หมู่    3     เกิดวันที่        -    2488    (ภาพ)    (ภาพ)

(3)   นางหนูพิน  ญานประสงค์    81   หมู่   3      เกิดวันที่    9    เมษายน    2508

 

 

7.  นางสังวาลย์   การเรียง     119    หมู่   2    โทร.    08 9880 6251

(1)    นางพิมน    อิ่มแมน    102    หมู่    2       เกิดวันที่     12   ก.ย.   2505     (ภาพ)     (ภาพ)

(2)  นายชื่น   อิ่มประสงค์    78   หมู่  1      เกิดวันที่   18   ธันวาคม   2499

(3)   นางจอม   บุญอยู่    72    หมู่  2      เกิดวันที่        -    2474     (ภาพ)     (ภาพ)

 

 

 

8.   นางอ่อนจันทร์   แสงแก้ว   134   หมู่   2   โทร.   08 7828 2116

(1)   นางสาวยุพิน   ภูพาดศรี     27    หมู่   2     เกิดวันที่   12   ตุลาคม   2513      (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นางจ่อย   อิ่มแมน    90   หมู่   1    เกิดวันที่   2   กุมภาพันธ์   2495  

 

 

9.   นางสาวดวงจันทร์   อิ่มสอาด    64   หมู่   2   โทร.   

(1)  นายสมพร   บัวผัน     220   หมู่  2      เกิดวันที่   6   กรกฎาคม   2520

(2)   นางลื่น   ภูคงสด    39    หมู่   1    เกิดวันที่   1   มิถุนายน   2502   

(0)   นางสมร   อิ่มทรัพย์     144   หมู่   1

(0)   นางนารี   ไชยสงฆ์    74   หมู่   1    (ภาพ)

(0)   นางทา   อิ่มสะอาด    143   หมู่   1

(0)   นายสุวรรณ   ภูบัวเพ็ชร     7   หมู่   3    (ภาพ)

รายใหม่เห็นชอบ  ก.ค.  2564    (0)   นางสาวคำเบ้า   ภูเหมือนบุตร     133   หมู่   2    เกิดวันที่    4   กันยายน   2513

 

 

10.  นางเกษี   แดนขุนทด     63   หมู่  5     โทร.   08 5658 7847

 

(1)   นายสี   ถนอมสมบัติ      202  หมู่  5      เกิดวันที่   15   พ.ย.   2481    (ภาพ)

(2)   นางทองสา   ญาณผาด    196   หมู่  5     เกิดวันที่   8   ธ.ค.    2494      (ภาพ)    (ภาพ)

(3)    นางสายัณ    ญาณสถิตย์    185    หมู่    5     เกิดวันที่     8    พ.ค.    2494    (ภาพ)

(4)    นางพัน    ภูมิสุทธิ์    83    หมู่    5     เกิดวันที่     8    มี.ค.     2477

(5)    นายพุทธา    ญาณประสพ    80    หมู่    8    เกิดวันที่     1    ม.ค.    2478     (ภาพ)    (ภาพ)

(6)    นางสมศรี    สิมมารับ    61    หมู่    6    เกิดวันที่       -    2481

(7)   นายทวี   ญาณสถิตย์   65   หมู่   8   เกิดวันที่   3   มิ.ย.   2475    (ภาพ)

(8)   นางจันทร์   บุตรสารส     74   หมู่   6   เกิดวันที่   14   พ.ค.   2490      (ภาพ)

(9)   นางจันทร์   ศรีวิสัย     60   หมู่   5      เกิดวันที่       -    2475    (ภาพ)    (ภาพ)

(10)   นายจวง   ศรีวิสัย     60   หมู่   5      เกิดวันที่      1   เม.ย.   2475   (ภาพ)     (ภาพ)

(0)   นางจันทร์   ฝ้ายทอง   177   หมู่   5    

(0)   นางทองสุข    ฉายสถิตย์     หมู่   5

(0)   นางวัน    ต้นกันยา      71    หมู่    5    

(0)   นางวงเดือน   ชูผา    43    หมู่   5    (ภาพ)     (ภาพ)

(0)  นางอาวร     เวียงคำ    45   หมู่   4

(0)    นางบัวผัน    ญาณผาด      30   หมู่   8    (ภาพ)     (ภาพ)

 

11.  นางปนัดดา   เพิ่มสินธุ์     106  หมู่  8     โทร.  06 4583 8594

 

(1)    นางทองใบ    ไผ่ฤทธิ์    98    หมู่    8    เกิดวันที่    9    มี.ค.    2494    (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(2)    นายบุญทัน    ภูถอดใจ    78    หมู่    8    เกิดวันที่      -    2488     (ภาพ)     (ภาพ)     (ภาพ)

(3)    นางพนมวัลย์    ฉายถวิล      129    หมู่    8    เกิดวันที่     16     ม.ค.    2486   (ภาพ)    (ภาพ)

(4)   นายจันทร์   ฉายถวิล   53   หมู่   8   เกิดวันที่   15   มี.ค.   2481    (ภาพ)     (ภาพ)

 (5)    นางฉวี   คำภาผุย     110   หมู่   4       เกิดวันที่   10   เมษายน   2494     (ภาพ)

(0)    นายรัศมี    อินทรักษ์     หมู่    4

(0)   นางราตรี   ถิ่นสถิตย์     หมู่   5

(0)    นางหนูกัน    หอมบุญ    หมู่   5    

(0)    นางทองสุข   ฉายสถิตย์      หมู่   5

(0)   นายเสริม   ภูทองหล่อ     88     หมู่    6      เกิดวันที่   24   พ.ย.    2493

(0)   นางผัน   วารองนิล     17   หมู่   6     เกิดวันที่   1  ก.พ.   2492

(0)   นางสาวราตรี   ภูชำนิ     18    หมู่    6

(0)   นางปราณี   ญาณกาย     130   หมู่   4     (ภาพ)

(0)   นายสมร   ญาณกาย    130   หมู่   4

(0)    นายบุญสุข    บุญจงรักษ์     237   หมู่   4       เกิดวันที่   12   มิถุนายน   2507     (ภาพ)     (ภาพ)    (เสียชีวิต)

 

12.  นางสาวสมจิตร   ญาณสิทธิ์      23  หมู่  8      โทร.  08 7224 1475

 

(1)   นางสาวเกษร   ญาณกาย     117   หมู่    6     เกิดวันที่   6   ธ.ค.    2486     (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นายกำชัย   มั่นดอนเรือ   65   หมู่   4   เกิดวันที่    20   มิ.ย.    2492        (ภาพ)     (ภาพ)

(3)  นายโสม   โสมณาวัฒน์     39   หมู่   4  เกิดวันที่         -    2480     (ภาพ)

(4)   นางทองสมุทร์   ญานไกร      69   หมู่   5   เกิดวันที่     19   พ.ค.   2477    (ภาพ)    (ภาพ)

(5)    นางปาน    ญานผาด    36    หมู่    4    เกิดวันที่    11    พ.ค.    2489

(6)    นางผุย    ญาณสถิตย์    65    หมู่    8    เกิดวันที่    15    ธ.ค.    2478    (ภาพ)

(7)   นางสมจิตร   กองอำไพ   197   หมู่   5   เกิดวันที่    -    2498     (ภาพ)     (ภาพ)

(8)   นางตื๋อ  ญานกาย    73    หมู่    8    เกิดวันที่    9   ก.พ.   2498

(9)   นางสาวนงเยาว์   มาลา    125   หมู่   6      เกิดวันที่   8   ส.ค.   2512     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)   นายมา   ญาณผาด      39     หมู่     6

(0)   นางปา   แดนคงยิ่ง    17   หมู่   8     

(0)  นางสายหยุด    พันธุ์สง่า     (ภาพ)

(0)  นางสี   นันเอี่ยม

(0)   นายชวน    นันเอี่ยม     หมู่   8

(0)  นางบัวหลง  แก้วพิลา     70    หมู่    5      (ภาพ)

(0)  นางบุญศิลป์    อยู่สอน    หมู่   4

(0)     นายวิชัย     สิมารับ    หมู่    8

(0)   นางทวี   ญานสถิตย์    หมู่   6

(0)   นางจันทร์    ไกรแก้ว    หมู่   6

 

13.  นางหนูไพร     สายคำ       111    หมู่   8       โทร.  08 2837 6709

 

 

(1)    นางขอด    ศรีวิไสย    74    หมู่    8   เกิดวันที่    13    ธ.ค.    2471      (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นายขาว   พาพิชัย    141   หมู่  5      เกิดวันที่    10   มิ.ย.  2484    (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(3)   นางนวลจันทร์   บุญวงค์     8   หมู่   5      เกิดวันที่    9   มิ.ย.   2494   (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(4)    นายกำจัด    ญานกาย    203    หมู่    4    เกิดวันที่    15    พ.ค.    2505    (ภาพ)    (ภาพ)

(5)   นางสมร   กายาผาด      277   หมู่   6     เกิดวันที่    10  พ.ย.  2485    (ภาพ)

(6)    นางสี    ญานกาย    5    หมู่    8    เกิดวันที่     20    ธ.ค.    2481    (ภาพ)

(7)   นายขาว  บุญจงรักษ์   117    หมู่   4      (ภาพ)     (ภาพ)    (ภาพ)

(8)   นางถวิล   ญาณผาด      39   หมู่   6    (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(9)  นางทองวัน  เกติยะ     28  หมู่   6    (ภาพ)    (ภาพ)

(10)    นางบาล   ญานผาด      45   หมู่   6    (ภาพ)    (ภาพ)

 

 

14.  นางดวงเนตร   อู๋     45   หมู่   5    โทร.    

(1)   นางสาวสอน   จิตลาด      103   หมู่   8      เกิดวันที่   6   ก.ย.    2493     (ภาพ)     (ภาพ)

(2)    นางทองดี    แดนนารัตน์    15    หมู่    8    เกิดวันที่    10    ส.ค.    2482    (ภาพ)

(3)   นายสนาม   ญานผาด      45   หมู่    6      (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(4)   นายสมจิตร   ญานสิทธิ์     3    หมู่   5      เกิดวันที่     18   ส.ค.   2509    (ภาพ)

(5)  นางโสภา   ญาณประสพ    80   หมู่   8   เกิดวันที่   13  ม.ย.  2488    (ภาพ)

(6)  นางเกษี   อุ่นมีศรี     70   หมู่   4      เกิดวันที่     8   ธันวาคม   2487    (ภาพ)    (ภาพ)

(7)    นางคำ    ทองจำปา     16   หมู่   6      เกิดวันที่      -    2475     (ภาพ)    (ภาพ)

(8)    นางสาวบุญมา    สังรวมใจ     146   หมู่   6      เกิดวันที่      -    2496     (ภาพ)

 (9)    นางบัวทอง    ญานสิทธิ์     55   หมู่   6      เกิดวันที่   11   มีนาคม   2480    (ภาพ)

(0)   นายสุข    อุ่นมีศรี      70    หมู่   4    (ภาพ)

(0)   นางบพิตร   กายาผาด   3   หมู่   5

 

15.   นางละมุล   โยธาศรี     4   หมู่   5    โทร.   

(1)   นางลี   ภูนาถา          83  หมู่  8    เกิดวันที่    9    มี.ค.    2474     (ภาพ)    (ภาพ)

(2)    นางบุญจันทร์    ปรีเลขา      71    หมู่    6      เกิดวันที่           -    2491

(3)   นายบุญเพ็ง   รังหอม    34   หมู่  4      เกิดวันที่   4   ม.ค.  2520    (ภาพ)

(4)     นางมะลัย   บึงวิชัย     133   หมู่   6      เกิดวันที่     -    2494

 (5)  นายสำลี    มาศรี     53   หมู่   5      เกิดวันที่     21   เมษายน   2494     

(6)  นางทองดี   ญาณประเสริฐ      122   หมู่   4      เกิดวันที่     7   พฤษภาคม   2476    

(7)   นางแพงจันทร์   ญาณกาย     56   หมู่   8     เกิดวันที่    9   มี.ค.    2485     (ภาพ)

(8)    นางทองใส    น้อยสารบรรณ์      54   หมู่   4     เกิดวันที่   13   มี.ค.    2491     (ภาพ)    (ภาพ)

(9)    นางเคน    ภูโอบ    183   หมู่   4     (ภาพ)     (ภาพ)

(0)   นางหลอด   โยธาศรี    15   หมู่   4

(0)   นางบุญโจม   ผิวศรี     191    หมู่   5

(0)   นางบุญเคน    ภูแล่นกับ      91    หมู่    6     (ภาพ)

 

16.  นางมะลิ    ยอดสูงเนิน       31    หมู่  6     โทร.      

(1)   นายคำพันธ์  จำเริญไกร   94   หมู่   4   เกิดวันที่   12   ก.ย.   2488    (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นางบัวพันธ์   ภูนิลวาลย์      71   หมู่  8     เกิดวันที่    26   เม.ย.  2480    (ภาพ)    (ภาพ)

 (3)   นายหนู   จำเริญไกร    97   หมู่   5      เกิดวันที่   9    มิถุนายน   2474       (ภาพ)     (ภาพ)

(4)    นางสายทอง   เสาทอง     227   หมู่   4       เกิดวันที่   3   เมษายน   2517     (ภาพ)

 (5)    นางจันทร์   ไกรแก้ว     24   หมู่   6       เกิดวันที่        -    2492

(6)    นายเพชร   เสาทอง     227   หมู่   4       เกิดวันที่   1   มิถุนายน   2515     (ภาพ)

(0)   นางสาวสมพงษ์   ภูมุลนา     70   หมู่    5

(0)   นางหนูเทียน   ภูตะโชติ    121    หมู่    5

(0)   นางสมหวัง   ละคร     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)   นางบุดดี   ฉายถวิล   หมู่    4     (ภาพ)

(0)   นายหนู   ฆารผุด    76   หมู่   5     (ภาพ)

(0)   นางหม่าย   วาลองนิล   10   หมู่   6    (ภาพ)

(0)   นายเพ็ง   วาลองนิล   10   หมู่   6    (ภาพ)

(0)   นางสาวพรรณี   ธารไชย    280    หมู่   6    

(0)   นายบุญธง    กระเบา    280   หมู่   6

(0)   นายจันทร์   บุตรสารส    74   หมู่   6

รายใหม่เห็นชอบ  ก.ค.  2564     (0)   นายสมพงษ์    หันภาพ     26   หมู่    6    เกิดวันที่   27   กันยายน   2510     (ภาพ)

รายใหม่เห็นชอบ  ก.ค.  2564    (0)   นางบัวผัน   อุ่นมีศรี    136   หมู่    5    เกิดวันที่   16    ธันวาคม   2497   

(0)    นายบุญเพ็ง   ภูธาตุเพ็ชร     93   หมู่   4       เกิดวันที่        -    2494    (ภาพ)    (เสียชีวิต)

 

 

17.  นางกฤษณา   สมมิตร     31   หมู่   7    โทร.   06  1080  3708

(1)   นางบัวศรี   โคตวี     255   หมู่   7      เกิดวันที่        -    2493     (ภาพ)   (ภาพ)

  (2)   นางสี   จำรัสรักษ์    43   หมู่    7     เกิดวันที่      -   2476       (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(3)  นายบุญ   จำรัสรักษ์      43   หมู่   7      เกิดวันที่      -    2469       (ภาพ)    (ภาพ)

(4)   นางสุดชา   สุวรรณโชติ      70   หมู่   7     เกิดวันที่     -    2479     (ภาพ)

(5)    นายบุญเส็ง   แก้วผง    279   หมู่   7       เกิดวันที่      

(0)    นายสุระพล   ภูนาเมือง     62   หมู่    7      เกิดวันที่    26  พ.ย. 2507

(0)   นางสุณี   เจริญจิตต์       27   หมู่   7       เกิดวันที่   1   ม.ค.   2480    (ภาพ)

(0)   นางสังวาลย์   สมมิตร     หมู่   7      เกิดวันที่      -    2490    (ภาพ)

(0)   นางสาวทองสาย   ญาณประสาท    6   หมู่   9

(0)   นางปาน   พรมมาตร    80   หมู่   7     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)   นางบุญมา    พิมพะนัตย์    112   หมู่   7    (ภาพ)

(0)    นางก้าน    ถาวรฟัง    263   หมู่   7

 

 

18.   นางสาวละมุล    ฉายจิตร        27    หมู่  7      โทร.   06 5117 2400

(1)   นางบุญมี   จองคำ     187   หมู่  7     เกิดวันที่        -      2482      (ภาพ)    (ภาพ)     (ภาพ)

(2)    นางประยงค์    อ้อวิชัย    113    หมู่    7    เกิดวันที่       -    2497     (ภาพ)    (ภาพ)

(3)  นางดวงจันทร   ภูงามเหลือม     50    หมู่   7       (ภาพ)    (ภาพ)

(0)   นางลำปาง    พิงพิน    119   หมู่   7     เกิดวันที่   2   เม.ย.   2491    (ภาพ)

(0)    นางดี    แสงครจิตร    96    หมู่    7   

(0)   นางสุก   อุ่นมีศรี    หมู่   7    (ภาพ)

(0)   นางสม    น้อยสารบัญ    หมู่  7

(0)   นายวัฒนา   บุญโชติ   หมู่   7

(0)   นายสมชาย   วงค์แก้ว    หมู่   7

(0)   นางสาวเสาวภา   นาทันคิด   213   หมู่   7     (ภาพ)

(0)   นางสาวสมัย   มุลวิไล    98   หมู่   9      เกิดวันที่     17   ธ.ค.   2504      (ภาพ)     (ภาพ)    (ภาพ)    (เสียชีวิต)

(0)    นางแสง    แสงครจิตร    3   หมู่   7     เกิดวันที่        -   2476     (ภาพ)    (ภาพ)     (เสียชีวิต)

 

 

19.  นางฉวีวรรณ   สุกศิริ     124   หมู่   7    โทร.   09 3389 3920

(1)    นางบาล    นันเรียม    92    หมู่    9    เกิดวันที่     4    มิ.ย.    2468      (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นายประดิษฐ   ไผ่ผาด    190   หมู่   7     เกิดวันที่     -   2492       (ภาพ)    (ภาพ)

(3)    นายสำราญ    จองคำ    56    หมู่    9    เกิดวันที่    1    เม.ย.    2491    (ภาพ)    (ภาพ)

(4)    นางนา   สมมิตร    79   หมู่   7    เกิดวันที่     24   พ.ย.   2478     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)   นายสมยศ   สมมิตร     49   หมู่   7     เกิดวันที่   27   ก.พ.    2488     (ภาพ)    (ภาพ)     (เสียชีวิต)

 

 

20.   นางวาสนา   ทิพย์มณี    116   หมู่   7     โทร.   09 3079 2816

(1)   นางทองทิพย์    กองสำลี      97   หมู่   7     เกิดวันที่       -    2490     (ภาพ)      (ภาพ)

(2)     นางเลิศ    นันอำพร     66   หมู่   7     เกิดวันที่    20    มิ.ย.    2489     (ภาพ)    (ภาพ)     (ภาพ)

(3)   นางพรรณีย์   อุ่นบุรมย์      268   หมู่   7      เกิดวันที่      -   2490    (ภาพ)    (ภาพ)

 (4)  นางประเลียน    ภูนาเมือง    105   หมู่    7      เกิดวันที่     -    2498    (ภาพ)

(5)    นายรักษ์   ฉันประเดิม     51   หมู่   7       เกิดวันที่        -    2483    (ภาพ)    (ภาพ)     (ภาพ)

 

 

21.   นายเกษม   จองคำ     56   หมู่   9     โทร.   08  2850  4516

(1)    นางดวงจันทร์    พิงพิน     59    หมู่    9    เกิดวันที่    7    ม.ค.    2494     (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นางสายบัว   อุ่นบุรมย์    86   หมู่   9      เกิดวันที่        -    2488        (ภาพ)    (ภาพ)     (ภาพ)

(3)   นางยศ   จองคำ     56    หมู่  9        เกิดวันที่        -    2495     (ภาพ)    (ภาพ)    (ภาพ)

(4)   นางทองม้วน   ญานผาด     48   หมู่    9      เกิดวันที่    25    ธันวาคม    2496    (ภาพ)    (ภาพ)

(5)   นางสถิตย์    สอนแม้น       1    หมู่   9      เกิดวันที่       -    2489      (ภาพ)    (ภาพ)

รายใหม่เห็นชอบ  ก.ค.  2564    (0)   นางลำปาง    พิงพิน    119   หมู่   7     เกิดวันที่   2   เม.ย.   2491    (ภาพ)

รายใหม่เห็นชอบ  ก.ค.  2564    (0)   นายผัน   คำแพง    144   หมู่   9       เกิดวันที่     27   กุมภาพันธ์   2484

 

 


อาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นางอวยพร      หนึ่งคำมี                ม.1

2.    นายทองดา    บุญอยู่                    ม.1

3.    นายหนูพา    สิงหมาตย์                 ม.2

4.    นางอุไรวรรณ    สิงหมาตย์             ม.2

5.    นายฉลอง    ภูจอมเดือน                ม.3

6.    นายไพฑูรย์    ภูครองหิน               ม.3

7.    นางทองสุข    รัตนางาม                 ม.4

8.    นายหมาย    คำภาผุย                    ม.4

9.    นายสมจิตร    แสงคอนจิต               ม.5

10.   นายสมบูรณ์    ญาณกาย                ม.5

11.   นายอาทิตย์    ปัญญาพล               ม.6

12.   นายสมจิต    ภูกัน                        ม.6

13.   นายสุรพล    ภูนาเมือง                  ม.7

14.   นายประสงค์    สมมิตร                   ม.7

15.   นายบุญมา    เพิ่มสินธุ์                    ม.8

16.   นางสาวสมจิตร    ญาณสิทธิ์            ม.8

17.    นายเกษม    จองคำ                      ม.9

18.    นายประหยัด    ฉายสวัสดิ์              ม.9

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่      204 /2560            ลงวันที่     2     พฤษภาคม   2560)