กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  1. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ประกาศรายชื่อคณะกรรมการฯ)    ( คณะทำงาน )    (คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยแต่งตั้งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ   ลงวันที่   10   มกราคม   2563)     (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)

  2. ประธาน    อสม. หมู่บ้าน  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

  3. คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลบึงวิชัย

  4. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง    ( LTC )    (คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ)    (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)    (บัญชีเงินฝากกองทุน   LTC)    (หนังสือสปสช.โอนเงินปี2560)    (ข้อตกลงให้ศูนย์ผู้สูงอายุและคนพิการจัดบริการดูแล)    (คำสั่งแต่งตั้งCM)    (คำสั่งแต่งตั้งCG)

  5. อาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลบึงวิชั

  6. คณะกรรมการแต่ละฝ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2561
  7. ผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข   ( Care   Manager   :   CM )    ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ( Care   Giver   :   CG )    *****    แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย
  8. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล     (คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   ที่   268   /   2562   ลงวันที่   3   พฤษภาคม   2562)

  1.  

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                                                ประธานกรรมการ

2.    นายอาทิตย์    ปัญญาพล                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                           กรรมการ

3.    นายประสิทธิ์  อิ่มแมน                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                           กรรมการ

4.    นายรัศมี   มุคสิงห์                                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                 กรรมการ

5.    นายลำไพร   ญาณศิริ                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                 กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                                                                            กรรมการ

7.    นางปนัดดา  เพิ่มสินธุ์                              อสม.                                                                                     กรรมการ

8.    นางคำใหม่    เอี่ยมศรี                             อสม.                                                                                      กรรมการ

9.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                          ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน                                                             กรรมการ

10.    นายทองสุข    รัตนางาม                         ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน                                                             กรรมการ

11.    นางหนูพักตร์    บุญเรืองลือ                    ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนฯ                        กรรมการ

12.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                                                   กรรมการและเลขานุการ

13.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14.    ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(1)   นายชุติกร  บุญเสนาะ                             นักจัดการงานทั่วไป                                                                   คณะทำงาน

(2)   นางสาวสมหญิง   มนต์อิ่น                        พนักงานจ้างทั่วไป                                                                    คณะทำงาน

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล

 

 

นายรัศมี    มุคสิงห์

 

นายลำไพร   ญาณศิริ

 

นายทองจันทร์   บุญอยู่

 

นายทองสุข   รัตนางาม

 

นางหนูพักตร์    บุญเรืองลือ    โทร.  09 8585 4235

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 


ประธาน    อสม. หมู่บ้าน  เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    หมู่    1    บ้านหนองทุ่ม                นางทองสี    สิงหมาตร                   37   หมู่   1

2.    หมู่    2    บ้านนาสัมพันธ์               นางคำใหม่    เอี่ยมศรี                   66   หมู่   2

3.    หมู่    3    บ้านสว่างนาโพธิ์             นางสำลี    ถิ่นสะอาด                     21   หมู่   3

4.    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย                   นายถนอม    ภูหงษ์นิล                   31    หมู่   4

5.    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย                   นางบุญเลิศ    บุญมีศรี                    93    หมู่    5

6.    หมู่    6    บ้านหนองแสงจันทร์        นายเสมอ    นันทรักษา                  38    หมู่   6

7.    หมู่    7    บ้านท่าไคร้                    นางบัวพันธ์    ฉายจรัส                   95    หมู่    7

8.    หมู่    8    บ้านโนนหัวบึง                นางปนัดดา    เพิ่มสินธุ์                   106    หมู่    8

9.    หมู่    9    บ้านลาดสมบูรณ์             นายเกษม    จองคำ                       56   หมู่   9

 

 

 

นางทองสี   สิงหมาตร

 

นายถนอม   ภูหงษ์นิล

 

นายเสมอ   นันทรักษา

 

นางปนัดดา   เพิ่มสินธุ์

 

นายเกษม   จองคำ


คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                               ประธานกรรมการ

2.    กำนันตำบลบึงวิชัย                                                                            รองประธานกรรมการ

3.    ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ้าน                                                                        กรรมการ

4.    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยทุกคน                                                 กรรมการ

5.    เกษตรตำบลบึงวิชัย                                                                           กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัยทุกโรงเรียน                กรรมการ

7.    พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย                                                                กรรมการ

8.    ประธาน    อสม.    ตำบลบึงวิชัย                                                           กรรมการ

9.    เจ้าอาวาสทุกวัด    ผู้นำองค์กร/กลุ่มต่าง    ๆ    ในชุมชน                            กรรมการ

10.   ปราชญ์    หมอพื้นบ้าน    ผู้รู้    ข้าราชการบำนาญในชุมชน                        กรรมการ

11.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                   กรรมการและเลขานุการ

12.   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

13.   ผู้อำนวยการ  รพ.สต.บ้านท่าไคร้                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14.   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/นักวิชาการสธ. ประจำ  รพ.สต.บ้านท่าไคร้                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

กำนันตำบลบึงวิชัย

 

ผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม

 

ผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์

 

ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์

 

ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย   (4)

 

ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย   (5)

 

ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง

 

ประธานสภาฯ    บุญมา   เพิ่มสินธุ์

 

รองประธานสภาฯ    เสมอ  นันทรักษา

 

สท.รัศมี   มุคสิงห์

 

สท.ลำไพร   ญาณศิริ

 

สท.ดวงใจ   พิมพะนัตย์

 

สท.ละมุล   ไรแสง

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                         ประธานอนุกรรมการ

2.    นายอาทิตย์  ปัญญาพล             กรรมการกองทุนฯ                            อนุกรรมการ

3.    นายประสิทธิ์  อิ่มแมน               กรรมการกองทุนฯ                            อนุกรรมการ

4.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                     อนุกรรมการ

5.    สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                       อนุกรรมการ

6.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                     อนุกรรมการ

7.    ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข                                         อนุกรรมการ

8.    ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง                                            อนุกรรมการ

9.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                            อนุกรรมการและเลขานุการ

10.  นายชุติกร  บุญเสนาะ               นักจัดการงานทั่วไป                          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11.  นายอนุชา  ชวนชัยสิทธิ์            นักพัฒนาชุมชน                               อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

( คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    637    /   2561    ลงวันที่     1   พฤศจิกายน    2561 )

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ( Long Term Care : LTC )   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล    กรรมการกองทุนฯ

 

นายประสิทธิ์   อิ่มแมน     กรรมการกองทุนฯ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

 

 

ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข   ( CM )

 

 

ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข   ( CM )

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายชุติกร  บุญเสนาะ     นักจัดการงานทั่วไป

 

นายอนุชา   ชวนชัยสิทธิ์     นักพัฒนาชุมชน

 

 

ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข   (Care   Manager   :   CM)

 

   1.   นางบุญทัน   มะลิรส     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    รพ.สต.บ้านท่าไคร้     โทร.  08  4787  8604

 

 

2.  นางพัชรี   มณีไพโรจน์     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    รพ.สต.บ้านท่าไคร้     โทร.  08 8275 3445

 

 

 

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง   (Care  Giver   :  CG)

 

1.  นางสาวทองสี  สิงหมาตร      37   หมู่  1        โทร.  08 7069 8655

 

(1)    นางบับ    อิ่มแมน    21    หมู่    3   เกิดวันที่    5    ก.ค.    2480    (ภาพ)

(2)    นางลา    อิ่มเจือ    92    หมู่     1      เกิดวันที่        -   2477     (ภาพ)     (ภาพ)

(3)   นางลุน   ภูทอนธง    122    หมู่    1    เกิดวันที่         -    2478     

(4)   นางเตียง    บึงบัว     52    หมู่    2     เกิดวันที่        -     2481      (ภาพ)    (ภาพ)

(5)    นายทองดี    แสนกล้า     131   หมู่   1    เกิดวันที่     1    เม.ย.    2481

(6)    นายทองแดง    ศิริอาจ    175    หมู่    1    เกิดวันที่     -    2493     (ภาพ)

(7)    นางสำรวม    สิงหามาตร    31    หมู่    3     เกิดวันที่        -    2488    (ภาพ)    (ภาพ)

(8)   นางสวง   ภูครองหิน    6   หมู่  3    เกิดวันที่        -    2483    (ภาพ)

(9)   นางอำไพ   สิงหามาตร    16   หมู่   3    เกิดวันที่       -    2489

(10)   นายจวง   อิ่มทรัพย์     144   หมู่   1      เกิดวันที่     15   ก.พ.   2484

(0)    นางจันทร์    พุทธไทย์    หมู่    2    (ภาพ)    (ภาพ)

(0)    นางวิไล    รัตนะวิชิต    หมู่    3     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)   นางจอม   บุญอยู่    หมู่  2    (ภาพ)

(0)  เด็กชายณัฐภาส   นาชัย     หมู่    1      (ภาพ)

(0)    นางบัวลุน    ภูยาดวง    174    หมู่    1      เกิดวันที่    19   พ.ย.    2494    (เสียชีวิต)

(0)  นางลา    อิ่มทรัพย์       104   หมู่    2     เกิดวันที่         -    2479       (ภาพ)     (ภาพ)     (เสียชีวิต)

 

 

2.  นางมาลา  อิ่มประสงค์     14  หมู่  1      โทร.  09 8561 5850

 

(1)   นางสัน   ภูครองหิน         35    หมู่    3       เกิดวันที่        -    2492     (ภาพ)     (ภาพ)

(2)   นางบาน   อิ่มแมน     61   หมู่   3    เกิดวันที่       -   2490    (ภาพ)

(3)   นางสอน   ภูยาดวง      71   หมู่    2       เกิดวันที่    1   เม.ย.   2482     (ภาพ)   (ภาพ)

(4)   นายจันทร์   อิ่มแมน     167   หมู่   1      เกิดวันที่      -    2491     (ภาพ)

(5)   นางอวน   ภูยาดวง     86   หมู่    2       เกิดวันที่         -    2472     (ภาพ)

(6)   นางทองใส   ยานจาจักร์    39    หมู่    3    เกิดวันที่       -      2496    (ภาพ)

(7)    นางสมบูรณ์    ศรีสุข    91    หมู่    3    เกิดวันที่    7    เม.ย.    2492

(8)    นางบุญชื่น    ศิริอาจ    175    หมู่    1    เกิดวันที่     -    2495     (ภาพ)

(9)   นางกว้าง   อุ่นวิจิตร     120   หมู่    2     เกิดวันที่      -   2474      (ภาพ)

(10)   นางอ่อน   ภูพิลา     34   หมู่   1      เกิดวันที่    3   ต.ค.   2484

(11)   นางกาสี    ภูครองทอง    75   หมู่   1      เกิดวันที่     -     2498     

(0)    นางจันทร์   บัวผัน    62    หมู่    3        

(0)      นายทองพูล   สิงหามาตร      หมู่    3     (ภาพ)

(0)   นายสาคร   โยธาศรี     หมู่  1

 

 

 

 

3.  นางนิยม  ภูมีสวย      46   หมู่   1       โทร.   06  5026  1831

(1)   นางวัน   บัวผัน    155   หมู่   1      เกิดวันที่        -   2481     (ภาพ)     (ภาพ)

(2)   นางสุดใจ   โลหะพรม      9809 / 1   หมู่   1     เกิดวันที่         -    2482      (ภาพ)

(3)    นางหนู   อิ่มเจือ      25   หมู่  3    เกิดวันที่     1    เมษายน    2474       (ภาพ)     (ภาพ)

(4)   นายบุญจันทร์    ถิ่นวิมล    2    หมู่    1    เกิดวันที่    20    ก.ย.    2507

(5)    นายเจริญ    ศรีละชุม     28    หมู่    3    เกิดวันที่    18    พ.ค.    2478

(6)    นางสาวนิวร  อิ่มเจือ    25    หมู่    3   เกิดวันที่          -     2494         (ภาพ)      (ภาพ)

(7)    นางประครอง    อิ่มภักดิ์    71    หมู่    1      เกิดวันที่      23    เม.ย.    2496

(8)    นางพิมน    อิ่มแมน    102    หมู่    2       เกิดวันที่     12   ก.ย.   2505    (ภาพ)

(9)    นางประมวล   อิ่มแมน    10     หมู่    2       เกิดวันที่        -    2486

(10)   นางแผง    อิ่มแมน    63   หมู่  3      เกิดวันที่       -   2498     (ภาพ)

(11)   นายสาคร   โยธาศรี      54    หมู่  1     เกิดวันที่        -    2499

(0)   นางจันทร์  ภูยาดวง     หมู่   1    (ภาพ)    (ภาพ)

(0)    นางพัน    จำเริญไกร    หมู่    1      (ภาพ)

(0)    นางกว้าง    อุ่นวิจิตร     หมู่    3

(0)    นางสาวสังรวม    ภูครองทอง     10    หมู่    1     (เสียชีวิต)

 

 

4.  นางเกษี   แดนขุนทด     63   หมู่  5     โทร.   08 5658 7847

 

(1)   นายสี   ถนอมสมบัติ      202  หมู่  5      เกิดวันที่   15   พ.ย.   2481    (ภาพ)

(2)   นางทองสา   ญาณผาด    196   หมู่  5     เกิดวันที่   8   ธ.ค.    2494    (ภาพ)     (ภาพ)

(3)    นางสายัณ    ญาณสถิตย์    185    หมู่    5     เกิดวันที่     8    พ.ค.    2494

(4)    นางพัน    ภูมิสุทธิ์    83    หมู่    5     เกิดวันที่     8    มี.ค.     2477

(5)    นายพุทธา    ญาณประสพ    80    หมู่    8    เกิดวันที่     1    ม.ค.    2478    (ภาพ)    (ภาพ)

(6)    นางสมศรี    สิมมารับ    61    หมู่    6    เกิดวันที่       -    2481

(7)   นายทวี   ญาณสถิตย์   65   หมู่   8   เกิดวันที่   3   มิ.ย.   2475    (ภาพ)

(8)   นางจันทร์   บุตรสารส     74   หมู่   6   เกิดวันที่   14   พ.ค.   2490      (ภาพ)

(9)   นางจันทร์   ศรีวิสัย     60   หมู่   5      เกิดวันที่       -    2475    (ภาพ)

(10)   นายจวง   ศรีวิสัย     60   หมู่   5      เกิดวันที่      1   เม.ย.   2475   (ภาพ)

(0)   นางจันทร์   ฝ้ายทอง   177   หมู่   5    

(0)   นางหลง   จำเริญไกร     97   หมู่    5        (ภาพ)     (ภาพ)

(0)   นายหนู   จำเริญไกร    97   หมู่   5      (ภาพ)

(0)   นายสมพงษ์    หันภาพ     หมู่    6

(0)   นางทองสุข    ฉายสถิตย์     หมู่   5

(0)   นางวัน    ต้นกันยา      71    หมู่    5    

(0)    นางสาวสมศรี    ญาณสถิตย์    204    หมู่    5    เกิดวันที่        -    2489     (ภาพ)     (เสียชีวิต)

(0)   นางบุญเลิศ   เลาไชย      194   หมู่    5      เกิดวันที่       -      2492      (ภาพ)    (ภาพ)     (เสียชีวิต)

 

 

 

5.  นางปนัดดา   เพิ่มสินธุ์     106  หมู่  8     โทร.  06 4583 8594

 

(1)   นางลี   ภูนาถา          83  หมู่  8    เกิดวันที่    9    มี.ค.    2474     (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นางสาวสอน   จิตลาด      103   หมู่   8      เกิดวันที่   6   ก.ย.    2493    (ภาพ)    (ภาพ)

(3)    นางบุญจันทร์    ปรีเลขา      71    หมู่    6      เกิดวันที่           -    2491

(4)   นางสา    ภูหงษ์นิล      38    หมู่     4    เกิดวันที่     6    พ.ค.    2475     (ภาพ)    (ภาพ)

(5)    นางทองใบ    ไผ่ฤทธิ์    98    หมู่    8    เกิดวันที่    9    มี.ค.    2494    (ภาพ)

(6)    นายบุญทัน    ภูถอดใจ    78    หมู่    8    เกิดวันที่      -    2488   (ภาพ)

(7)    นางพนมวัลย์    ฉายถวิล      129    หมู่    8    เกิดวันที่     16     ม.ค.    2486   (ภาพ)

(8)   นายจันทร์   ฉายถวิล   53   หมู่   8   เกิดวันที่   15   มี.ค.   2481   (ภาพ)

(9)   นายคำพันธ์  จำเริญไกร   94   หมู่   4   เกิดวันที่   12   ก.ย.   2488

(10)    นางทองดี    แดนนารัตน์    15    หมู่    8    เกิดวันที่    10    ส.ค.    2482    (ภาพ)

(0)    นายรัศมี    อินทรักษ์     หมู่    4

(0)   นางราตรี   ถิ่นสถิตย์     หมู่   5

(0)    นางหนูกัน    หอมบุญ    หมู่   5    

(0)    นางทองสุข   ฉายสถิตย์      หมู่   5

(0)   นายเสริม   ภูทองหล่อ     88     หมู่    6      เกิดวันที่   24   พ.ย.    2493

(0)   นางผัน   วารองนิล     17   หมู่   6     เกิดวันที่   1  ก.พ.   2492

(0)   นายสมจิตร   ญานสิทธิ์     3    หมู่   5      เกิดวันที่     18   ส.ค.   2509

(0)   นางบัวพันธ์   ภูนิลวาลย์      71   หมู่  8     เกิดวันที่    26   เม.ย.  2480    (ภาพ)

 

 

6.  นางสาวสมจิตร   ญาณสิทธิ์      23  หมู่  8      โทร.  08 7224 1475

 

(1)   นางสาวเกษร   ญาณกาย     117   หมู่    6     เกิดวันที่   6   ธ.ค.    2486       (ภาพ)    (ภาพ)

(2)   นางปื๋อ   ญาณกาย     70   หมู่   6      เกิดวันที่   15   มี.ค.    2490    (ภาพ)    (ภาพ)

(3)   นายกำชัย   มั่นดอนเรือ   65   หมู่   4   เกิดวันที่    20   มิ.ย.    2492        (ภาพ)     (ภาพ)

(4)  นายโสม   โสมณาวัฒน์     39   หมู่   4  เกิดวันที่         -    2480     (ภาพ)

(5)   นางทองสมุทร์   ญานไกร      69   หมู่   5   เกิดวันที่     19   พ.ค.   2477    (ภาพ)    (ภาพ)

(6)  นางพรรณีย์    กองอำไพ     121   หมู่  4   เกิดวันที่    18   ธ.ค.   2474     (ภาพ)     (ภาพ)

(7)    นางปาน    ญานผาด    36    หมู่    4    เกิดวันที่    11    พ.ค.    2489

(8)    นางผุย    ญาณสถิตย์    65    หมู่    8    เกิดวันที่    15    ธ.ค.    2478    (ภาพ)

(9)   นางสมจิตร   กองอำไพ   197   หมู่   5   เกิดวันที่    -    2498     (ภาพ)     (ภาพ)

(10)   นางตื๋อ  ญานกาย    73    หมู่    8    เกิดวันที่    9   ก.พ.   2498

(0)   นายบุญเพ็ง   รังหอม    34   หมู่  4      เกิดวันที่   4   ม.ค.  2520    (ภาพ)

(0)   นายหาญ   ภูสมจิตร    82   หมู่    6     เกิดวันที่   1   เม.ย.   2488    (ภาพ)

(0)   นางถวิล   ญาณผาด      39   หมู่   6

(0)   นายมา   ญาณผาด      39     หมู่     6

(0)   นายสนาม   ญานผาด      45   หมู่    6    (ภาพ)     (ภาพ)

(0)   นางปา   แดนคงยิ่ง    17   หมู่   8     

(0)  นางสายหยุด    พันธุ์สง่า     (ภาพ)

(0)  นางสี   นันเอี่ยม

(0)  นางบัวหลง  แก้วพิลา

(0)  นายบุญทิพย์   พิมพะนิตย์     115    หมู่    4     เกิดวันที่       -    2483    (ภาพ)     (เสียชีวิต)

 

 

 

7.  นางหนูไพร     สายคำ       111    หมู่   8       โทร.  08 2837 6709

 

 

(1)    นางขอด    ศรีวิไสย    74    หมู่    8   เกิดวันที่    13    ธ.ค.    2471    (ภาพ)

(2)   นายขาว   พาพิชัย    141   หมู่  5      เกิดวันที่    10   มิ.ย.  2484   (ภาพ)

(3)   นางนวลจันทร์   บุญวงค์     8   หมู่   5      เกิดวันที่    9   มิ.ย.   2494

(4)    นายกำจัด    ญานกาย    203    หมู่    4    เกิดวันที่    15    พ.ค.    2505    (ภาพ)

(5)   นางสมร   กายาผาด      277   หมู่   6     เกิดวันที่    10  พ.ย.  2485

(6)    นางสี    ญานกาย    5    หมู่    8    เกิดวันที่     20    ธ.ค.    2481    (ภาพ)

(0)    นางบัว    บุญสอน     13   ม.6    เกิดวันที่    6   เม.ย.    2470

(0)   นางวิจิตร   ภูโอบ   51     หมู่    6      เกิดวันที่   1   ก.ย.   2506     (เสียชีวิต)

 

 

 

8.  นางกฤษณา   สมมิตร     31   หมู่   7    โทร.   06  1080  3708

(1)   นางยศ   จองคำ     56    หมู่  9        เกิดวันที่        -    2495       (ภาพ)    (ภาพ)

(2)    นางดวงจันทร์    พิงพิน     59    หมู่    9    เกิดวันที่    7    ม.ค.    2494    (ภาพ)

(3)    นายสำราญ    จองคำ    56    หมู่    9    เกิดวันที่    1    เม.ย.    2491    (ภาพ)    (ภาพ)

(4)    นางบาล    นันเรียม    92    หมู่    9    เกิดวันที่     4    มิ.ย.    2468    (ภาพ)

(5)   นางทองม้วน   ญานผาด     48   หมู่    9      เกิดวันที่    25    ธันวาคม    2496    (ภาพ)

(6)   นางบัวศรี   โคตวี     255   หมู่   7      เกิดวันที่        -    2493      (ภาพ)    (ภาพ)

(7)   นายประดิษฐ   ไผ่ผาด    190   หมู่   7     เกิดวันที่     -   2492     (ภาพ)    (ภาพ)

(0)    นายเจริญ   อ้อวิชัย     113   หมู่  7     เกิดวันที่         -    2496     

(0)    นายสุระพล   ภูนาเมือง     62   หมู่    7      เกิดวันที่    26  พ.ย. 2507

(0)   นางสุณี   เจริญจิตต์       27   หมู่   7       เกิดวันที่   1   ม.ค.   2480    (ภาพ)

(0)   นางสังวาลย์   สมมิตร     หมู่   7      เกิดวันที่      -    2490    (ภาพ)

(0)   นายบันเทิง   ฤทธิ์สุวรรณ     หมู่     7    

(0)   นางแพง   ฤทธิ์สุวรรณ์     85   หมู่   9      เกิดวันที่     1   ก.ย.     2480    (ภาพ)    (ภาพ)      (เสียชีวิต)

 

 

 

9.   นางสาวละมุล    ฉายจิตร        27    หมู่  7      โทร.   06 5117 2400

(1)     นางเลิศ    นันอำพร     66   หมู่   7     เกิดวันที่    20    มิ.ย.    2489    (ภาพ)

(2)   นางสี   จำรัสรักษ์    43   หมู่    7     เกิดวันที่      -   2476    (ภาพ)    (ภาพ)

(3)   นางบุญมี   จองคำ     187   หมู่  7     เกิดวันที่        -      2482     (ภาพ)    (ภาพ)

(4)   นางทองทิพย์    กองสำลี      97   หมู่   7     เกิดวันที่       -    2490      (ภาพ)     (ภาพ)

(5)    นางประยงค์    อ้อวิชัย    113    หมู่    7    เกิดวันที่       -    2497     (ภาพ)

(6)    นางแสง    แสงครจิตร    3   หมู่   7     เกิดวันที่        -   2476    (ภาพ)

(0)   นางลำปาง    พิงพิน    119   หมู่   7     เกิดวันที่   2   เม.ย.   2491    (ภาพ)

(0)    นางดี    แสงครจิตร    96    หมู่    7   

(0)   นางสุก   อุ่นมีศรี    หมู่   7

(0)   นางสม    น้อยสารบัญ    หมู่  7

(0)   นายวัฒนา   บุญโชติ   หมู่   7

(0)    นายเภา    เกติยะ    28    หมู่    7    เกิดวันที่    24    พ.ค.     2487      (เสียชีวิต)

(0)    นางสมมัคร    ไรแสง    39    หมู่    7    เกิดวันที่    12    ม.ค.    2485      (เสียชีวิต)

 

 

 

                               

 

 

 

 

 


อาสาสมัครปศุสัตว์เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นางอวยพร      หนึ่งคำมี                ม.1

2.    นายทองดา    บุญอยู่                    ม.1

3.    นายหนูพา    สิงหมาตย์                 ม.2

4.    นางอุไรวรรณ    สิงหมาตย์             ม.2

5.    นายฉลอง    ภูจอมเดือน                ม.3

6.    นายไพฑูรย์    ภูครองหิน               ม.3

7.    นางทองสุข    รัตนางาม                 ม.4

8.    นายหมาย    คำภาผุย                    ม.4

9.    นายสมจิตร    แสงคอนจิต               ม.5

10.   นายสมบูรณ์    ญาณกาย                ม.5

11.   นายอาทิตย์    ปัญญาพล               ม.6

12.   นายสมจิต    ภูกัน                        ม.6

13.   นายสุรพล    ภูนาเมือง                  ม.7

14.   นายประสงค์    สมมิตร                   ม.7

15.   นายบุญมา    เพิ่มสินธุ์                    ม.8

16.   นางสาวสมจิตร    ญาณสิทธิ์            ม.8

17.    นายเกษม    จองคำ                      ม.9

18.    นายประหยัด    ฉายสวัสดิ์              ม.9

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่      204 /2560            ลงวันที่     2     พฤษภาคม   2560)

 

นางอวยพร   หนึ่งคำมี

 

นายทองดา   บุญอยู่

 

นายทองสุข   รัตนางาม

 

นายหมาย   คำภาผุย

 

นายสมจิตร   แสงคอนจิต

 

นายสมบูรณ์   ญาณกาย

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล

 

นายสมจิตร  ภูกัน

 

นายประสงค์   สมมิตร

 

นายบุญมา   เพิ่มสินธุ์

 

นางสาวสมจิตร   ญาณสิทธิ์

 

นายเกษม   จองคำ