กองคลัง

กองคลัง

 

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    ลงวันที่     เดือนพฤศจิกายน     2562    (คลิ๊ก)

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    578  /  2562    เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม    ประจำปีงบประมาณ    2562    ลงวันที่    22    พฤศจิกายน    2562  (คลิ๊ก)

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่   516 / 2562    เรื่อง    แต่งตั้งพนักงานสำรวจ   พนักงานประเมิน   และพนักงานเก็บภาษี   ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ประจำปี 2562   ลงวันที่   24   ตุลาคม   2562     (คลิ๊ก)

คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ที่   524 / 2560   เรื่อง   การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง   ลงวันที่   14   พฤศจิกายน   2560     (คลิ๊ก)