สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 4. คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 5. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 6. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   (ศพค.)   เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คู่มือการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   :   ศพค.)

 7. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก     (คำสั่งกระทรวง  ยธ   เรื่องการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมฯ  ลว.  13  ก.ค.  2559)     (แบบฟอร์มการดำเนินงานประจำเดือนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน)    (คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน)     (สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกกฎหมายและแผ่นพับการให้บริการประชาชน)

 8. คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 9. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 10. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 11. คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล    จปฐ.    และข้อมูล    กชช.2ค.    ประจำปี    2562  -  2564    ระดับตำบล       ( ระดับหมู่บ้าน )

 12. คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (รายชื่อ)

 13. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน    (ทสม.)    ระดับตำบล    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 14. คณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.   เทศบาลตำบลบึงวิชัย     (แบบทะเบียนประวัติคณะกรรมการประสานงานฯ)

 15. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงวิชัย  

 16. ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก   

 17. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    18. จพง. และ  จปน.  ในการเลือกตั้ง  ส.ท.  และนายกเทศมนตรีฯ   วันที่   25    มกราคม   2557    คลิ๊ก

    19. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก    (บัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพฯ)

    20. คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  (ศจพ.อ.)    ตำบล (ศจพ.ต.)    หมู่บ้าน (ศจพ.ม.)

          คลิ๊ก

    21. ชุดปฏิบัติการประจำตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก

    22.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม   ยั่งยืน   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   ตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    23.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก

    24.  คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลบึงวิชัย   คลิ๊ก

    25.  ทะเบียนข้อมูลจิตอาสา  ตำบลบึงวิชัย  ประจำปี   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)     คลิ๊ก    

    26.  คณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาตำบลบึงวิชัย    คลิ๊ก

    27.  คณะทำงานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน    ( ศอช.ต. )    ตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

    28.  คณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง    ระยะที่     1   ระดับตำบล    ตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

    29.  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์จิตอาสาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     คลิ๊ก

    30.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ     คลิ๊ก

    31.  ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำตำบล      คลิ๊ก

    32.  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ระดับเทศบาล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                          ประธานกรรมการ

2.    ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                 กรรมการ

3.    ผู้อำนวยการกองช่าง                                                                                                 กรรมการ

4.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                   กรรมการ

5.    ผุ้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                                         กรรมการ

6.    นายอาทิตย์    ปัญญาพล                                             ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                กรรมการ

7.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์                                          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ

8.    นายยวน    ภูแป้ง                                                      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ

9.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                          กรรมการและเลขานุการ

10.    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่   184 / 2561   ลงวันที่   4   เมษายน    2561)

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายอาทิตย์    ปัญญาพล

 

นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์

 

นายยวน    ภูแป้ง


คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                      ประธานกรรมการ

2.    รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                 กรรมการ

3.    นายสมนึก    ภูครองพลอย                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                             กรรมการ

4.    นายลำไพร    ญาณศิริ                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                              กรรมการ

5.    นางทองม้วน    อิ่มแมน                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                              กรรมการ

6.    นายพูลพัฒน์    การวิบูลย์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ

7.    นางวัฒนา    สุดชะเน                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ

8.    นายพรมมา    โยธาศรี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์                                                                          กรรมการ

10.   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์                                                                      กรรมการ

11.   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี                                                                             กรรมการ

12.   นายทองจันทร์    บุญอยู่                   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

13.   นางอวยพร   หนึ่งคำมี                     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

14.   นายประยุทธ    อรัญเพิ่ม                  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

15.   นายบุญจันทร์    ช่วยวัน                   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                          กรรมการ

16.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                         กรรมการและเลขานุการ

17.   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ

( คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ที่   183 / 2561    ลงวันที่   4    เมษายน    2561 )

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

นายสมนึก   ภูครองพลอย

 

นายลำไพร    ญาณศิริ

 

นางทองม้วน   อิ่มแมน

 

นายพูลพัฒน์   การวิบูลย์

 

นางวัฒนา   สุดชะเน

 

นายพรมมา   โยธาศรี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

นายทองจันทร์    บุญอยู่

 

นายประยุทธ   อรัญเพิ่ม

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายเสมอ    นันทรักษา                            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประธานกรรมการ

2.    นายเลี้ยม    รัตนะวิชิต                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     กรรมการ

3.    นายลำไพร    ญาณศิริ                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     กรรมการ

4.    นายไพฑูรย์   ภูครองหิน                           ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                   กรรมการ

5.     นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี                             ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                   กรรมการ

6.     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                                  กรรมการ

7.     หัวหน้าศูนย์    กศน.  ตำบลบึงวิชัย                                                               กรรมการ

8.     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                   กรรมการ

9.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                             กรรมการ

10.     นายประวิทย์   ญาณสิทธิ์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

11.   นายอาทิตย์    สังรวมใจ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

 

 

นายเสมอ   นันทรักษา

 

นายเลี้ยม   รัตนะวิชิต

 

นายลำไพร    ญาณศิริ

 

หัวหน้าศูนย์   กศน.   ตำบลบึงวิชัย

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายอาทิตย์   สังรวมใจ


คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                            ประธาน

2.    กำนันตำบลบึงวิชัย                                                                                         ที่ปรึกษา

3.    พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                                           คณะทำงาน

4.    ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หรือผู้แทน                                                               คณะทำงาน

5.    ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลบึงวิชัย  (ศอช.ต.)                                 คณะทำงาน

6.    ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงวิชัย   (สอช.)                                                   คณะทำงาน

7.    ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                                                                                     คณะทำงาน

8.    ผู้นำภาคประชาชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                              คณะทำงาน

9.    ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                            คณะทำงาน

10.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัยหรือผู้ที่นายกฯ   มอบหมาย                                           คณะทำงานและเลขานุการ

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    75/2559    ลงวันที่    27    กุมภาพันธ์    2559)

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

กำนันตำบลบึงวิชัย

 

ผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม

 

ผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์

 

ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์

 

ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย   (4)

 

ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย   (5)

 

ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย


คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

    คลิ๊กที่นี่       คลิ๊กที่นี่

ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

คำสั่งมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง

คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บเงินสัจจะกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ลงวันที่   14    มิถุนายน    2562

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   /   ประธานกรรมการกองทุนฯ

 

 

นางสาวสมจิตร   ญาณสิทธิ์   /   รองประธานกรรมการกองทุนฯ   คนที่หนึ่ง

 

นายประสิทธิ์   อิ่มแมน   /   รองประธานกรรมการกองทุนฯ   คนที่สอง

 

นักพัฒนาชุมชน

 

นางละมุล   ไรแสง

 

นายบุญจันทร์   ช่วยวัน

 

นางปนัดดา   เพิ่มสินธุ์

 

นางอวยพร   หนึ่งคำมี

 

นายสมจิตร   อิ่มแมน

 

นายไพฑูรย์   ภูครองหิน

 

 

นายทองสุข   รัตนางาม

 

นางวัฒนา  สุดชะเน


คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   (ศพค.)   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

ที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

2.    นักพัฒนาชุมชน                    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายบุญมา    สุรพา                                   ผู้แทนชุมชน  ม.3                                 ประธานคณะทำงาน

2.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์                          ผู้นำชุมชน    ม.5                                  รองประธานคณะทำงาน

3.    นางสาวสมจิตร    ญาณสิทธิ์                        ผู้แทนชุมชน    ม.8                               คณะทำงานและเหรัญญิก

4.    นางวัฒนา    สุดชะเน                                 ผู้แทนเครือข่ายครอบครัว    ม.7               คณะทำงานและเลขานุการ

5.    นายเสมอ    นันทรักษา                               ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    ม.6              คณะทำงาน

6.    นายลำไพร    ญาณศิริ                                ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    ม.7              คณะทำงาน            

7.    นางละมุล    ไรแสง                                    ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    ม.9              คณะทำงาน   

8.     นายทองสุข    รัตนางาม                             ผู้นำชุมชน    ม.4                                 คณะทำงาน

9.     นางยุธนา    ภูตาคม                                  ผู้แทนชุมชน    ม.2                               คณะทำงาน

10.    นางสาวทองสี    สิงหมาตร                         ผู้แทน    อสม.     ม.1                           คณะทำงาน

11.    นางหนูพักตร์    บุญเรืองลือ                        ผู้แทนกลุ่มสตรี    ม.4                            คณะทำงาน

12.    นางทองเพร็ช     ถนอมสมบัติ                      ผู้แทนกลุ่มสตรี    ม.4                            คณะทำงาน

13.    นางสาวอุไรวรรณ    ภูยาฟ้า                        ผู้แทนกลุ่มอาชีพ    ม.2                           คณะทำงาน

14.    นายสวน    ไผ่ดา                                     ผู้แทนผู้สูงอายุ    ม.2                              คณะทำงาน

15.    นายองอาจ    ขันจำนงค์                             ผู้แทนกลุ่มเยาวชน    ม.4                         คณะทำงาน

(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่     91 / 2560      ลงวันที่    21  กุมภาพันธ์     2560)    

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นักพัฒนาชุมชน

 

นายบุญมา    สุรพา

 

นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์

 

นางสาวสมจิตร    ญาณสิทธิ์

 

นางวัฒนา    สุดชะเน

 

นายเสมอ    นันทรักษา

 

นายลำไพร    ญาณศิริ

 

นางละมุล    ไรแสง

 

นายทองสุข    รัตนางาม

 

 

นางยุธนา    ภูตาคม

 

นางสาวทองสี    สิงหมาตร

 

นางหนูพักตร์    บุญเรืองลือ

 

นางทองเพร็ช    ถนอมสมบัติ

 

นางสาวอุไรวรรณ    ภูยาฟ้า

 

นายองอาจ    ขันจำนงค์


คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ที่ปรึกษา

1.    ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

2.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

3.    ปลัดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ผู้ประสานงานประจำตำบลบึงวิชัย

4.    กำนันตำบลบึงวิชัย

5.    พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

1.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                                      ผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์                         ประธานกรรมการ

2.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี                                       ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง                          รองประธานกรรมการ

3.    นายเสมอ    นันทรักษา                                       รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     กรรมการ

4.    นายรัศมี    มุคสิงห์                                             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      กรรมการ

5.    นายสมัย    ไพละออ                                                                                               กรรมการ

6.    นายถวาย    ภูแล่นกลับ                                                                                            กรรมการ

7.    เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลบึงวิชัย                                                                 กรรมการ

8.    นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์                                   หัวหน้า่สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย    กรรมการและเลขานุการ

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

กำนันตำบลบึงวิชัย

 

นายทองจันทร์   บุญอยู่

 

นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี

 

นายเสมอ   นันทรักษา

 

นายรัศมี   มุคสิงห์


คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

1.    นายพูลพัฒน์    การวิบูลย์                                 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

2.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

3.    กำนันตำบลบึงวิชัย

4.    ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่

5.    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

6.    หัวหน้าศูนย์    กศน.    ตำบลบึงวิชัย

7.    เจ้าอาวาสวัดในเขตพื้นที่

8.    นายอนุชา    ชวนชัยสิทธิ์                                 นักพัฒนาชุมชน

9.    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

คณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายเสาร์    ฤทธิ์รุ่ง                                        ประธานกรรมการ

2.    นายยวน   ภูแป้ง                                           รองประธานกรรมการ

3.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์                              เหรัญญิก

4.    นายประสิทธิ์    อิ่มแมน                                  เลขานุการ

5.    นายทองจันทร์    บุญอยู่                                 ประชาสัมพันธ์

6.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี                                  ฝ่ายแผนงาน

7.    นายฉลอง    ภูจอมเดือน                                 ฝ่ายทะเบียน

8.    นายทองสุข    รัตนงาม                                 ฝ่ายสวัสดิการ

9.    นายสมจิตร    อื่มแมน                                   ฝ่ายกิจกรรม

10.   นายชื่น    อิ่มประสงค์                                   กรรมการ

11.   นายจอมศรี    ถิ่นประสาท                             กรรมการ

12.   นายบุญจันทร์    ช่วยวัน                                กรรมการ

13.   นายบัญชา    อุ่นมีศรี                                   กรรมการ

14.   นายพรมมา    โยธาศรี                                 กรรมการ

15.   นายแพง    วรรณอำไพ                                กรรมการ

16.   นายอาคม    ปัญญาพล                                กรรมการ

17.   นางแสงจันทร์    ภูแล่นกับ                            กรรมการ

18.   นายถนอม    ภูหงษ์นิล                                กรรมการ

19.   นายประสงค์    สมมิตร                                กรรมการ

20.   นายจี    พละสินธุ์                                       กรรมการ

21.   นายสี    ฆารผุด                                         กรรมการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่    425/2559    ลงวันที่    29    สิงหาคม    2559)

นาวาอากาศตรีไพโรจน์   เกิดแก่น

ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายพูลพัฒน์   การวิบูลย์

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

กำนันตำบลบึงวิชัย

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

หัวหน้าศูนย์   กศน.   ตำบลบึงวิชัย

 

นักพัฒนาชุมชน

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายเสาร์   ฤทธิ์รุ่ง

 

นายยวน   ภูแป้ง

 

นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์

 

นายประสิทธิ์   อิ่มแมน

 

นายทองจันทร์   บุญอยู่

 

นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี

 

นายทองสุข   รัตนางาม

 

นายสมจิตร   อิ่มแมน

 

นายชื่น   อิ่มประสงค์

 

นายจอมศรี   ถิ่นประสาท

 

นายพรมมา   โยธาศรี

นายแพง  วรรณอำไพ

นายอาคม  ปัญญาพล

นายถนอม   ภูหงษ์นิล

 

นายสี  ฆารผุด

 

นางแสงจันทร์   ภูแล่นกับ

 

นายจี   พละสินธุ์


คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2.    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                            ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                                       ประธานกรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ                                                                                     กรรมการ

5.    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม                                                        กรรมการ

6.    นางสาวภักดิ์    โยธาศรี                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการ

7.    นายอนุชา    ชวนชัยสิทธิ์                                         นักพัฒนาชุมชน                           กรรมการและเลขานุการ

8.    นางสาวสมหญิง    มนต์อิ่น                                       พนักงานจ้าง                               ผู้ช่วยเลขานุการ

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่    352/2560    ลงวันที่    22    สิงหาคม    2560)   


คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายอาทิตย์         ปัญญาพล                         ประธานกรรมการ

2.    นายชื่น               อิ่มประสงค์                              กรรมการ

3.    นายทองจันทร์      บุญอยู่                              กรรมการ

4.    นายจอมศรี          ถิ่นประสาท                        กรรมการ

5.    นายประยุทธ        อรัญเพิ่ม                           กรรมการ

6.    นายสมบูรณ์         ฉายสถิตย์                         กรรมการ

7.    นายบุญจันทร์       ช่วยวัน                             กรรมการ

8.    นายพงษ์ศักดิ์       ม่วงศรี                              กรรมการ

9.    นายบัญชา           อุ่นมีศรี                             กรรมการ

10.   นายบุญมา          เพิ่มสินธุ์                            กรรมการ

11.   นายลำไพร         ญาณศิริ                             กรรมการ

12.    นายอาทิตย์       สังรวมใจ                            กรรมการ

13.    นายทองคำ        ภูปรั่ง                                 กรรมการ

14.    นายจงสวัสดิ์       อรุณไพร                            กรรมการ

15.    นางวาสนา         วรรณอำไพ                         กรรมการ

16.    นางอุไรวรรณ      ภูยาฟ้า                              กรรมการ

17.    นางสมจิตร         ญาณสิทธิ์                          กรรมการ

18.                                                                  กรรมการและเลขานุการ

19.    นายสิทธิชัย        โคตรพัฒน์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล

 

นายชื่น   อิ่มประสงค์

 

นายทองจันทร์   บุญอยู่

 

นายจอมศรี   ถิ่นประสาท

 

นายประยุทธ   อรัญเพิ่ม

 

นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์

 

นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี

 

นายบุญมา   เพิ่มสินธุ์

 

นายลำไพร   ญาณศิริ

 

นายอาทิตย์   สังรวมใจ

 

นายทองคำ   ภูปรั่ง

 

นางสาวสมจิตร   ญาณสิทธิ์


คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล   จปฐ.    และข้อมูล   กชช.2ค   ประจำปีงบประมาณ   2562  -  2564

1.   นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                            หัวหน้าคณะทำงาน

2.   ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลบึงวิชัย                                                        คณะทำงาน

3.   เกษตรตำบลบึงวิชัย                                                                                       คณะทำงาน

4.   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้                                        คณะทำงาน

5.   ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                                               คณะทำงาน

6.   ครู   กศน.   ประจำตำบลบึงวิชัย                                                                        คณะทำงาน

7.   ประธาน   ศอช.ตำบลบึงวิชัย       (นายอาทิตย์    ปัญญาพล)                                  คณะทำงาน

8.   เลขานุการ   ศอช.ตำบลบึงวิชัย                                                                         คณะทำงาน

9.   ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบึงวิชัย  (สายฝน  นิเวศ  บุญธรรม)                               คณะทำงาน

10.  ประธาน   กพสต.บึงวิชัย   (นางหนูพักตร์   บุญเรืองลือ)                                        คณะทำงาน

11.  กำนันตำบลบึงวิชัย                                                                                       คณะทำงาน

12.  พัฒนากรประจำตำบลบึงวิชัย                                                                           คณะทำงานและเลขานุการ

13.  นักพัฒนาชุมชน   เทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                            คณะทำงานและเลขานุการ

14.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   เทศบาลตำบลบึงวิชัย                                                    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

(คำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   ที่   599/2562  ลงวันที่   17   ตุลาคม   2562)

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ครู  กศน.  ประจำตำบลบึงวิชัย

 

ประธาน   กพสต.บึงวิชัย

 

กำนันตำบลบึงวิชัย

 

นักพัฒนาชุมชน


คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย

คลิ๊กที่นี่

ทำเนียบคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   คลิ๊กที่นี่


เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน    (ทสม.)    ระดับตำบล    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.    นายชื่น    อิ่มประสงค์                หมู่บ้านหนองทุ่ม

2.    นายทองจันทร์    บุญอยู่             หมู่บ้านนาสัมพันธ์

3.    นายจอมศรี    ถิ่นประสาท           หมู่บ้านสว่างนาโพธิ์

4.    นายประยุทธ    อรัญเพิ่ม            หมู่บ้านบึงวิชัย(4)

5.    นายสมบูรณ์    ญาณสถิตย์          หมู่บ้านบึงวิชัย(5)

6.    นายอาทิตย์    ปัญญาพล            หมู่บ้านหนองแสงจันทร์

7.    นายบุญจันทร์    ช่วยวัน              หมู่บ้านท่าไคร้

8.    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี              หมู่บ้านโนนหัวบึง

9.    นายบัญชา    อุ่นมีศรี                 หมู่บ้านลาดสมบูรณ์

 

นายชื่น   อิ่มประสงค์

 

นายทองจันทร์   บุญอยู่

 

นายจอมศรี   ถิ่นประสาท

 

นายประยุทธ   อรัญเพิ่ม

 

นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์

 

นายอาทิตย์   ปัญญาพล

 

นายพงษ์ศักดิ์   ม่วงศรี


คณะกรรมการประสานงานศูนย์  อปพร.   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

1.   นายชูชาติ    ฤทธิ์เรือง                       ประธานกรรมการ                      (  61  ม.5 )

2.   นายจรรยา    พานสายตา                    รองประธานกรรมการ                 (163  ม.4 )

3.    นางยลา    สาริกา                            เหรัญญิก                                (121  ม.6 )

4.   นายบัวผัน   ภูขมร                             เลขานุการ                              ( 89   ม.7)

5.   นางสุดใจ   ภูครองหิน                        กรรมการ                                ( 41   ม.3)

6.   นายนิพนธ์    จำเริญควร                     กรรมการ                                ( 58    ม.9)

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ที่      254 / 2560    ลงวันที่   2     มิถุนายน   2560)

 

นายชูชาติ   ฤทธิ์เรือง

 

นายจรรยา   พานสายตา

 

นางยลา   สาริกา

 

นางสุดใจ   ภูครองหิน


คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                             ประธานกรรมการ

2.    ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย                       กรรมการ

3.    ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                                 กรรมการ

4.    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย                กรรมการ

5.    ผู้อำนวยการกองคลัง                                        กรรมการ

6.    ผู้อำนวยการกองช่าง                                        กรรมการ

7.    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                             กรรมการและเลขานุการ

 

(คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยที่    207/2560    ลงวันที่    4    พฤษภาคม    2560)

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย