สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล

สารวัตรกำนัน    แพทย์ประจำตำบล

 

สารวัตรกำนันตำบลบึงวิชัย

 

1.    นายสมร    วาระลุน               บ้านเลขที่     81      หมู่    5    โทร.   09 3358 9104

                                                      

 

 

2.    นางเครือวัลย์      ภูกิ่งแก้ว      บ้านเลขที่     62      หมู่    1    โทร.   09 2665 3932

                                             

                                         

 

 

แพทย์ประจำตำบลบึงวิชัย

-      นางอุไรวรรณ    ภูยาฟ้า     บ้านเลขที่    139   หมู่   2    โทร.   06 1243 6888