สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล

สารวัตรกำนัน    แพทย์ประจำตำบล

 

สารวัตรกำนันตำบลบึงวิชัย

1.    นาย      บ้านเลขที่      หมู่        โทร.   00 0000 0000

                                         

2.    นาง     บ้านเลขที่      หมู่        โทร.   00 0000 0000

 

แพทย์ประจำตำบลบึงวิชัย

-      นางอุไรวรรณ    ภูยาฟ้า     บ้านเลขที่    139   หมู่   2    โทร.   06 1243 6888