ชุดกู้ชีพ EMS เทศบาลตำบลบึงวิชัย

ชุดกู้ชีพ    EMS    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายนิยม  ไผ่ดา

 

นางสาวสมจิตร  ญาณสิทธิ์

 

นายประสงค์  สุนทรโรจน์

 

นายสวัสดิ์   หาระมาตร

 

นายหมาย  คำภาผุย

 

นายชาตรี  เกณฑ์สาคู

 

นายประเสริฐ   เครือบุญ

 

นายอนุสรณ์   สุคำม่วง

 

 

***   สำเนาบัตรประจำตัวชุดกู้ชีพ    EMS    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

***   หนังสือ    กสทช.    ลงวันที่    1    มิถุนายน    2564     เรื่องแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์กลาง  ( e-mail )    ของสำนักงาน    กสทช.    (เอกสาร)

***   หนังสือ    กสทช.    ลงวันที่    8    กุมภาพันธ์    2564    แจ้งเรื่องการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม    (เอกสาร)

***   หนังสือรับรองให้เทศบาลตำบลบึงวิชัยร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   ออกโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   ( สพฉ. )     (เอกสาร)

***   หนังสือเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ขอรับรองร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินถึง   สพฉ.     ลงวันที่    23    มิถุนายน    2563     (เอกสาร)

***   เอกสารหนังสือสั่งการการเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน     (หนังสือกรม  สถ.  ลว  17  มิย.  63)    (ระเบียบ  สพฉ.  ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุฯ    2562)

         (แนวทางการขอรับรองร่วมใช้คลื่นความถี่ฯ)      (แบบคำขอรับรองร่วมใช้คลื่นความถี่ฯ)     (ตัวอย่างหนังสือขอรับรองร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉินถึง  สพฉ.)

***    คู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการของชุดกู้ชีพ    EMS    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ใช้บังคับ    วันที่    1    พฤศจิกายน    2562    เป็นต้นไป    (เอกสาร)

***    บันทึกข้อความแจ้งการแต่งกายของชุดกู้ชีพ    EMS    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่    1    ตุลาคม    2562   เป็นต้นไป     (เอกสาร)

***   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุดกู้ชีพ    EMS     เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (แผ่นพับ)

***   เอกสารประกอบการปฏิบัติงานของชุดกู้ชีพ   EMS     ( เอกสาร )

***   แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่และเปลี่ยนแปลงข้อมูล   ทต.บึงวิชัย   วันที่   10  ก.ค. 2561    (เอกสาร)

***   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม    ชุดกู้ชีพ    EMS      (เอกสาร)

***     สำเนาบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม    ชุดกู้ชีพ    EMS      (เอกสาร)

***   สำเนาบัตรประจำเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือของเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

***   วิทยุสื่อสารเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

***   ความถี่วิทยุสื่อสารของเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

***   แผนผังการสื่อสารของเทศบาลตำบลบึงวิชัยและแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีฐาน    ( Base    Station )       (เอกสาร)

***   ใบเบิกครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ   จำนวน   4    เครื่อง    เบิกวันที่    12    กุมภาพันธ์    2561   (เอกสาร)

***   เอกสารห้างร้านทำสัญญซื้อขายเครื่องวิทยุคมนาคม    ชนิดมือถือ  4  ชุด    ชนิดประจำที่   1   ชุด    ลว.    29   มกราคม    2561    (เอกสาร)

***   ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน    เรื่อง    หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น                  พ.ศ.  2560     และ    (  ฉบับที่  2  )    พ.ศ.  2561     (เอกสาร)

***   หนังสือสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์    เรื่อง   การใช้ไฟสัญญาณวับวาบ   เสียงสัญญาณไซเรน   หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น     ลว.    30    พฤศจิกายน    2560      (เอกสาร)

***   หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์    อนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือสัญญาณไซเรน   หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น     ลว.         มกราคม    2552      (เอกสาร)

***   สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถกู้ชีพ    EMS   เลขทะเบียน     5632     (เอกสาร)